WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Напрямки та пріоритети трансформації системи територіальної організації влади в Україніи -

Напрямки та пріоритети трансформації системи територіальної організації влади в Україніи -

Напрямки та пріоритети трансформації системи територіальної організації влади в Україні

Реформа політичної системи, перші практичні кроки на шляху проведення якої були здійснені в грудні 2004 року, не може обмежуватися зміною статусу вищих органів державної влади, перерозподілом повноважень між Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Формування ефективного механізму публічної влади передбачає встановлення необхідного балансу повноважень та відповідальності різних гілок та рівнів влади.

Це, у свою чергу, обумовлює ту увагу, що приділяється сьогодні з боку державних структур, політичних партій та громадських організацій, органів місцевого самоврядування, науковців та муніципальної громадськості проблемі вдосконалення системи влади на регіональному та місцевому рівнях, ресурсного забезпечення виконання завдань та функцій місцевого самоврядування. Вирішення цієї проблеми, на нашу думку, дозволить суттєво покращити якість адміністративних та громадських послуг, що надаються жителям сіл, селищ та міст, створить умови для наближення їх рівня до європейських стандартів життя людини.

В той же час говорити про якісь зрушення в цьому напрямі сьогодні ще передчасно. Насамперед, слід зазначити, що досі немає визначеності щодо другого етапу конституційної реформи, на якому передбачалося внести такі зміни до Конституції України, які б визначили нові засади територіальної організації влади, усунули б її поліцентризм на регіональному рівні. Більше того, відсутня чітка концепція державної політики у сфері реформування системи територіальної організації влади, напрями цієї політики не визначені в офіційних документах Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Така ситуація спонукала до появи кількох проектів концептуальних документів, розроблених різними експертними групами, в яких пропонуються різні варіанти реформування системи територіальної організації влади, що відображають різні політичні та науково-методологічні погляди стосовно стратегії та тактики проведення реформи, її предмету, етапів тощо. Багатоманітність поглядів на перспективи подальшої розбудови конституційної державності та становлення громадянського суспільства можна лише вітати, адже це дозволить уникнути багатьох помилок у державотворенні, які були зроблені за роки незалежності України саме тому, що принципові рішення з питань організації публічної влади приймалися без проведення належних наукових та громадських експертиз, вони не отримали необхідного політичного і економічного обґрунтування, а їх зміст, в значній мірі, визначався компромісом інтересів тих корпоративних та політичних сил, які намагалися утримати або встановити контроль над основними інститутами влади та який мав різні вектори спрямованості в різні періоди становлення Української держави.

Не могли залишитися осторонь цього процесу Асоціація міст України та громад і Українська партія „Єдність", для яких представлення та захист інтересів територіальних громад при розробці важливих державних документів є одним із пріоритетних статутних завдань. З метою сприяння розробки державної політики у сфері реформування систем територіальної організації влади експертами Асоціації та Української партії „Єдність" був підготовлений проект Концепція децентралізації державного управління та розвитку місцевого самоврядування.

У проекті Концепції здійснено спробу на основі аналізу практики державного будівництва в Україні та зарубіжних європейських країнах, узагальнення досвіду територіальних громад, наукових розробок фахівців у галузях конституційного, адміністративного та муніципального права, державного управління сформулювати власне бачення основних напрямів, пріоритетів та етапів децентралізації державного управління, а також визначити невідкладні заходи, що слід здійснити для створення організаційно-правових і матеріально-фінансових передумов розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Основні положення проекту Концепції зводяться до наступного.

По-перше, до завдань реформування системи територіальної організації влади, децентралізації державного управління віднесено:

формування ефективної системи публічної влади на регіональному та місцевому рівнях, спроможної забезпечити сталий розвиток територій, надання адміністративних та громадських послуг населенню на рівні, який відповідав би європейським стандартам;

запровадження в практику діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утвердження у свідомості державних та муніципальних службовців сучасних базових принципів функціонування інститутів публічної влади, належної правової та політичної культури;

визначення територіальної основи місцевого самоврядування, утворення дієздатних територіальних громад,

формування механізмів належного ресурсного забезпечення виконання функцій державного управління та місцевого самоврядування на регіональному й місцевому рівнях;

створення умов для запровадження в практику територіальних громад сучасних систем (моделей) муніципального управління та новітніх технологій муніципального менеджменту;

створення ефективного механізму представництва та захисту прав та законних інтересів місцевого самоврядування.

