WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Формування дієздатних територіальних громад: міжнародний досвід -

Формування дієздатних територіальних громад: міжнародний досвід -

Загалом державна політика Франції у справі організації місцевого

самоврядування реалізується у двох основних напрямах: деконцентрація – більш широке делегування державою своїх адміністративних функцій на місця, а також децентралізація – передача державою частини своїх владних повноважень місцевим органам самоврядування.

Як і Україна, Франція тривалий час була централізованою державою. Вона пережила 25-річний процес децентралізації, який уже практично завершено. Тридцять років тому Уряд Франції намагався розпочати примусову територіальну реформу, спрямовану на злиття муніципалітетів, створених ще за часів Французької революції. Відкинуте населенням примусове злиття було трансформоване у процес створення міжкомунальних об'єднань, які перебрали на себе практично всі питання державного фінансування (інвестування та поточні витрати) на місцевому рівні. Франції знадобилося багато років послідовної децентралізації, щоб побутові послуги перетворилися на справжнє зобов'язання органів місцевого самоврядування. Цього було досягнуто шляхом запровадження нормативної системи фінансового зрівняння, яка забезпечила реальну досяжність національних стандартів, попри розбіжності в базах місцевих надходжень8.

Схожі проблеми перехідного етапу стоять і перед Україною.

Дієздатність територіальних громад вимагає реальної спроможності

територіальних громад самостійно і в повному обсязі вирішувати питання місцевого та регіонального значення, віднесені до їх відання, на підставі власної і достатньої матеріально-фінансової та ресурсної бази на рівні гарантованих державою соціальних стандартів.

Довідково: в європейських країнах обсяг повноважень органів місцевого самоврядування первинного рівня (комуни, гміни тощо) залежить від встановлених національних стандартів надання соціальних послуг (у фінансовому вимірі у тому числі) та рівня бюджетного забезпечення на одного жителя конкретної територіальної громади. Залежно від стану соціально-економічного розвитку в країні визначається перелік обов'язкових і необов'язкових послуг, які мають надаватись громадянам. Вирівнювання обсягу бюджетного забезпечення здійснюється шляхом надання права муніципалітетам встановлювати рівень комунальних податків (на доходи фізичних та юридичних осіб), перерозподілом асоціаціями органів місцевого самоврядування коштів муніципального фонду вирівнювання та дотаціями з державного бюджету на виконання обов'язкових повноважень. За такими підходами в європейських країнах через місцеві бюджети розподіляється 40-65% доходів консолідованого бюджету9.

В Україні основною проблемою є відсутність належної фінансової бази, що потребує вдосконалення ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку, розширення кола місцевих податків (віднесення до них податку на нерухомість, податку на землю, а також податку з доходів громадян) з одночасним скороченням кількості місцевих зборів, запровадження механізму зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень у доходну частину державного бюджету на відповідних територіях.

Як форма організації надання послуг, у Європейському Союзі все частіше використовуються концесії на надання комунальних послуг населенню. Серед них водопостачання, організація збору та утилізації відходів, опалення, газо- та електропостачання, а також дорожній транспорт у формі платних доріг. Децентралізація та розподіл повноважень мають розглядатися як засоби надання побутових і адміністративних послуг населенню зі ступенем наближення, який незмінно забезпечує ефективність і якість цих послуг без збільшення їхньої вартості для населення та для бюджету загалом, принаймні уникаючи створення для населення доданої вартості. Розподіл ресурсів, а отже, реалістичний бюджетний підхід має бути включено до пакета законів, орієнтованих на реформу. Без цього вони просто не спрацюють.

Сказавши про те, що ми хочемо жити так, як живе людина в Європі, ми повинні зорієнтуватися, чи правильно ми рухаємося. Невиконання положень Європейської хартії, і, як наслідок, взятих на себе зобов'язань – суттєва перешкода на шляху реалізації курсу на інтеграцію до Європейського співтовариства, задекларованого Україною10.

Проведення адміністративно-територіальної реформи тісно пов'язане із законодавчим вирішенням проблем забезпечення надання органами місцевого самоврядування базового рівня державних та громадських послуг населенню відповідно до гарантованих соціальних стандартів та формування територіальних громад, спроможних у повному обсязі виконувати функції та завдання місцевого розвитку, зокрема через:

  • чітке розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на законодавчому рівні;

  • делегування повноважень держави органам місцевого самоврядування виключно на умовах їх достатнього матеріально-фінансового забезпечення. Необхідно розробити критерії самодостатності громад;

  • розробку та застосування порядку визначення нормативів необхідного фінансового забезпечення завдань місцевого значення, порядку застосування державних соціальних стандартів і нормативів щодо надання мінімально необхідного переліку державних та громадських послуг органами місцевого самоврядування населенню;

  • зміцнення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування шляхом прийняття закону про місцеві податки і збори, Податкового кодексу України, внесення змін до Бюджетного кодексу України;

  • законодавче визначення основних засад та порядку здійснення права комунальної власності, правових основ управління об'єктами комунальної власності шляхом прийняття відповідного закону тощо.

Головною метою реформ в Україні має все ж таки стати створення

заможних громад. Механічне об'єднання існуючих сільських рад у громади не вирішить цього питання. Для зміцнення бюджетів громад необхідно розширювати можливості для нагромадження власних доходів громад, а також закріпити загальнодержавні доходи від одержання додаткових повноважень. Цей процес має пройти насамперед після визначення повноважень та переліку громад.

Отже, завданням реформи системи місцевого самоврядування має стати досягнення європейських стандартів у галузі місцевого і регіонального розвитку, а також практичне впровадження основних європейських інструментів в українську практику.

1 І. Нагребецька. Адміністративна реформа: вибір моделі і гостра дискусія довкола. Урядовий кур'єр, 25 березня 2005 р., № 54;

2 І. Нагребецька. У пошуках золотої середини. Урядовий кур'єр, 21 жовтня 2005 р., № 200;

3 Правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і регіонального розвитку та проблеми їх імплементації в Україні / Під ред.. В.В.Толкованова., - Київ: Центр досліджень питань місцевого і регіонального розвитку та сприяння адміністративній реформі, 2007. – 349 с.

4 Указ Президента України "Про Європейський тиждень місцевої демократії" від 27 вересня 2007 року № 922/2007;

5 Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні / Науково-практичний посібник / За ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К.: "Крамар", 2003. – 400 с.;

6 Проблеми трансформації територіальної організації влади. Збірник матеріалів та документів / Науковий редактор: М.Пухтинський. – К.: Атіка, 2005. – 852 с.;

7 Самоврядування та територіальна організація в Польщі / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк, О. Куленкова, В. Гуменюк; За заг. ред. Я. Гонцяжа. – К.: Міленіум – Вид-во УАДУ, 2001. – 184 с.;

8 М.Азнар. Французький приклад регіоналізації, децентралізації та деконцентрації Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав-членів Європейського Союзу / Спеціальне доповнене видання Українсько-Європейського Журналу з Міжнародного та Порівняльного права. – К., 2005;

9 Забезпечення економічної та фінансової самостійності місцевих влад в Україні відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування. За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Зміцнення системи місцевих фінансів та між бюджетних відносин в Україні" (15-16 квітня 2004 р., м. Дніпропетровськ) / За ред. І.І. Куліченка, М.О. Пухтинського. – Київ, 2004. – 174 с.;

10 Реформа для людини. Збірник матеріалів про шляхи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні. Секретаріат Кабінету Міністрів України. Київ 2005. – 238 с.;

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...