WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Інструменти і ресурсів місцевого та регіонального розвитку -

Інструменти і ресурсів місцевого та регіонального розвитку -

Для фінансових інституцій та інших зацікавлених господарюючих суб'єктів АКР здійснює послуги в напрямку дослідження тенденцій в управлінні бюджетами і фінансової політики гмін, а також стану інфраструктури гмін. АКР має також унікальні інструменти, що сприяють процесам управління на місцевому рівні, в тому числі:

  • Модель фінансового аналізу для гміни

  • Багаторічні програми інвестування

  • Бюджетне планування для досягнення певних цілей

  • Система комунальних баз даних і фінансовий аналіз.

Названих цілей АКР досягає через накопичення і надання фінансових ресурсів (як національних, так і іноземних) з метою їх ефективнішого використання при реалізації відповідних проектів у гмінах і регіонах; здійснення експертної, консультативної, інформаційної, видавничої, дослідницької та навчальної діяльності; підтримку наукової і дослідницької діяльності шляхом надання стипендій та іншими способами; утримання спеціалізованої бібліотеки.

З метою впровадження названих вище інструментів, а також обміну досвідом, отриманого при співпраці з польськими гмінами і самоврядними організаціями, АКР організовує семінари і навчання для органів самоврядування та всіх інших інституцій, зацікавлених у співпраці з ними. АКР співробітничає з багатьма самоврядними організаціями, урядовими і фінансовими інституціями та іншими структурами, що працюють в напрямку місцевого розвитку.

Програми досліджень і розвитку, що виконувалися АКР, фінансувалися з коштів ЄС, Агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів, уряду Нідерландів і Канади.

Як Польське агентство регіонального розвитку, так і Агентство комунального розвитку активно поширюють знання в напрямку своєї діяльності. Кожне з них видало більше як 20 назв книжок. АКР утримує бібліотеку і проводить навчання і тренінги.

Становлення агентств місцевого і регіонального розвиткув Україні

Агентства розвитку є для України якісно новою інституціональною формою управління і сприяння розвитку територій, тобто новою управлінською інновацією. Виходячи з цього, політику створення і впровадження АР слід вважати інноваційною політикою. Взагалі, управлінська інновація для регіону чи міста – це будь-яке організаційне рішення, система чи процедура, що суттєво відрізняється від практики, що склалася, і вперше використовується в даному регіоні чи місті. При цьому інноваційна політика взагалі і в нашому випадку зокрема, є складним процесом, що завжди супроводжується ризиками і визначається багатьма вихідними передумовами психологічного, культурного, організаційного, фінансового, економічного і соціального характеру. Вплив названих факторів неоднорідний для різних міст і регіонів. Сприйнятливість регіонів і міст до інновацій залежить: від особистісних та психологічних характеристик регіональних і міських еліт; від структури управління, що склалася у регіоні чи місті; соціального, політичного та економічного контексту та типу взаємодії впливових суб'єктів розвитку.

Природно, що середовище, де створюються і діють АР, не завжди поділяє і розуміє методи і цілі агентств і тому чинить їм спротив. Наведемо оцінки впливу 12 перешкод діяльності агенцій регіонального розвитку в Україні за п'ятибальною і по видах перешкод. Аналіз проводився методом експертного опитування учасників згадуваних вище заходів по обговоренню проектів концепції державної регіональної політики по показниках, що запропоновані в роботі [3]. В таблиці дані наведено у відсотках від загальної кількості опитаних експертів.

Головна перешкода діяльності агентств

Дуже сильно

Сильно

Слабо

Дуже

слабо

Нема впливу

Укр.

Пол.

