WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Стан справ та події 2007 року в сфері місцевого та регіонального розвитку. -

Стан справ та події 2007 року в сфері місцевого та регіонального розвитку. -

2) вплив нестабільної політичної ситуації, яка мала місце у 2007 році та не дозволяла Урядові України ініціювати підготовку до проведення реформи;

3) надмірне захоплення політичним та інституційним аспектами адміністративно-територіальної реформи, що не сприяє концентрації зусиль на розробці територіального та бюджетного аспектів реформи, а також її взаємозв'язку із секторальними реформами у сфері охорони здоров'я, освіти, культури, житлово-комунального господарства тощо;

4) недосягнення консенсусу в експертному та політичному середовищі як щодо оптимальної моделі децентралізації в Україні, у тому числі майбутнього адміністративно-територіального устрою та територіальної організації влади, так і щодо алгоритму проведення самої адміністративно-територіальної реформи. Більше того, протягом 2007 року не спостерігалося ознак широкої публічної дискусії з цих питань;

5) відсутність ефективного зворотного зв'язку між експертним середовищем та політиками, що є причиною того, що напрацювання експертів не були затребуваними, а відтак, не знаходили свого втілення у вигляді політичних рішень.

Разом з тим, перерва в ініціюванні адміністративно-територіальної реформи на політичному рівні, яка мала місце у 2007 році, дала змогу експертам розвинути та додатково осмислити підходи до успішного проведення такої реформи. Зокрема, це стосується тих підходів, що мають застосовуватися при моделюванні адміністративно-територіальних одиниць базового та субрегіонального (районного) рівнів як з точки зору наявної мережі бюджетних установ та транспортних комунікацій, так і з точки зору доходної спроможності цих одиниць.

Слід зазначити, що застосування обох вказаних вище точок зору дозволяє більш комплексно та обґрунтовано визначити майбутню модель адміністративно-територіального устрою.

Протягом 2006 та 2007 років проводилися окремі експертні роботи. Зокрема, варто відзначити результати, одержані Інститутом громадянського суспільства в ході реалізації проекту "Територіальна реформа: з людьми і для людей", який був підтриманий Фондом Євразія. В межах цього проекту на підставі інформації, зібраної в 32 районах Волинської, Полтавської, Хмельницької та Чернівецької областей, були розроблені рекомендації щодо утворення укрупнених громад з урахуванням наявної та майбутньої мережі бюджетних установ та транспортних комунікацій.

В рамках проекту "Сприяння регіональному розвитку в Україні" розроблена "Дорожня карта – 12 кроків на шляху проведення адміністративно-територіальної реформи". З урахуванням цього для відпрацювання запропонованого алгоритму в 2006 році було проведено:

 • вибір 10 пілотних сільських рад в Городищенському, Золотоніському та Черкаському районах Черкаської області;

 • визначення прилеглих до них в радіусі 8-10 км сільрад;

 • збір та аналіз інформації щодо чисельності населення всіх цих сільрад, їх статтєво-вікової структури та зайнятості (в т.ч. в межах самої сільради та за її межами), наявності виробничих об'єктів, а також закладів та установ з надання послуг населенню, місткості та технічного стану будівель цих інституцій, кількості працюючих в них, що проживають за межами їх дислокації, наявності шляхів сполучення та маршрутів транспорту з районним центром тощо;

 • соціологічне опитування жителів відібраних сільрад за спеціально розробленими анкетами для визначення їх думки щодо пріоритетності окремих видів послуг, місця та ступеня задоволення їх потреб у цих послугах, основних проблем життєдіяльності та засобів їх вирішення;

 • визначення респондентами, спільно з якими територіальними громадами вони хотіли би вирішувати ці проблеми.

Але втіленню в життя окремих цікавих експертних розробок заважає відсутність попиту на них з боку політиків та бюрократів, а також те, що ці пілотні дослідження не знаходять свого продовження у ширших масштабах та проводяться без необхідної координації.

Нині вкрай потрібно продовжити розробку теоретичних та прикладних аспектів адміністративно-територіальної реформи, провести моделювання на картографічних матеріалах, аналіз усіх параметрів перспективних адміністративно-територіальних одиниць, дослідити можливі соціально-економічні наслідки.