По-друге, пріоритетними напрямами децентралізації державного управління та розвитку місцевого самоврядування визначено:

оптимізацію системи публічної влади на регіональному (область) та субрегіональному (район) територіальних рівнях управління;

встановлення територіальної основи місцевого самоврядування;

зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування;

вдосконалення організації та функціонування системи місцевого самоврядування;

чіткий розподіл сфери компетенції та повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування різного територіального рівня;

зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

При цьому, автори проекту Концепції виходять із того, що оптимізація системи публічної влади на регіональному рівні має бути здійснена на основі:

ліквідації районних державних адміністрацій та передача їх функцій і повноважень відповідним районним радам (їх виконавчим комітетам);

зміни статусу обласних державних адміністрацій шляхом:

- передачі їх повноважень у сфері соціально-економічного та культурного розвитку територій відповідним обласним радам (їх виконавчим комітетам) згідно з принципом субсидіарності;

- наділення їх виключно контрольно-наглядовими повноваженнями (повноваженнями у сфері державного контролю) та повноваженнями щодо координації управлінської діяльності з реалізації функцій виконавчої влади, що не можуть бути децентралізовані (тобто передані в систему місцевого самоврядування);

- підпорядкування їх Кабінету Міністрів України та встановлення нового порядку призначення голів обласних державних адміністрацій – Урядом України;

- заборони делегування їм повноважень органів місцевого самоврядування крім випадків запровадження режиму надзвичайного або військового стану;

- встановлення відповідальності голів обласних державних адміністрацій виключно перед Президентом України та Урядом України, знявши, таким чином, їх підзвітність і підконтрольність перед обласними радами за виконання делегованих їм радами повноважень, оскільки можливість такого делегування має бути виключена;

утворення виконавчих органів обласних, районних рад на базі структурних підрозділів відповідних місцевих державних адміністрацій;

запровадження адміністративних округів для формування систем місцевих органів центральних органів виконавчої влади (наприклад, місцевих органів МВС України, ДПА України, Міністерства освіти та науки України, СБУ тощо – поліцейські, податкові, освітні округи, округи СБУ тощо). Це дасть змогу створити умови для утворення місцевих органів виконавчої влади спеціальної компетенції спільних для декількох адміністративно-територіальних одиниць (громад, районів чи областей) з урахуванням чітко визначених критеріїв доступності для населення адміністративних послуг, що надаються цими органами.

При встановленні територіальної основи місцевого самоврядування – формуванні адміністративно-територіальних одиниць – "громад", в межах яких територіальні громади – населення цих адміністративно-територіальних одиниць – самостійно вирішують всі питання місцевого значення доцільно врахувати такі вимоги:

рішення про утворення громади та встановлення її адміністративних меж (меж юрисдикції органів місцевого самоврядування територіальної громади) приймається Верховною Радою України з урахуванням волевиявлення населення відповідної території та на підставі встановлених законом критеріїв самодостатності громади, обумовлених географічними, демографічними, економічними, національними, історичними чинниками1

на території кожної громади мають перебувати об'єкти соціальної та комунальної інфраструктури, необхідні для виконання передбачених законом завдань та повноважень місцевого самоврядування щодо надання передбачених законом адміністративних та громадських послуг населенню;

на території однієї громади (як адміністративно-територіальної одиниці) не може існувати кілька територіальних громад із самостійним статусом. Таким чином будуть ліквідовані "територіальні матрьошки", що дісталися нам в спадок із радянських часів коли в межах території села, селища, міста існують інші села, селища, міста, населення яких виступає самостійним суб'єктом права на місцеве самоврядування і, в той же час, входить до складу іншої територіальної громади. Зокрема, мають втратити статус самостійних адміністративно-територіальних одиниць такі населені пункти, які перебувають під юрисдикцією органів місцевого самоврядування інших однопорядкових адміністративно-територіальних одиниць. Відповідно, статус самостійного суб'єкта місцевого самоврядування втрачають територіальні громади цих населених пунктів;

громади повинні межувати між собою – не може бути територій, на які не поширюється юрисдикція органів місцевого самоврядування громад. Таким чином запроваджується принцип повсюдності місцевого самоврядування – воно має здійснюватися на всій території України. Повне або часткове обмеження права територіальної громади на вирішення питань місцевого значення в межах окремих територій не може бути пов'язане з їх місією (наприклад, виконання столичних функцій тощо), а можливе лише у виключних, чітко передбачених законом, випадках – необхідність захисту конституційного ладу, екологічна катастрофа, забезпечення оборони країни тощо (наприклад, Чорнобильська зона);

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...