WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Стан справ та події 2007 року в сфері місцевого та регіонального розвитку. -

Стан справ та події 2007 року в сфері місцевого та регіонального розвитку. -

Президент підкреслив, що неефективне місцеве самоврядування – одна з проблем, що стримують розвиток країни. Коментуючи розподіл повноважень між центром та місцевими громадами, він констатував, що "диспропорція стає очевиднішою з кожним днем", додавши, що найкращою ілюстрацією цього є зведений бюджет. У зв'язку з цим, він висловив зауваження до проекту Держбюджету–2008, в якому знову передбачено значний перерозподіл коштів на місцеві потреби через центр. Президент назвав це помилковим процесом, що загалом зменшує ефективність місцевого самоврядування і державного управління.

Глава держави наголосив, що реформа, яка має сприяти самодостатності органів місцевого самоврядування, "є однією з ключових національних реформ". Він також сказав, що у цьому напрямку є певні напрацювання, проте вони не завершені. "Є певні активи, але руху і ККД, які свідчили б, що нами зроблена успішна політика з цього питання, за останні 8–10 років немає", – сказав Президент.

2.4. Стан інституційного забезпечення місцевого самоврядування; роль Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади2.

Для кращого врахування інтересів місцевого самоврядування при прийнятті нормативно-правових документів загальнодержавного значення в Україні утворюються і діють відповідні структури, інституції.

Президент України 2007 року ухвалив низку актів, що тією чи іншою мірою врегульовують питання державного впливу на регіони та територіальні громади.

Споміж внесених В. Ющенком законопроектів до Верховної Ради в контексті політики у сфері місцевого та регіонального розвитку можна виділити зміни до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо чіткішої регламентації порядку висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації та особливостей відповідальності органів і посадовців місцевих державних адміністрацій.

Хоч Конституцією й не передбачено конкретних повноважень Президента у сфері політики щодо місцевого та регіонального розвитку, саме Глава держави за поданням Кабінету Міністрів України призначає голів обласних державних адміністрацій, виступає, як представник держави у відносинах з регіональними органами влади, обстоюючи національні інтереси і намагаючись поєднати їх з інтересами окремих регіонів. Як гарант державного суверенітету та національної безпеки України, Президент зобов'язаний припиняти будь-які дії регіональних органів влади, що загрожують територіальній цілісності України, провокують сепаратизм чи будь-які інші відцентрові тенденції. Це дасть змогу максимально повно реалізувати програму "реінтеграції регіонів" у контексті консолідації суспільства.

Секретаріат Президента

Здійснюючи свої повноваження в сфері державної політики місцевого та регіонального розвитку Глава держави спирається на Секретаріат Президента України, а також допоміжні та консультативно-дорадчі органи при Президентові України (передбачені Конституцією України).

Нині в структурі Секретаріату Президента ключову роль у сфері політики щодо місцевого та регіонального розвитку відведено Головній службі регіональної політики.

Консультативно-дорадчі органи при Президентові України, що сприяють місцевому та регіональному розвиткові

При Президентові України існує Національна рада з питань державного управління та місцевого самоврядування. До її завдань серед інших відноситься розроблення та внесення пропозицій щодо:

 • національної стратегії, пріоритетів і механізмів реалізації державної політики в сфері державотворення, державного управління, місцевого самоврядування, формування загальнодержавних та інших програм, підготовки концептуальних документів, нормативно-правових актів щодо цих питань, а також інституційного, інформаційного забезпечення впровадження зазначених актів;

 • проведення адміністративної реформи, зокрема реформування системи органів виконавчої влади, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи та місцевого самоврядування.

У 2007 році засідання Ради не проводилися.