Незадовільна регіональна політика держави чи відсутність такої

30

60

10

90

83

Обмежені фінансові ресурси АР

24

53

23

76

81

Невідповідність законодавчих положень /правової системи потребам діяльності АР

40

50

10

90

72

Бездіяльність місцевої еліти щодо розвитку

30

50

20

12

12

80

60

Брак зовнішньої допомоги

11

79

20

10

8

50

Брак кваліфікованого персоналу

30

40

20

10

70

30

Складнощі у співробітництві з місцевим органами самоврядування

20

50

40

10

70

19

Відсутність концепції результативної діяльності АР

40

50

10

90

16

Складнощі в співробітництві з регіональною державною владою (воєводи)

20

50

40

10

70

17

Недостатня незалежність органів управління у громадах

44

33

23

43

14

Відсутність згоди між основними учасниками процесу розвитку

40

30

20

10

70

10

Невдалий територіальний поділ країни

20

20

40

20

20

9

У наведеній таблиці у двох останніх колонках розміщені дані по Польщі [3] і Україні як сума колонок "дуже сильного" і "сильного" впливу фактору. З порівняння двох останніх колонок видно ступінь вирішення у країнах відповідних проблем. Залишимо це читачеві для самостійного аналізу.

Очевидно, що функції АР досить різняться. Серед них: координація та управління конкретними проектами; консультування, інформаційне, правове, документальне забезпечення діяльності розвитку регіонів; програми підтримки підприємництва; формування стратегій місцевого і регіонального розвитку; формування ділового іміджу регіону чи міста; розкриття інвестиційного потенціалу та залучення зовнішніх інвестицій тощо. Ефективність АР базується на поєднанні кращих рис адміністративних методів органів влади з ініціативністю і енергією неурядового сектора.

Мережа агентств розвитку у регіонах Польщі на сьогодні налічує близько 70 структур, що діють у всіх воєводствах і великих містах. Як правило, у назві цих структур є слова агентство регіонального чи локального розвитку. Хоча зустрічаються і Фонд розвитку регіону (Бєла Подляска), Фонд реструктуризації регіону (Лодзь), Фонд підтримки економіки Краківського регіону (Краків) тощо. Учасники мережі агентств у Польщі здебільшого поєднують переваги незалежного від влади статусу з роллю агента здійснення державної регіональної політики на місцях, який сам виявляє ініціативу і підприємливість.

Процес становлення АР спонтанно йде і в Україні. У рамках програми дослідження стану становлення агентств регіонального розвитку в Україні у вересні 2000 року Київський центр Інституту Схід-Захід провів конференцію, присвячену тематиці цих інструментів розвитку (матеріали конференції вміщені у шостому номері "Українського регіонального вісника"[7], що видається цією організацією). На конференції була започаткована ініціатива із створення мережі агентств розвитку в Україні. Учасниками цього заходу стали серед інших: Агентство розвитку і бізнесу в м. Славутичі, Агентство регіонального розвитку "Транс-Тракт" (м.Жовква Львівської області), Центр економічного розвитку Чернівців, Агентство регіонального розвитку "Донбас", Херсонський центр підтримки бізнесу ССК "Бізнес-центр Ноу-Хау", Асоціація демократичного розвитку і самоврядування України, Центр соціально-економічного розвитку Українського Причорномор'я (Миколаїв), Криворізьке міське відділення Національного екологічного Центру України (Екоцентр-К), Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини, Асоціація "Відродження Гриціва" (Хмельницька область, смт Гриців), Асоціація "Ліга підприємств з іноземним капіталом" (Харків), громадська організація "Центр соціальних досліджень" (Полтава) тощо. Сам факт участі цих та інших організацій у конференції свідчить поки що не про їх реальну участь у регіональному розвитку (це видно навіть із наведеного вище переліку назв), а про інтерес до даної тематики. Розмаїття назв організацій-учасників свідчить також про неусталеність поняття АР в Україні, відсутність чіткого уявлення про їх функції (це підтвердила і дискусія на конференції [7]). Під егідою Інституту Схід-Захід у 2001 році вийшла книга "Інститути і інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів", яка містить статтю автора "Інструменти забезпечення регіональної політики" [8]. Планується також видання більш практичного посібника, в якому мають бути висвітлені організаційні, фінансові, правові та інші засади створення і функціонування агентств розвитку в Україні.


 
 

ֳ

...