WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Інструменти і ресурсів місцевого та регіонального розвитку -

Інструменти і ресурсів місцевого та регіонального розвитку -

АР мають суттєвий інноваційний потенціал, який полягає в тому, що АР є механізмом впровадження нового типу відносин між органами влади (державної і самоврядної) і представниками невладних кіл (бізнес, громадськість). Агентства, по суті, є агентами змін, реформування і розвитку. Спираючись на дані щодо діяльності АР у Польщі і бажаючи ширше пояснити напрями і форми діяльності АР, їх спосіб організації та місце серед інших інституцій, що опікуються проблемами розвитку, наведемо два приклади польських АР національного рівня.

Приклад 1. Польське Агентство Регіонального Розвитку (ПАРР) [4] було утворено як Фонд Державного Казначейства з метою підтримки регіонального розвитку у Польщі і, зокрема, для стимулювання та підтримки всіх ініціатив в економічному розвитку регіонів; для забезпечення поширення інформації щодо регіонального розвитку , а також для створення і участі у створенні фінансових установ, що слугують регіональному розвитку. Реалізуючі свої статутні завдання, ПАРР уже протягом семи років є установою, що виконує оперативні завдання щодо засвоєння міжнародної допомоги. Характер і форми його діяльності визначаються відповідними урядовими органами. Такий статус ПАРР в інституціональній структурі регіональної політики у Польщі визначають:

 • Статут ПАРР, згідно якого Агентство є Фондом, заснованим Державним Казначейством. Органом, що направляє діяльність ПАРР з найбільш істотних питань, є Міністерство економіки, а також Урядовий центр стратегічних досліджень.

 • Склад Ради ПАРР, члени якої репрезентують:

Міністерство фінансів;

Міністерство економіки;

Міністерство праці та соціальної політики;

Міністерство сільського господарства і продовольчого комплексу;

Міністерство державного казначейства;

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації;

Урядовий центр стратегічних досліджень (з головою у ранзі міністра), комітет з європейської інтеграції.

 • Порядок формування Правління ПАРР: Генерального директора та членів Правління ПАРР призначає Міністр державного казначейства за пропозицією міністра економіки і міністра – голови Урядового центру стратегічних досліджень; при цьому Генеральний директор призначається на конкурсних засадах.

 • Діяльність ПАРР можна розподілити на два тісно пов'язаних між собою сегменти – стимулювання регіонального і місцевого розвитку у широкому розумінні змісту поняття; впровадження конкретних програм підтримки регіонального розвитку.

ПАРР, з одного боку, є оператором конкретних програм, що підтримують регіональний розвиток у Польщі, а з іншого — виконує функції загального стимулювання регіонального розвитку у Польщі завдяки видавничій діяльності (більше 10 назв книжок та різноманітні буклети), сприяння науковим дослідженням у сфері регіонального розвитку та їх популяризації, підтримці заходів, що активізують місцевий та регіональний розвиток (конференції, публікації, залучення іноземних експертів тощо).

У регіонах, куди направлялися фінансові ресурси в рамках програм допомоги регіонам, усунення перепон для їх засвоєння вимагає скоординованого застосування різноманітних інструментів регіональної політики. Практична діяльність ПАРР є багатим джерелом досвіду реалізації регіональної політики урядом у Польщі [4]. ПАРР напрацювало низку прийомів застосування методів і засобів, що дозволяють усувати програмові, інституціональні, фінансові, інфраструктурні та кадрові перешкоди на шляху розвитку у регіонах.

За час діяльності ПАРР накопичило досвід управління інтегрованими програмами підтримки регіонального розвитку.

А) Метод децентралізованої реалізації програм допомоги.

Ще до реформи територіального поділу країни, тобто в умовах високоцентралізованої держави, ПАРР розробило ефективні методи і процедури співробітництва із суб'єктами самоврядування на місцевому рівні, а також із організаціями, що створювалися на вимогу розв'язання поточних проблем. Ці організації репрезентували потреби регіонів, тобто різноманітні агентства, комітети, ради, асоціації і т. ін. Надбаний під час цієї роботи досвід особливо корисний тепер, коли у воєводствах (польських регіонах) сформувалися суб'єкти публічної влади у вигляді органів самоврядування, що є основною силою, яка направляє розвиток всередині самих регіонів.

