WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Статут територіальної громади: яким він може бути -

Статут територіальної громади: яким він може бути -

Статут територіальної громади: яким він може бути?

Відповідно до Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, затвердженої Указом Президента України від 30 серпня 2001 року № 749, одним з завдань науки і практики муніципального права є надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування, зокрема щодо розроблення статутів територіальних громад.

Ця обставина зумовлює актуальність, теоретичну і практичну значимість питання, порушеного в цій невеликій публікації.

Конституція України виходить з того, що органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19), тобто за принципом: дозволене лише те, що передбачено законом. Цей принцип послідовно проходить по тексту Конституції України (див., наприклад, частину першу, другу, третю статті 140, частину третю статті 141, статтю 146, частину третю пункту 8 Розділу ХV Перехідні положення).

Чинний Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" вперше в законотворчій практиці нашої держави передбачає врегулювання окремих суспільних відносин, що виникають в процесі здійснення місцевого самоврядування, не тільки законами, а й статутами самих територіальних громад. Статут територіальної громади села, селища, міста, як це зазначається в статті 19 вказаного Закону, може прийняти представницький орган місцевого самоврядування з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування, "на основі Конституції України та в межах цього Закону".

У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" є ряд статей, в яких прямо зазначається, що те чи інше питання має регулюватися не тільки законом, а й статутом територіальної громади. Передусім, це стосується порядку формування та організації діяльності сільських, селищних, міських рад (частина 4 статті 10), проведення загальних зборів громадян за місцем їх проживання (частина 3 статті 8), внесення місцевої ініціативи на розгляд ради (частина друга статті 9), організації громадських слухань (частина п'ята статті 13), тощо. Предметом статуту територіальної громади можуть бути також і ті питання, які відповідно до вказаного Закону можуть вирішуватися самостійно територіальними громадами або радами, а саме: організація місцевого самоврядування на рівні районів у містах (частина друга статті5, частина п'ята статті 6, частина четверта статті 16, стаття 41, пункт 2 Прикінцевих та перехідних положень); здійснення функцій виконавчого органу сільської ради сільським головою одноособово (частина третя статті 11); наділення органів самоорганізації населення частиною повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті ради, а також необхідними матеріально-технічними та іншими ресурсами, необхідними для здійснення цих повноважень (частина восьма статті 16); передача іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення (п.31 статті 26), тощо.

Кожна територіальна громада має й інші особливості, які можуть стати предметом її статуту. Ці особливості обумовлені, передусім, кількісними та якісними характеристиками складу цієї громади, характером територіальної та матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування відповідного рівня, а також іншими чинниками.

З огляду на розглянуті вище положення Примірний статут територіальної громади може складатися з таких головних розділів:

Загальні положення; ІІ. Територія; ІІІ. Матеріально-фінансова база; ІV. Органи та посадові особи місцевого самоврядування. V. Органи самоорганізації населення; VI. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою та її членами; VІІ. Прикінцеві та заключні положення.

У першому розділі "Загальні положення" можна зазначити, що цей Статут відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України визначає правові засади, форми, порядок здійснення місцевого самоврядування відповідною територіальною громадою, його органами та посадовими особами, обумовлені історичними, географічними, національно-культурними, соціально-економічними та іншими особливостями даної адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста). У цьому ж розділі дається коротка характеристика відповідної територіальної громади, зокрема, чи складається вона тільки з громадян України, які постійно проживають у межах даного села, селища, міста, чи з жителів кількох населених пунктів, які добровільно об'єдналися в одну територіальну громаду, в тім числі без збереження самостійності кожної з них (за принципом муніципального унітаризму) чи із збереженням такої самостійності (за принципом муніципального федералізму).

У статуті міста з районним поділом спеціально наголошується на тому, що територіальна громада міста включає в себе територіальні громади відповідних районів у місті, які діють як суб'єкти права власності та можуть утворювати відповідні органи місцевого самоврядування, чи вони прийняли рішення про наділення міської ради правом щодо управління своїм майном і фінансовими ресурсами.

У другому розділі "Територія" дається докладно опис відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Якщо це окреме село, селище, місто, то визначається його сучасна та історична назви, рік заснування, поділ на райони, мікрорайони та інші мікроструктури, наводиться точний опис навколишніх земель, що знаходяться під юрисдикцією відповідної територіальної громади та органів місцевого самоврядування, вказується територія села, селища, міста як адміністративно-територіальної одиниці. Якщо це сільський округ, то наводиться відповідні дані про населені пункти, які він об'єднує та визначається, який з них є адміністративним центром сільського округу (сільради), дається характеристика всіх земель, що знаходяться на території цієї адміністративно-територіальної одиниці.

У третьому розділі "Матеріально-фінансова база", по-перше, визначаються об'єкти комунальної власності даної територіальної громади: земля та інші природні ресурси; підприємства, установи, організації; житловий фонд та нежитлові приміщення; частка даної громади у об'єктах комунальної власності, створених чи об'єднаних нею на підставі договорів з іншими територіальними громадами; частка у капіталі підприємницьких структур; доходи місцевого бюджету (із зазначенням кількості, розміру, категорії, банкової вартості, джерела надходжень і т.ін.). По-друге, визначаються особливості правового режиму окремих об'єктів комунальної власності, зокрема перелік тих об'єктів, що мають виключне значення для задоволення колективних потреб даної територіальної громади та не підлягають відчуженню без рішення, наприклад, самої територіальної громади.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...