WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Проектне співробітництво інноваційних громад як механізм реалізації муніципальних реформ в новій політичній ситуації в Україні -

Проектне співробітництво інноваційних громад як механізм реалізації муніципальних реформ в новій політичній ситуації в Україні -

Синергетичним середовищем муніципальних реформ, тобто сукупністю взаємоузгоджених засобів одержання синергетичного ефекту в результаті проведення реформ, має стати інформаційно-комунікаційна інтелектуально-комп'ютерна (тобто людсько-машинна) мережа учасників міжмуніципального альянсу, яка дозволить накопичити знання, необхідні для успішного проведення реформ, упорядкувати його у вигляді реформаційних проектів, а надалі – реформаційних продуктів, придатних для їх подальшого масового впровадження.

Практичною формою такого синергетичного середовища міг би стати Національний інноваційний мегапроект "Муніципальні реформи України", який би включав до себе низку Національних інноваційних проектів як функціонального ("Муніципальні ресурси", "Муніципальна економіка", "Муніципальна інфраструктура", "Муніципальна громада" тощо) і технологічного напрямів ("Механізми проектування муніципальних реформ", "Механізми реалізації муніципальних реформ", "Механізми узгодження муніципальних та загальнодержавних реформ" тощо), так і комплексного напряму ("Механізми конкурентоздатності громад", "Механізми антикризового захисту громад" тощо).

Започаткування процесів міжмуніципальної самоорганізації пропонується зробити за методом "інтелектуальної центрифуги", а саме: шляхом серії масових електронних розсилок мережею Інтернет на адресу місцевих громад виявити інноваційно-чутливі, креативно спроможні та комп'ютерно-потужні громади, які складуть ядро Національного мегапроекту у вигляді мережевої проектно-аналітичної групи місцевих громад України. Всі процеси самоорганізації мають проходити за принципом консенсусу без будь-якого адміністративного тиску, мати гнучкі механізми участі, які повинні забезпечити відкритий характер Проекту, і, як наслідок, його подальший саморозвиток за методом природної інноваційної хвилі. Тільки усвідомлені громадами рішення можуть стати основою для участі в Проекті.

Провідними принципами функціонування Проекту мають стати: принцип повнотекстової фіксації історії проектних рішень, принцип абсолютної персоніфікації залученого знання, принцип недоторканості інтелектуальної власності, принцип капіталізації знання, принцип інтелектуальної незалежності експертів, а також будь-які інші принципи, що стало знижують ентропію в муніципальному середовищі в процесі реформ.

Першочерговими заходами запропонованого Проекту, на наш погляд, якнайменше, мають бути:

а) формування міжгалузевої проектно-аналітичної робочої групи з питань створення, дослідного відпрацювання та практичного використання механізмів реалізації українських реформ, починаючи з адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування;

б) розробка та створення системи державного моніторингу стану муніципального середовища в інтересах успішного проведення адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування;

в) розробка заходів зі стимулювання процесів адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування методами державного впливу та муніципальної самоорганізації;

г) формування національного розподіленого (мережевого) проектно-аналітичного колективу з інтенсивного створення механізмів реалізації реформ в Україні, починаючи з адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування;

д) формування комп'ютерно-мережевого середовища для проектно-інформаційного забезпечення створення механізмів реалізації реформ в Україні;

е) розробка заходів зі створення засад цивілізованого ринку знань в Україні взагалі, і в муніципальній сфері – першочергово;

є) визначення переліку базових територіальних громад для першочергового впровадження та дослідного відпрацювання пілотних зразків механізмів реалізації адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування;

ж) встановлення професійних зв'язків з фахівцями з країн Європейського Союзу в галузі механізмів впровадження адміністративно-територіальних реформ та реформ місцевого самоврядування, а також механізмів реалізації інших життєво важливих реформ у країнах ЄС;

з) визначення джерел фінансування робіт та залучення коштів на проведення робіт зі створення та практичного відпрацювання механізмів реалізації реформ в Україні, починаючи з адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування;

и) розробка заходів з переведення робіт зі створення механізмів реалізації реформ в Україні на професійний рівень та надання цьому напряму робіт найвищого державного пріоритету.

Миколаївська міська громада і громадська організація "Миколаївський міський інтелектуально-комп'ютерний клуб "Третя хвиля"", яка була створена у 2000 році для просування ідей муніципального інноваційного розвитку на основі інформаційно-комунікаційних технологій (технологій Третьої хвилі, за висловленням Елвіна Тофлера), мають на цей час достатній комплект фундаментально-методологічного, інструментально-технологічного та інноваційно-практичного знання щодо механізмів реалізації стратегічних програм, а також комп'ютерно-програмну та організаційно-технологічну реалізацію цих знань, і цілком спроможні започаткувати цей Проект, а в подальшому прийняти участь у його методологічному, інформаційному та інструментально-технологічному супроводженні.

Висновок

Розробка, практичне впровадження та масове використання механізмів безпечного та ефективного реформування України взагалі та її муніципальної сфери зокрема забезпечує створення висококогерентного соціально-когнітивного середовища в її виробничих та управлінських організаціях, в регіональних та муніципальних адміністративно-територіальних одиницях. У цьому середовищі за рахунок синергетичної взаємодії вільних креативних (інтелектуально-діяльнісних) особистостей відбуватиметься прискорений розвиток усіх трьох чинників виживання, розвитку та процвітання України в сучасному світі: держави, суспільства та бізнесу.

Оскільки синергетичний ефект забезпечує одержання загального результату, що внаслідок притаманного йому явища мультиплікативності дорівнює не сумі, а добутку одержаних індивідуальних результатів, таке явище дозволяє Україні здійснити важливий і вкрай необхідний для неї в умовах світової глобалізації "трансформаційний стрибок" за принципом "обганяти, на наздоганяючи".

Саме з цих міркувань теоретичні та практичні роботи щодо вищезазначеної тематики мають право на найвищий пріоритет серед робіт з реформування України задля її розвитку як демократичної держави з ринковою економікою, інтегрованої до європейського та євроатлантичного простору.

Література:

 1. Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку. За матеріалами VIII Всеукраїнських муніципальних слухань. -Київ, Атіка-Н, 2003.

 2. Джонс Дж.К. Методы проектирования. Пер. с англ. -М., Мир, 1986.

 3. Кемпбелл Э., Лачс К. С. Стратегический синергизм. Пер. с англ. Изд.2-е. –Сп-Б, Питер, 2004.

 4. Перлаки И. Нововведения в организациях.- М., Экономика, 1980.

 5. Планкетт Л., Хейл Г. Выработка управленческих решений. Опережающее управление. -М., Экономика, 1983.

 6. Полунеев Ю. Конкурентоспособность страны как национальная идея. -Зеркало недели, № 10, 19.03.2004, стр. 13.

 7. Стехін П., Бунєєв М. Стратегічне програмування регіонального розвитку України: можливості вдосконалення на основі інформаційно-комунікаційних технологій. -Економічний часопис, № 1, 2004.

 8. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций. Новая постиндустриальная волна на Западе.Антология. Под редакцией В.Л. Иноземцева, -М.: Academia. 1999.

 9. Тоффлер Элвин. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI века. -М., АСТ, 2002.

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...