Врешті-решт, останнє слово за політиками.

А нам залишається сподіватися, що новосформовані Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України матимуть розуміння потреби, як у здійсненні найближчим часом адміністративно-територіальної реформи, так і в забезпеченні плідного діалогу між політиками та експертним середовищем. Хоч частина експертів твердо переконана, що з огляду на наступні вибори Президента України питання про адмінтерреформу стане в практичну площину не раніше 2011 року.

2.3. Проект Секретаріату Президента України щодо внесення змін

до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Корінні вдосконалення місцевого самоврядування потребують внесення змін до Конституції України. Перспективи вирішення цього питання неясні, тим часом накопичилися правові суперечності внаслідок запровадження пропорційної системи виборів на місцевому рівні. В Секретаріаті Президента України вирішили спробувати врегулювати ці питання в рамках чинного Основного закону.

Обговорення відповідних законопроектів відбулося на нараді Президента України з представниками місцевої влади 19 грудня 2007 р. Президент проаналізував стан справ на місцях і представив законопроект.

Запропоновані зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", націлені на врегулювання питань:

 • дотримання органами самоврядування законодавства при прийнятті їхніх рішень, передусім нормативного характеру – шляхом реєстрації всіх рішень, зупинення рішень, що не відповідають законодавству, зі зверненням до суду;

 • забезпечення прозорості і доступності цих рішень для населення – через запровадження законодавчої вимоги їх доступності через інтернет;

 • делегування районними та обласними радами повноважень місцевим держадміністраціям – через віднесення повноважень, для виконання яких районні та облдержадміністрації не мають передбачених законом виконавчих органів, до власних повноважень місцевих державних адміністрацій;

 • підстав та процедури дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських голів – через їх конкретизацію в законі;

 • підстав та процедури дострокового припинення повноважень місцевих рад – через їх конкретизацію в законі;

 • підстав та процедури висловлення обласними та районними радами недовіри головам МДА – через їх конкретизацію в законі;

 • кількості заступників голови районної, обласної ради – через її конкретизацію в законі.

Законопроект, про який іде мова, був розроблений групою експертів, до якої входили представники Секретаріату Президента України, Асоціації міст України та громад, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України.

Законопроект містить також деякі новели в статтях, що регулюють питання місцевої демократії. Зокрема, передбачається:

1.Призначення місцевого референдуму за ініціативою громадян про дострокове припинення повноважень відповідного місцевого голови чи ради не цією місцевою радою, а відповідною територіальною виборчою комісією.

2. Конкретизація норм щодо розгляду місцевих ініціатив та проведення громадських слухань. Запропоноване коло питань, з яких рада не може приймати рішення без попереднього проведення громадських слухань.

3. Більш директивна норма щодо прийняття громадами своїх статутів. Крім того, окреслюється коло питань, які мають регулюватися статутами громад.

Підготовлено також узгоджений з цим законопроектом проект змін до закону "Про місцеві державні адміністрації", який містить і окремі властиві йому новели, що не є предметом цієї Національної доповіді.

З запропонованих змін заперечення міських голів викликали положення про можливість зупинення головами МДА рішень місцевих рад з підстав їх невідповідності закону та Конституції з наступним зверненням до суду, а також норма про реєстрацію територіальними виборчими комісіями ініціативних груп з підготовки місцевих референдумів про дострокове припинення повноважень місцевих рад та голів.

5 грудня 2007 р. Президент України провів нараду з представниками асоціацій та органів місцевого самоврядування. "Ми повинні присвятити 2008 рік формуванню нової Конституції України", – сказав у своєму виступі Глава держави. Він наголосив, що ініціює створення Національної конституційної ради, яка буде позаполітичним органом. Результатом її роботи має стати пропозиція нового конституційного документа, де детально зазначатиметься, "як зробити, щоб місцеві органи були з достатніми по обсягу і чіткими по межах повноваженнями". До того ж, документ має гармонізувати відносини між органами влади у вертикальному і горизонтальному вимірі, а також вказати, як забезпечити фінансову підтримку місцевому самоврядуванню.


 
 

ֳ

...