WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Система навчання для органів місцевого самоврядування -

Система навчання для органів місцевого самоврядування -

Діяльність таких установ, які не належать до закладів освіти, як, наприклад, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників муніципальних установ здійснюється у формі проведення короткотермінових семінарів, до участі в яких залучається досить обмежене коло осіб. Недоліком такої системи є те, що тематика семінарів комплексно не планується, а їх метою, як правило, є роз'яснення положень чергового акту державної влади з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Незважаючи на те, що діяльність таких установ є досить корисною, вона не впливає істотним чином на ситуацію у галузі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників муніципальних установ.

3.2.6. Органи місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування здійснюють свою освітянську діяльність у двох основних напрямках:

 1. організація навчання депутатів місцевих рад;

 2. підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

На жаль, ця діяльність здійснюється лише окремими органами місцевого самоврядування, вона носить епізодичний характер, а тематика навчання не систематизована і передбачає лише такі теми занять, що можуть бути висвітлені "власними силами" без залучення науковців та практиків з інших регіонів України.

Як позитивний досвід можна навести освітянську діяльність Житомирської обласної ради, де заняття та семінари з депутатами обласної ради, головами районних рад області, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування проводяться регулярно із запрошенням народних депутатів України, науковців, керівників центральних органів виконавчої влади України.

Окремі органи місцевого самоврядування спільно з закладами освіти створюють навчальні центри, що дозволяє більш цілеспрямовано проводити підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників муніципальних установ. Так, наприклад, виконавчий комітет Харківської міської ради спільно з Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" створив Центр підготовки професійних керівників-лідерів для муніципальних служб і підприємств міста.

3.2.7. Асоціації органів місцевого самоврядування

Асоціації органів місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність у галузі муніципальної освіти відповідно до вимог своїх статутних документів3. У той же час реальний внесок асоціацій у справу підвищення професійного рівня муніципальних службовців різний: асоціації з регіональним статусом чи спеціалізовані асоціації проводять освітянські заходи ad hoc і, як правило, за сприяння донорських організацій. Найвагоміший внесок у розвиток муніципальної освіти, зокрема підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників комунальних установ, робить Асоціація міст України та громад (АМУ), яка має розгалужену мережу регіональних відділень та досить потужну (за українськими мірками) організаційну і матеріальну базу. Напрями цієї діяльності АМУ досить різноманітні, вони охоплюють:

 1. розробку навчальних програм для різних категорій працівників органів місцевого самоврядування та комунального господарства, а також для депутатів місцевих рад;

 2. зібрання та систематизацію прикладів кращих практик муніципального менеджменту і, в першу чергу, у галузі житлово-комунального господарства та надання громадських послуг4

 3. проведення навчальних семінарів (тренінгів) згідно з розробленими навчальними програмами. Так, наприклад, у 2002 році на базі АМУ було проведено 150 навчальних заходів, на яких підвищили свій фаховий рівень біля 15 тис. депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ;

 4. видання навчальної та навчально-методичної літератури. Зокрема, у першому півріччі 2003 року експертами АМУ підготовлено та опубліковано 5 навчальних посібників та підручників, загальним накладом біля 8 тис. примірників ("Актуальні проблеми виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації", Роль громадських організацій та інших неурядових структур у становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні, "Науково-практичний коментар Закону України "Про органи самоорганізації населення", Муніципальне право України, Основи муніципального менеджменту України). При цьому два останніх з них рекомендовані Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів України;

 5. видання статистичних збірників та збірників нормативних актів з питань місцевого та регіонального розвитку.

Авторитет навчальних заходів, які проводяться АМУ, настільки великий, що у них беруть участь міські голови, керівники вищих та центральних органів державної влади, провідні українські науковці, експерти Ради Європи, муніципальні діячі зарубіжних країн.

У той же час існують і деякі проблемні питання в освітянській діяльності АМУ, інших асоціацій органів місцевого самоврядування, що потребують нагального вирішення:

 1. освітянську діяльність асоціацій слід легалізувати, надати їй офіційного характеру. Мова йде, перш за все, про те, щоб надати їм право видавати офіційні документи посадовим особам органів самоорганізації населення та працівникам комунальних установ, що пройшли підвищення кваліфікації в асоціаціях та їх навчальних центрах;

 2. вимагає радикального вирішення проблема фінансування освітянської діяльності асоціацій, зокрема, доцільно передбачити обов'язкове виділення відповідних коштів для цих цілей з бюджетів місцевого самоврядування;

 3. доцільно передбачити обов'язкове стажування (чи інші форми підвищення кваліфікації) в асоціаціях тих посадових осіб органів місцевого самоврядування, що вперше прийняті чи обрані на муніципальну службу;

 4. необхідно поглиблювати співробітництво асоціацій із закладами освіти, що готують спеціалістів для потреб місцевого самоврядування. Зокрема, мова йде про можливість надання асоціаціям права виступати офіційними муніципальним замовниками на підготовку таких спеціалістів.

Вирішення цих проблемних питань сприяло б суттєвому підвищенню ролі та значення асоціацій у справі підготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування.

3.2.8. Громадські організації

Громадські організації, в тому числі і спеціалізовані громадські організації, що були створені при АМУ з метою залучення широкої муніципальної громадськості, фахівців з окремих питань місцевого та регіонального розвитку доs участі у здійсненні завдань та функцій АМУ. До них, зокрема, відносяться Товариство науковців по сприянню муніципальній реформі, Товариство муніципальної просвіти, Спілка фінансистів органів місцевого самоврядування тощо. Роль зазначених організацій в організації муніципальної освіти є досить значною, вони сприяють органам місцевого самоврядування, АМУ, іншим асоціаціям органів місцевого самоврядування у проведенні навчальних заходів шляхом:

 • залучення науковців та практиків – фахівців у відповідній галузі муніципальної діяльності як лекторів на семінарах та інших навчальних заходах;

 • надання науково-методичної допомоги при розробці навчальних програм;

 • підготовки та видання підручників та навчальних посібників, що використовуються при проведенні навчальних заходів.

3.3. Вироблення мотивації до навчання (проф. Пол Майер, проф. Хелфрід Бауер)

Існує декілька типів мотивації персоналу до навчання з погляду менеджера та працівника.

Таблиця 11. Мотивація до навчання

Менеджер

Працівник

1. Впевненість у тривалій необхідності в менеджерах та експертах у державній адміністрації

1. Підвищення особистих знань та застосування навичок, які не були використані раніше

2. Підготовка молодших менеджерів

2. Вдосконалення професійних навичок

3. Незалежність від ринку праці

3. Збільшення рівня відповідальності та незалежності у виконанні завдань

4. Збільшення конкурентоспроможності

4. Участь у виконанні нових цікавих завдань

5. Вдосконалення внутрішніх зв'язків та співпраці

5. Збільшення шансів до самореалізації

6. Покращання професійного рівня співробітників

6. Самовдосконалення

7. Розширення соціальної компетенції

7. Створення умов до професійного росту

8. Підвищення рівня задоволення від роботи

8. Збільшення заробітної плати

9. Зменшення рівня плинності кадрів

9. Підвищення особистого авторитету

10. Адаптація до технічних вимог

10. Очікування на кращу роботу в майбутньому

З соціальних наук, та зокрема економіки, відомо, що люди добре реагують на заохочення або стимули. Не потребує доказів те, що запровадження системи заохочень допомагає появі мотивації до навчання і створює можливості для застосування в конкретній робочій ситуації знань, отриманих завдяки навчанню. Стимулювання можна здійснювати різними шляхами, наприклад, через надання сертифікатів, звань, винагород.


 
 

ֳ

...