WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Консультативно-дорадчі органи при президентові України з питань державної муніципальної політики -

Консультативно-дорадчі органи при президентові України з питань державної муніципальної політики -

Консультативно-дорадчі органи при президентові України з питань державної муніципальної політики

Здійснення Президентом конституційних функцій і повноважень у сфері державної муніципальної політики практично неможливе без відповідних консультативно-дорадчих органів, які акумулюють у цій сфері науковий і практичний досвід.

Загальні питання консультативно-дорадчих органів при Президентові України ще недостатньо висвітлені наукою і тому тут часом панує чиста емпірика. Хоча насправді ці органи – важливе доповнення, за класифікацією Н. Нижник, до стратегічного блоку служб Адміністрації Президента України.

У той же час слід зазначити, що консультативно-дорадчі органи при Президентові України побудовані переважно на бюрократичних засадах: в них чільне місце займають чиновники-урядовці. Така практика могла безболісно існувати поки не почалась суспільно-політична структуризація, наука не виділилась у самостійну соціальну інституцію і т.д.

Сьогодні в умовах реалізації стратегії Президента України щодо європейського вибору України необхідно змінювати підходи до формування консультативно-дорадчих органів при главі держави. У структурному відношенні ідеальним було б встановлення в цих органах трипартизму, тобто рівного представництва трьох частин цих органів: від урядовців, органів самоврядування та громадськості, фахівців-науковців, причому різних наукових шкіл. Це була б гарантія від надмірної формалізації в їх діяльності, а також – гарантія пошуку інноваційних рішень, підходів тощо, яких так бракує сьогодні.

Дуже важливо, щоб в консультативно-дорадчих органах при Президентові України були ширше представлені сільські, селищні і міські (міст районного значення) голови, депутати місцевих рад. Не слід лякатися, якщо у складі цих органів будуть прихильники різних концепцій місцевого самоврядування, що само по собі є нормальною умовою змагальності в їх роботі.

Зрозуміло, що реорганізація консультативно-дорадчих органів при Президентові України додасть багато корисного, нового в роботі Адміністрації Президента, але практичні результати їх діяльності, упевнені, перевершать найкращі сподівання.

1. Національна Рада з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування

Створення Національної Ради, вважає Президент України, "це, без перебільшення, етапний крок, що має принципове значення і справить довготривалий вплив на всі сторони життя нашого суспільства. ...в рамках нової Ради є можливості консолідації зусиль, позицій і – що не менш важливо – відповідальності усіх гілок влади, органів місцевого самоврядування та широкої громадськості"1.

25 січня 2001 р. було затверджено Положення про неї, яким врегульовано основні питання її організації та діяльності.

Національна Рада стала спадкоємницею двох консультативно-дорадчих органів при Президентові України — Ради регіонів та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування, які на той час виконали свою політичну роль. Її назва пов'язана з тим, що Раду "сформовано не для когось і не під когось, а заради нашої загальної, всенародної справи – державотворення, утвердження реального народовладдя"2.

У межах здійснення Президентом державної муніципальної політики основними завданнями Національної Ради є розгляд питань загальнодержавного та регіонального значення, розроблення та внесення пропозицій щодо:

1) узгодження функціонування і взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, раціональної побудови їх системи, здійснення державної регіональної політики;

2) пріоритетів збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, розвитку їх ресурсного, економічного і науково-технічного розвитку;

3) забезпечення дотримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що стосуються розвитку місцевого самоврядування;

4) ефективного функціонування фінансової та бюджетної системи на місцях;

5) інших питань місцевого самоврядування, що мають важливе значення для вирішення суспільно-політичних та соціально-економічних питань у державі.

Як і кожен консультативно-дорадчий орган при Президентові України, Національна Рада для виконання покладених на неї завдань наділяється певними правами. Згідно з Положенням про неї Рада має право:

отримувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та інформацію;

утворювати у разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, вчених та фахівців;

користуватися в установленому порядку інформаційними банками даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Головою Національної Ради ex-oficio є Президент України; він утворює її у складі заступників Голови, Секретаря та членів Національної Ради. Засідання Ради скликаються Президентом України або за його дорученням одним із заступників Голови Ради.

Порядок денний засідання Національної Ради формується Секретарем Ради на основі пропозицій членів Ради, схвалених Головою Національної Ради. Рішення Національної Ради оформляються протоколами, які підписує Голова Національної Ради. Ці рішення є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Розгляд питань, що потребують попереднього обговорення або оперативного вирішення, здійснюється Президією Національної Ради, яка формується Головою Національної Ради з числа членів Ради. Забезпечення діяльності Національної Ради та її Президії здійснює Секретаріат Ради, що входить до складу Адміністрації Президента України.

Отже, за своїми політико-правовими параметрами Національна Рада дійсно є унікальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Комісія з питань адміністративно-територіального устрою

З огляду на складність проблем реформування адміністративно-територіального устрою України Президент створив у 2000 р. дану Комісію та затвердив Указом від 30 жовтня ц.р. положення про неї. По суті, це консультативно-дорадчий орган ad hoc, який міг би бути й тимчасовою комісією Національної Ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування.

За своїм статусом Комісія значно нижчий за правовим статусом консультативно-дорадчий орган, ніж та ж Національна Рада: її Голову затверджує Президент України, а рішення Комісії обов'язкові для розгляду тільки центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями. Отже, Комісія не може направляти свої рішення вищим органам державної влади, хоча питання адміністративно-територіального устрою відносяться саме до їх компетенції.

В процесі виконання покладених на неї завдань Комісія взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також з Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи, іншими дорадчими та консультативними органами при Президентові України. Для допомоги Президенту у здійсненні державної муніципальної політики на Комісію покладаються такі завдання:

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...