WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Створення соціальної бази місцевого самоврядування – інноваційний магістральний шлях його зміцнення -

Створення соціальної бази місцевого самоврядування – інноваційний магістральний шлях його зміцнення -

Обласна Програма Дніпропетровської обласної ради "Впровадження політики міжсекторного партнерства заради розвитку місцевих громад на 2006–2010 роки" стала стимулом для започаткування схожого проекту у Харкові.

Приклад 2. Харківський проект "Соціально-відповідальний бізнес, як гарантія успішного розвитку місцевих громад в Україні"направлений на об`єднання зусиль активних громадян, влади, неурядових організацій, місцевого бізнесу для вирішення актуальних проблем місцевої громади силами самої громади. Для цього створена Рада Партнерства, куди ввійшли 37 представників громадських організацій, бізнесу та влади, яка розробляє засади взаємодії між владою, бізнесом та неурядовим сектором. Крім того у Харкові, до речі як і у багатьох інших містах планується створення Фонду розвитку місцевої громади.

Приклад 3. Суспільний договір між Червоноградською міською радою та неурядовими організаціями (організаціями громадянського суспільства - ОГС) . На думку учасників Договору він має сприяти:

 • зростанню авторитету ОГС, як інститутів, що спроможні здійснювати вплив на вироблення, прийняття і реалізацію суспільно значущих рішень;

 • перетворенню ОГС на реальний інструмент контролю громади за ефективністю та прозорістю діяльності органів влади;

 • ліквідації ізольованості організацій громадянського суспільства від діяльності органів влади;

 • зміцнення соціального партнерства органів влади та ОГС;

 • підвищення довіри з боку суспільства до діяльності органів влади;

 • утвердження та популяризація у суспільстві значення організацій громадського сектору та їхньої ролі в громаді.

Сприяння громадянському суспільству – засіб створення соціальної бази місцевого самоврядування. Досвід існування місцевого самоврядування в Україні показав, що намагання утвердити його без широкої соціальної підтримки марні. Тільки при наявності широкої соціальної бази місцеве самоврядування може стати ефективним і впливовим інститутом суспільного розвитку. А соціальна підтримка і зміцнення місцевого самоврядування може відбутися тільки через розвиток місцевої демократії та становлення дієвого громадянського суспільства (ГС) завдяки цілеспрямованим спільним діям представників владного, громадського і бізнесового секторів суспільства на усіх рівнях організації публічної влади. Виходячи із наведеного, публічна влада України, що уособлена органами державної влади та органами місцевого самоврядування, має відповісти на актуальний історичний виклик, який полягає у нагальній необхідності вирішення проблеми цивілізованої взаємодії та співпраці із громадянським суспільством (ГС) і створення сприятливих умов для його саморозвитку. Ця проблема має вирішуватись на усіх рівнях управління та адміністративно-територіального устрою і, перш за все у територіальних громадах. Сьогодні ефективне вирішення цієї проблеми визначає долю України: в сучасному світі перспективи у розвитку країни відкриваються тільки тоді, коли влада й громадянське суспільство не тільки вступають у діалог, але й налагоджують сталу взаємодію, що включає участь громадянського суспільства у державних справах, всіляке сприяння з боку влади його саморозвитку1.

Українське громадянське суспільство сформулювало бачення своєї місії на поточному етапі державотворення у Дороговказах становлення українського громадянського суспільства (документ IV-ого Всесвітнього форуму українців, серпень 2006). Пріоритетом поточного етапу діяльності українського громадянського суспільства є консолідація навколо ідей розвитку України як країни, де панують демократія, добробут, права людини та закон. А основним ресурсом розвитку України, як на рівні усієї держави, так і на рівні окремої найменшої громади, є творча суспільно-корисна активність її вільних громадян та різноманітних добровільно сформованих самоврядних громадських спільнот, які у співпраці із органами публічної влади втілюють українську конституційну мету – "суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова" країна.

Таким чином, сьогодні склалася ситуація взаємної зацікавленості у співпраці з метою взаємо підсилення двох потоків процесу демократизації країни: місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Зміцнення соціальної бази місцевого самоврядування спирається на утвердження принципів місцевої демократії та сприяння становленню громадянського суспільства з боку органів публічної влади усіх рівнів і передбачає:

 1. створення системних, в першу чергу, правових та фінансових, умов діяльності організацій та структур громадського сектору;

 2. визначення і втілення принципів на яких будується взаємодія органів публічної влади із структурами ділового і громадського секторів, створення інфраструктури взаємодії владного, ділового і громадського секторів;

 3. широке практичне застосування і удосконалення існуючих та розробка нових форм участі громадян та соціального партнерства, форм співробітництва органів публічної влади із структурами ділового і громадського секторів.

Наведені вище узагальнені напрями мають бути конкретизовані кожним органом публічної влади спільно із представниками неурядових с структур і бути у центрі повсякденної уваги кожного з органів влади.

Пропозиції:

1. Вважати найважливішим завданням сучасного етапу становлення місцевого самоврядування посилення його суспільної значимості та впливовості шляхом розширення соціальної бази підтримки місцевого самоврядування населенням

2. З метою зміцнення місцевого самоврядування рекомендувати органам місцевого самоврядування інтенсифікувати діяльність, направлену на розширення його соціальної бази, зокрема:

- для упорядкування діяльності із розширення соціальної бази місцевого самоврядування створювати щорічні плани відповідних заходів органам місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства

 • систематично проводити роз'яснювальну роботу із населенням, громадським і партійним активом щодо сутності і можливостей місцевого самоврядування та його місця у системі органів публічної влади

 • створювати нормативні, організаційні, матеріальні та технічні можливості для:

(а) вільного доступу громадян до важливої для них інформації (б) участі громадян у підготовці, прийнятті та реалізації рішень, контролі за їх виконанням

 • вести цілеспрямовану роботу по створенню умов для діяльності місцевих організацій громадського сектору (сприяння становленню місцевого громадянського суспільства), зокрема шляхом фінансування таких організацій через механізми соціального замовлення та тендери на надання послуг населенню і виконання програм

 • здійснювати правову просвіту службовців і населення з проблем місцевого самоврядування та суміжних проблем

 • проводити заходи і створювати механізми для уможливлення практичного втілення норм Конституції і законів України, зокрема щодо участі громадян, доступу до інформації, діяльності громадських організацій тощо

 • засвоювати у практичній діяльності інструменти безпосередньої демократії, а перш за все, ті що вже передбачені чинним законодавством

 • керуватись принципом „глибокої субсидіарності" (описаний вище)

3. Вести цілеспрямовану діяльність по ініціюванню та реалізації троїстої співпраці владного, бізнесового та громадського секторів (міжсекторна співпраця). Рекомендувати усім органам публічної влади, а насамперед, органам місцевого самоврядування, ініціювати партнерства із організаціями громадського сектору та іншими неурядовими структурами, що діють у відповідній галузі чи на відповідній території.

1


 
 

ֳ

...