Указом Президента України від 7 грудня 2006 р. було створено Раду міських голів – консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Основними завданнями Ради є:

 • напрацювання пропозицій щодо сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування, забезпечення сталого розвитку міст;

 • аналіз актуальних проблем соціально-економічного розвитку міст, відповідних ініціатив, визначення ефективних шляхів їх вирішення, обговорення та підготовка пропозицій;

 • сприяння скоординованості заходів, здійснюваних асоціаціями органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями, науковими установами з питань розвитку місцевого самоврядування в містах;

 • аналіз практики застосування законодавства з питань місцевого самоврядування, внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства з цих питань, розгляд проектів відповідних законів, інших нормативно-правових актів;

 • здійснення консультацій щодо стратегії забезпечення сталого розвитку міст, поширення прогресивного досвіду в цій сфері.

Але у 2007 р. Рада не збиралася.

Особливе місце серед органів, що мають відношення до проблеми інституційного забезпечення місцевого та регіонального розвитку, займає Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. Він є центральною науково-методичною, консультативною та координаційною установою, створеною при Президентові України для підтримки місцевого самоврядування в Україні. Фонд активно працював протягом 2007 року за такими напрямами:

 • надання науково-методичної та консультативної допомоги в становленні та розвитку місцевого самоврядування;

 • координація зусиль вітчизняних асоціацій та інших громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток місцевого самоврядування;

 • сприяння органам місцевого самоврядування в розвитку демократичних форм і методів їхньої роботи;

 • сприяння утвердженню правових засад у діяльності органів місцевого самоврядування;

 • вироблення на основі вітчизняного та міжнародного досвіду пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування.

Діяльність Фонду на сучасному етапі зорієнтована також на адаптацію правової системи України до європейських стандартів.

У структурі Верховної Ради є профільним і безпосередньо займається проблемами місцевого самоврядування Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Основна робота Комітету була підпорядкована забезпеченню його діяльності з реалізації питань подальшого розвитку правової бази органів державної влади, зміцненні та розширенні прав місцевого самоврядування, вдосконаленні питань організації виборів та референдумів, реформуванні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, розв'язанні проблем адміністративно-територіального устрою України, законодавчому забезпеченні адміністративної реформи, унормуванні питань законодавства щодо державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, врегулюванню найбільш актуальних і злободенних питань соціально-політичного характеру.

За час функціонування Комітету було проведено 34 засідання, на яких розглянуто 261 питання.

353 законопроекти та проектів постанов знаходились на розгляді в Комітеті. Верховною Радою за пропозицією Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування прийнято 20 Законів України та 226 Постанов, які діють у правовому полі держави, що становить загалом близько 22 % відсотки від загальної кількості прийнятих Верховною Радою України V скликання нормативних актів.

На розгляд Верховної Ради V скликання було подано 172 проекти постанов про призначення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, з них: 141 - сільських голів, 16 - селищних голів, 14 - міських голів та 1 - сільської ради. Верховна Рада України ухвалила в цілому та набрали чинності 154 Постанови про призначення позачергових виборів сільських, селищних та міських голів. Такі вибори були призначені у: 129 селах, 15 селищах та 10 містах.

У полі зору Комітету перебували також питання вдосконалення системи адміністративно-територіального устрою України. Впродовж п'ятого скликання Комітетом було підготовлено - 11 проектів постанов щодо затвердження меж населених пунктів, схвалено Парламентом - 7.

Реалізуючи свої контрольні функції, а також права щодо підтримки місцевого самоврядування, Комітет багаторазово розглядав подання представників місцевих територіальних громад щодо порушення норм чинного законодавства, давав доручення членам Комітету вивчити стан справ в окремих сільських, селищних, міських радах, висловлював свою рішучу позицію щодо захисту представницьких органів.

До Комітету надходили звернення щодо ситуації, яка склалась на чергових виборах Черкаського міського голови. У зв'язку з цим, у Комітеті було підтримано утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питання порушення законодавства під час проведення виборів до органів місцевого самоврядування в м.Черкаси у 2006 році (проекти постанов реєстр. №№ 1069, 1243).


 
 

ֳ

...