WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Концептуальні підходи до перспектив місцевого і регіонального розвитку -

Концептуальні підходи до перспектив місцевого і регіонального розвитку -

Такий алгоритм зможе працювати лише в умовах програмно-цільового підходу до стратегії збалансованого місцевого і регіонального розвитку, стратегічного планування взаємопов'язаних, доповнюючих один одного процесів реформування.

4. Апробація ідей ресурсного забезпечення збалансованого місцевого і регіонального розвитку

Необхідно зазначити, що багато вищевикладених ідей знайшли певною мірою своє підтвердження на VІІІ Всеукраїнських муніципальних слуханнях "Ресурси місцевого і регіонального розвитку: національний та міжнародний аспекти" у м. Судаку (29 липня – 2 серпня 2002 р.). У процесі обговорення питань ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку учасники Слухань дійшли, зокрема, таких висновків, які були зафіксовані в Резолюції Слухань:

1. Необхідною передумовою дієвості місцевого самоврядування, поступального та ефективного місцевого і регіонального розвитку є належне ресурсне забезпечення.

2. Реалії сьогодення свідчать, що наповнення ресурсів місцевого та регіонального розвитку доцільно очікувати як з державних резервів, так і, в першу чергу, за рахунок пошуку, раціонального та ефективного використання внутрішніх джерел, налагодження ділового співробітництва територіальних громад та регіонів, міжнародного співробітництва.

3. Розв'язання проблеми ресурсного забезпечення місцевого та регіонального розвитку передбачає вирішення широкого кола питань матеріального, фінансового, кадрового характеру, що, в свою чергу, вимагає об'єднання та координації зусиль різних видів та рівнів влади, а також міжнародних, зарубіжних та громадських інституцій з метою розробки, прийняття та реалізації відповідної загальнонаціональної програми.

4. В основу Програми ресурсного забезпечення місцевого та регіонального розвитку доцільно покласти основні положення Концепції, схваленої учасниками Слухань, в якій визначаються: мета та завдання Програми; її статус, межі дії, коло суб'єктів та принципи реалізації, зміст та механізми фінансування, об'єкти, форми та механізми реалізації.

5. Міжнародний аспект ресурсного забезпечення місцевого та регіонального розвитку передбачає:

розвиток міжрегіонального, прикордонного, транскордонного співробітництва;

вдосконалення інституційних компонентів ресурсного забезпечення через ефективно діючу мережу агентств регіонального розвитку, підтримку діяльності недержавних організацій (НДО), налагодження координації зусиль вітчизняних, зарубіжних та міжнародних організацій у розв'язанні проблем ресурсного забезпечення;

створення необхідних правових умов, адаптованих до законодавства Європейського Союзу, для міжнародної кооперації у сфері ресурсного забезпечення місцевого та регіонального розвитку.

6. Інвестиційна політика на місцевому та регіональному рівнях пов'язана із:

розповсюдженням досвіду щодо створення сприятливого інвестиційного клімату;

розробкою та здійсненням Програми розвитку інвестиційної діяльності в Україні;

сприянням налагодженню взаємодії між місцевими та регіональними владами та інвесторами, зокрема активізацією створення консультативних рад з питань залучення іноземних інвестицій;

залученням для розробки програм авторитетних українських та міжнародних організацій, що спеціалізуються з питань інвестиційної політики;

розгортанням роботи щодо підготовки та перепідготовки кадрів державних та муніципальних службовців з питань використання сучасних фінансових ресурсів та управлінських підходів, зокрема, з питань інвестиційної політики на місцевому і регіональному рівнях;

створенням привабливого іміджу регіонів України.

7. Для зміцнення людського потенціалу місцевого і регіонального розвитку є доцільним:

звернути увагу на нагальну потребу засвоєння посадовцями і депутатами органів місцевого самоврядування сучасної управлінської культури; передбачити у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, програмах економічного та соціального розвитку територій розв'язання проблем бідності, безробіття, безпритульності, злочинності, наркоманії тощо; рекомендувати Українській Академії державного управління при Президентові України, Академії муніципального управління та іншим закладам освіти інтенсивно впроваджувати нові форми навчання працівників органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, спрямовувати навчальні програми на підвищення дієздатності та конкурентоздатності кадрів; поширювати позитивний досвід Верховної Ради Криму у нормативно-методичному забезпеченні застосування законодавства щодо місцевого самоврядування; більш активно застосовувати механізм конкурсів для підняття активності і обізнаності громадян щодо місцевого самоврядування, зокрема, рекомендувати територіальним громадам провести конкурси: "Якою ти бачиш територіальну громаду?", "Яким ти бачиш рідне село, селище, місто?"; вважати за доцільне впровадити положення Концепції адміністративної реформи (ст.66) щодо 3-відсоткових цільових відрахувань на навчання депутатів місцевих рад і посадових осіб органів місцевого самоврядування; поширювати досвід навчання працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, зокрема, через Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України; поширювати досвід використання людського потенціалу, що застосовуються у м. Рівне ("Медіапроект"); створити робочу групу по розробці Концепції розширення спроможності мережі для навчання працівників органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

8. У сфері екології, енергозабезпечення та енергозбереження, проблем реформування житлово-комунального господарства:

приділяти стратегічну увагу питанням екології, забезпечивши обов'язкову екологічну експертизу кожного муніципального проекту, інтенсивну модернізацію обладнання, експлуатація якого несе небезпеку екологічних та техногенних катастроф;

розглянути питання щодо створення спеціального державного фонду реконструкції та розвитку комунального господарства з можливістю забезпечення кредитування проектів з цього фонду на прийнятних умовах;

активізувати діяльність Державного комітету з питань житлово-комунального господарства з метою прискорення реформ у комунальній сфері;

рекомендувати Верховній Раді України прискорити процес прийняття Житлово-комунального кодексу, створити дієве законодавче забезпечення діяльності суб'єктів житлово-комунальних відносин.

9. У сфері стратегічного планування розвитку територіальних громад:

використовувати його як ефективний інструмент та системний ресурс для здійснення реальних змін і покращання якості життя територіальних громад;

сприяти подальшому розвитку стратегічного мислення, зокрема, на підставі узагальнення кращих методик та практик стратегічного планування, розповсюдження досвіду розробки дієвих структур управління, здатних вирішувати стратегічні завдання;

концентрувати спільні зусилля науковців та практиків у напряму зміцнення науково-методологічного забезпечення стратегічного планування, розробки адаптованих до українських умов типових рекомендацій щодо формування стратегій розвитку муніципальних утворень;

вживати заходів із забезпечення узгодження інтересів державного, регіонального та місцевого рівнів розробки відповідних стратегій з урахуванням компетенції кожного рівня і результатів аналізу особливостей місцевих умов.3

З вищевикладеного можна зробити однозначний підсумок про те, що існують реальні ресурсні передумови для збалансованого місцевого і регіонального розвитку.

1 Див.: Послання Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір". Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки.// "Урядовий кур'єр", 4 червня, 2002 р. – №100.

2 Див.: Пухтинський М.О. Місцевий і регіональний розвиток: новий етап поступу. – У зб.: Розвиток місцевого самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи. — К.: Логос, 2002. – С.24-33.

3 Окрім Резолюції, на Слуханнях також було прийнято Звернення учасників VІІІ Всеукраїнських муніципальних слухань до Президента України, Декларацію про співпрацю з питань ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку, Концепцію програми міжсекторного співробітництва з питань ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку в Україні (ці документи будуть опубліковані в збірнику матеріалів VIII Всеукраїнських муніципальних слухань).
  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...