Урахування специфічних рис, ресурсів і умов регіонів при виборі інструментів реалізації регіональної політики уряду, диференційоване застосування цих інструментів у часі і просторі є потенційним фактором розвитку. Зрозуміло, за умови, якщо ці інструменти застосовуються кваліфіковано. Досвід ПАРР у цій галузі особливо корисний сьогодні, коли всі регіони Польщі розпочали підготовку до засвоєння фінансової допомоги ЄС.

Б) Використання міжнародного досвіду у реалізації регіональної політики у Польщі.

Завдяки багатолітньому співробітництву з Європейською Комісією, із Світовим Банком, з ЄБРР, а також з органами, що визначають політику регіонального розвитку в європейських країнах та з науковими установами у Польщі і за кордоном, ПАРР накопичило значний обсяг знань про інструменти регіональної політики, що застосовуються при управлінні програмами допомоги.

Семирічний досвід діяльності ПАРР дозволяє інституціям, пов'язаним із ним, належно оцінити роботу його операторів та експертів, кваліфікацію і досвід персоналу. Це виявляється у тому, що ПАРР виграє конкурси на адміністрування міжнародними програмами допомоги, а також – у активній участі ПАРР в діяльності робочих груп та інших експертних органів, що створюються урядом та іншими відомствами. ПАРР репрезентоване також в Раді державного управління територіальним господарством, яка є консультативним органом при Голові уряду. Це обумовлено тим, що ПАРР як організація в цілому, а також як власне колектив, добре підготовлене до поточної діяльності на рівні стандартів Структурних фондів ЄС. Це дуже важливо з огляду на перспективи поширення допомоги, що надається цими фондами на всю країну. У регіонах ПАРР діє через мережу регіональних агентств, утворених за його сприянням і сприянням місцевих органів влади.

У напрямку оперативної діяльності за дорученням уряду ПАРР забезпечувало реалізацію низки програм, що підтримують регіональний розвиток за рахунок коштів, які надходять з-за кордону. Серед цих програм слід назвати в першу чергу [5]: Phare – STRUDER (78,8 млн.євро), Phare – RAPID (14,95 млн.євро), Phare – STRUDER2 (4,3 млн. євро), Phare –INRED (15 млн.євро), Польсько-швейцарську регіональну програму (9,5 млн. євро) та інші.

Приклад 2. Агенція комунального розвитку (АКР) [6]. АКР виникла завдяки міністру фінансів Польщі за пропозицією організацій територіального самоврядування у березні 1995 року і допомагає розвитку міст і гмін (найменша самоврядна спільнота у Польщі), проводячи дослідницьку, дорадчу і інформаційну діяльність. Послугами АКР користуються місцеві влади, урядові структури, а також польські й зарубіжні фінансові інституції. АКР зосереджується на сприянні найкращому використанню існуючих комунальних засобів, впливає на розширення ринку капіталів для гмін і підвищення ефективності видатків на комунальні інвестиції. Відповідно до статуту АКР має такі цілі: ініціювання і підтримка дій, спрямованих на створення комплексного розв'язання проблем фінансування розвитку комунальної інфраструктури; допомога в розробці стратегії розвитку фінансової і кредитної інфраструктури для місцевих самоврядувань; виконання ролі центру інформації про програми технічної, фінансової та навчальної допомоги місцевим самоврядуванням; сприяння впровадженню і раціональному використанню позичок і субсидій комунальному сектору; роз'яснення і розповсюдження стандартів якості комунальних послуг; координація, інтеграція, планування і організація консультативної допомоги для місцевих самоврядувань і банків щодо інвестиційних програм в комунальне господарство; фінансова допомога в опрацюванні програм, що направлені на відновлення місцевого господарства і підвищення якості публічних послуг; аналіз майнового стану, бюджетів, фінансової діяльності і кредитоспроможності, а також напрямків розвитку для потреб господарської та суспільної політики.

АКР практично здійснює дорадчу діяльність для самоврядувань з таких напрямків:

 • Створення стратегічних планів господарського розвитку

 • Аналіз бюджетів, фінансової діяльності і кредитної та інвестиційної спроможності

 • Підготовка до емісії комунальних облігацій

 • Управління поточними фінансами у гмінах

 • Управління активами гмін

 • Дослідження (аналіз) виконуваності інвестицій

 • Реструктуризація комунальних підприємств

 • Комплексне планування просторового господарювання у гміні.


 
 

ֳ

...