WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Концептуальні підходи до перспектив місцевого і регіонального розвитку -

Концептуальні підходи до перспектив місцевого і регіонального розвитку -

3. Логіка та алгоритм стратегії збалансованого місцевого і регіонального розвитку

Слід мати на увазі, що Національна Програма збалансованого місцевого і регіонального розвитку носить багатоаспектний, етапний характер. Її логіка вбачається такою: формування самодостатніх територіальних громад через структурні, системні реформи до реального громадянського суспільства, соціальної, правової держави.

Логіка стратегії збалансованого місцевого і регіонального розвитку має бути досліджена і побудована з урахуванням аналізу проблем місцевого самоврядування, проведеного за активною участю наукових установ, владних структур на центральному, регіональному, місцевому рівнях управління. Предметом досліджень повинна стати система місцевого і регіонального розвитку в цілому. При цьому, систему місцевого самоврядування слід розглядати не лише у її конституційно-нормативному вимірі, а, насамперед, з точки зору її реального, проблемного функціонування, інфраструктурної, політико-правової незабезпеченості. Тільки в такий спосіб, з урахуванням регіональних особливостей, можна скласти об'єктивну картину цієї системи місцевого і регіонального розвитку та накреслити дієві шляхи розв'язання існуючих проблем.

Особливої уваги потребують прикладний (на місцевому і регіональному рівнях) аналіз ситуації, факторів, що склалися: у місцевому господарстві (комунальна сфера, приватний сектор); на ринку праці (реальний рівень безробіття, налагодження системи створення робочих місць, перекваліфікації кадрів); в соціально-культурній сфері (освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення); в демографічній сфері, етнонаціональних відносинах.

До організації системи місцевого самоврядування доцільно підходити з позиції її можливої багатоманітності, з врахуванням регіональних особливостей. Цю тезу можна проілюструвати на прикладі вирішення проблеми можливого об'єднання територіальних громад. Після ретельного, науково-обгрунтованого аналізу зазначених факторів у їх регіональному розрізі висновки щодо об'єднання навряд чи будуть уніфікованими: те що годиться для східних регіонів може бути непридатним для південних чи західних. Мова йде про можливість повного об'єднання, злиття територіальних громад на визначеній території, або утворення договірного об'єднання, агломерації чи збереження самостійних територіальних громад. Можливий і законодавчий, імперативний варіант об'єднання, проте слід передбачити "ціну" та вірогідні негативні наслідки такого шляху. Тому краще рухатись у прикладному (вивчення практичної, регіональної ситуації) напрямі. Після цього — робити узагальнення, напрацьовувати науково-методичні рекомендації, організовувати і проводити державно-правові експерименти. Лише після здійснення комплексу подібних заходів можливе перенесення розв'язання проблеми формування самодостатніх територіальних громад на рівень Закону.

Висловлені тези дозволяють у першому наближенні сформулювати основні напрями стратегії збалансованого місцевого і регіонального розвитку, подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні:

  • Подальше реформування системи місцевого самоврядування в процесі здійснення адміністративної реформи на регіональному та місцевому рівнях, Програми держаної підтримки розвитку місцевого самоврядування 2001 р., трансформації адміністративно-територіального устрою, здійснення державної регіональної політики.

  • Розробка і впровадження Національної Програми збалансованого місцевого і регіонального розвитку, законодавчого забезпечення місцевого самоврядування; зміцнення фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування; розмежування повноважень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування; забезпечення правового захисту місцевого самоврядування; розвиток партнерських відносин між суб'єктами місцевого самоврядування та державної влади; зміцнення державного контролю за дотриманням органами та посадовими особами місцевого самоврядування фінансової дисципліни; розробка та впровадження механізмів реалізації державних гарантій щодо підтримки і розвитку місцевого самоврядування.

— Вдосконалення міжбюджетних відносин після перших кроків бюджетної реформи на основі Бюджетного кодексу; розробка і прийняття законодавчих актів щодо місцевих фінансів; законодавче визначення та розвиток форм комунальної власності; вдосконалення земельних відносин, зокрема, щодо комунальної власності після прийняття Земельного кодексу України; формування самодостатніх територіальних громад з врахуванням трансформації адміністративно-територіального устрою, розв'язання проблем їх ресурсного забезпечення; перенесення здійснення адміністративної реформи на місцевий і регіональний рівні організації публічної влади; продовження політики державної підтримки розвитку місцевого самоврядування; розробка та прийняття статутних законодавчих актів, зокрема, Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (нова редакція); розробка та прийняття актів фінансово-економічного характеру; реалізація положень Закону України "Про Генеральну схему планування території України"; проведення відповідних державно-правових експериментів щодо розвитку системи місцевого самоврядування, вдосконалення управлінської діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

  • Впровадження системи адміністративної юстиції; систематизація і кодифікація законодавства щодо сфери місцевого самоврядування; проведення реформ у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального (пенсійного) забезпечення, комунального господарства.

Підсумовуючи викладене, зазначимо наступне. Алгоритм стратегії місцевого і регіонального розвитку (розвитку місцевого самоврядування, зокрема) можна представити у вигляді послідовного процесу трансформації відносин у сфері місцевої демократії, який складається із чотирьох взаємопов'язаних фаз (див. схему).

Перша фаза — перенесення адміністративної реформи на місцевий і регіональний рівні організації публічної влади на засадах децентралізації державного управління, деконцентрації владних повноважень, чіткого розмежування повноважень щодо надання адміністративних і громадських послуг населенню між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також в середині системи місцевого самоврядування; реалізація принципу субсидіарності.

Ця фаза спрямована на формування самодостатніх територіальних громад з одночасним вирішенням питань адміністративно-територіального устрою із врахуванням регіональних політико-культурних, етнонаціональних особливостей, поліваріантності реформування системи місцевого самоврядування, її багатоманітності.

Друга фаза — паралельне поглиблення трансформацій у сфері міжбюджетних, земельних, податкових відносин, відносин комунальної власності; реформування комунального господарства, систем освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, тобто, проведення системних, структурних реформ.

Третя фаза — підключення до процесів трансформації відповідних систем забезпечення місцевого і регіонального розвитку: комплексного законодавчого, нормативно-правового, інформаційного, кадрового, освітнього, ресурсного забезпечення.

Четверта фаза — залучення потенціалу місцевих ініціатив, активація громадської самодіяльності, досвіду розробки і впровадження інноваційних проектів та програм через НПО, агентства регіонального розвитку, міжсекторне співробітництво; широке використання здобутків асоціацій, інших організацій та об'єднань з питань місцевого і регіонального розвитку, консолідація їхніх зусиль з метою реального та легального лобіювання регіональних інтересів, інтересів територіальних громад в органах державної влади; залучення досвіду міжнародної кооперації на основі принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, досвіду прикордонного і транскордонного, регіонального співробітництва, з врахуванням процесів глобалізації, регіоналізації, продовження практики партнерства громад, встановлення побратимських зв'язків із зарубіжними територіальними колективами, утвореннями.

Схема алгоритму процесу стратегії місцевого і регіонального розвитку(розвитку місцевого самоврядування)

Здійснення адмінреформи на місцевому, регіональному рівнях організації публічної влади

Здійснення системних, структурних реформ

Алгоритм стратегії місцевого і регіонального розвитку

Супроводження процесів реформування відповідними системами забезпечення

Розвиток місцевої ініціативи, самодіяльності, використання вітчизняного і зарубіжного досвіду

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...