WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій на рівні області, району по питаннях реалізації делегованих пов -

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій на рівні області, району по питаннях реалізації делегованих пов -

Діяльність органів місцевого самоврядування цими розпорядженнями не регулюється. Відповідно частині 4 статті 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень. Що стосується делегованих повноважень, то голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити на розгляд відповідних рад питання, пов'язані із їх виконанням (частина 4 ст.34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"), а на засіданнях обласних, районних рад голови місцевих державних адміністрацій мають право дорадчого голосу. Тобто, якщо існує необхідність при виконанні делегованих місцевим адміністраціям відповідними радами повноважень співпрацювати, то відповідні норми передбачають тільки участь у засіданнях ради із правом дорадчого голосу та внесення питання на розгляд ради.

З іншого боку, акти ради, прийняті у межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади (тобто – і місцевими державними адміністраціями), об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території (пункт 1 ст.73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Відповідно ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які підписує голова районної, обласної, районної у місті ради (п.п.12 п.6 ст.55 цього Закону). Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Крім того, голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх повноважень видає розпорядження (п.7 ст.55 цього Закону). Процедура реєстрації в органах юстиції рішень ради, розпоряджень голови районної, обласної, районної у місті ради не передбачена, що є доцільним, враховуючи правову природу інституту місцевого самоврядування. Пунктом 11 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено, що акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів.

Питання про відповідальність голови місцевої адміністрації за невиконання або неналежне виконання делегованих повноважень чинне законодавство регулює наступним чином. Статтею 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлено, що місцеві органи виконавчої влади (тобто – і місцеві державні адміністрації), підприємства, установи, організації, громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень. Згідно частин 6 - 8 статті 34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання, зокрема, делегованих повноважень. Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтований висновок (частина 9 ст.118 Конституції України). Таке рішення стосується припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації у разі, якщо більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради було висловлено недовіру (частина 10 ст.118 Конституції України, пункт 8 частини першої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"), або Президент України може припинити повноваження голови місцевої державної адміністрації у разі, якщо недовіра була висловлена простою більшістю голосів від складу відповідної ради (пункт 3 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації").

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.74) визначає, що органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. При цьому по питаннях здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади вони підконтрольні відповідним органам виконавчої влади (пункт 2 ст.76 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). Тобто законодавець не встановив чітко відповідальність органів місцевого самоврядування перед місцевими державними адміністраціями – Законом передбачена відповідальність перед державою (пункт 1 ст.76 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Підставами притягнення до відповідальності є дії органів та посадових осіб місцевого самоврядування у разі порушення ними Конституції або законів України. За наявності цієї підстави голова обласної державної адміністрації може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови (частина 2 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункт 4 ст.78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). Крім голови обласної державної адміністрації, питання про призначення позачергових виборів районної, обласної ради, а також сільської, селищної, районної у місті може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, головою Київської, Севастопольської міської державної адміністрації. При цьому мають бути отримані рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновки відповідного комітету Верховної Ради України (пункт 4 ст.78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). Конкретно такі висновки можуть бути отримані у наступних випадках (пункт 1 ст.78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"):

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, чинного законодавства, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

Що стосується процедури визнання актів ради незаконними, виникає питання про те, який суд має виносити відповідне рішення. Аналіз норм Закону України від 07.02.2002 р. № 3018-ІІІ "Про судоустрій України" [30] показує, що такі справи можуть розглядатись місцевими адміністративними судами (пункт 4 ст.22 Закону "Про судоустрій України"). До періоду, коли будуть організовані адміністративні суди, такі справи розглядають місцеві загальні суди (п.п.16 п.3 Розділ VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій України"). При цьому слід зазначити, що процесуальні норми, які б визначали строки розгляду судами таких справ на цей час відсутні.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки. По-перше, потребує вдосконалення врегулювання процедури здійснення контролю за виконанням делегованих повноважень як органами місцевого самоврядування, так і місцевими державними адміністраціями шляхом розробки й прийняття доповнень до чинних Законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні".

По-друге, надзвичайно складним є процес притягнення до відповідальності за невиконання (неналежне виконання) делегованих (та й власних, передбачених законом) повноважень. Вирішенню проблем сприятиме внесення доповнень до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у частині, якою було б врегульовано процес розгляду у суді справи про визнання актів ради незаконними.

По-третє, викликають певні застереження норми, якими встановлено сферу впливу нормативних актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Зокрема, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено, що дія таких актів розповсюджується й на органи виконавчої влади (у тому числі – місцеві державні адміністрації). З іншого боку, дія нормативних актів місцевих державних адміністрацій має обмежений характер. Враховуючи правову природу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади такий розподіл є цілком виправданим. Разом з тим, слід більш докладно проаналізувати процес реалізації таких актів з метою визначення їх пріоритетності по питаннях управління соціально-економічним розвитком відповідної території.

Список літератури:

1. Грушевський М. Конституційне питання і українства в Росії// Літературно-науковий вісник.-Т.ХХХ.-Львів,1905;

2. Драгоманов М. Проект Основ Статуту Українського Товариства "Вільна Спілка" – "Вольный Союз"// Драгоманівський збірник. "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм/ За ред. Т.Г. Андрусяка.-Львів: Світ,1996;

3. Ейхельман О. Проект Конституції (основних державних законів) Української Народної Республіки.-Київ: Тернів: Видавництво С, 1921;

4. Окіншевич Л. Вступ до науки про право і державу. Мюнхен: Український Вільний Університет. Серія: Підручники, Ч.10, 1987;

5. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування.-Мюнхен,1963;

6. Спекторський Є. Основи права державного. Пер. з рос.-К.: Видання тов. "Час",1918;

7. Франко І. Свобода і автономія// Зібрання творів у п'ятдесяти томах.Т.45. Філософські праці.-К.: Наукова Думка,1986;

8. Чижевський Основи української державності// Воля. Червень 1921.Т.2 Ч.11/12;

9. Бутко І.П. Деякі проблеми становлення і розвитку територіального самоврядування в Україні // Актуальні проблеми управління територіями в Україні. Тези наук.– практ. конф. (м.Київ, 26-27 листопада 1992р.) – К., 1993;

10. Проблеми унітаризму в проекті нової Конституції України// Розбудова держави.-1992.-№5;

11. Коліушко І.Б. До конституційного закріплення територіального устрою. // Актуальні проблеми управління територіями в Україні. Матеріали наук.–практ. конф.(Київ, 26–27 листопада 1992р.) – К., 1992;

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...