WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Запровадження нової системи публічного менеджменту в місцевому самоврядуванні -

Запровадження нової системи публічного менеджменту в місцевому самоврядуванні -

а) удосконалення системи управління підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства всіх форм власності; розмежування функцій органів влади, підприємств – виробників послуг, споживачів житлово-комунальних послуг; розвитку ринкових відносин у галузі;

б) демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища і ринку послуг, реструктуризації підприємств і організацій, формування єдиної соціальної та фінансової політики на території самоврядування, створення сільської комунальної служби в єдиній системі житлово-комунального господарства;

в) зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики;

а також, зокрема, на основі формування ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, широкого запровадження у муніципальну практику новітніх технологій муніципального менеджменту.

1.3.2. Функції та повноваження місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні здійснює приблизно такі ж функції, як і в інших європейських державах. До найважливіших з них відносяться:

 • забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території;

 • володіння, використання та управління комунальною власністю;

 • залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення;

 • надання громадських послуг населенню;

 • забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян;

 • соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян;

 • захист прав місцевого самоврядування.

Що стосується повноважень територіальної громади, то більш-менш чітко до її відання (або до відання її структурних підрозділів – внутрішніх громад: жителів будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах, сіл, селищ) чинне законодавство відносить наступні питання:

Схема 3. Конституційний розподіл повноважень місцевого самоврядування.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

(безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування)

управляють

майном, що є в комунальній власності

затверджують

місцеві бюджети; програми соціально-економічного та культурного розвитку

виконання місцевих бюджетів; програм соціально-економічного та культурного розвитку; діяльність комунальних підприємств, організацій і установ

контролюють

встановлюють

місцеві податки і збори

утворюють, реорганізують та ліквідовують

комунальні підприємства, організації і установи

проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів

забезпечують

інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції

вирішують

Таблиця 4. Співвідношення самоврядних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування

Самоврядні повноваження

Делеговані повноваження

 • соціально-економічний та культурний розвиток території;

 • місцевий бюджет, місцеві податки та збори;

 • місцеві референдуми;

 • управління комунальним майном;

 • утворення підприємств комунальної власності;

 • затвердження статуту територіальної громади та її символіки;

 • муніципальна міліція;

 • утримання об'єктів житлово-комунального господарства, розвиток місцевої інфраструктури;

 • будівництво, ремонт комунального житла та інших приміщень комунальної власності;

 • утримання соціально-культурних закладів комунальної власності;

 • побутове, торгівельне обслуговування, громадське харчування;

 • місцевий пасажирський транспорт;

 • збирання, транспортування, утилізація та знешкодження сміття;

 • шляхи місцевого значення;

 • кладовища;

 • місцева пожежна охорона;

 • ритуальні послуги;

 • повна загальна середня освіта;

 • підвезення школярів;

 • медичне обслуговування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах комунальної власності;

 • охорона довкілля;

 • земельний податок, плата за користування природними ресурсами;

 • встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту населення;

 • найменування вулиць, площ, проспектів тощо.

 • охорона, реставрація та використання пам'яток історії і культури, заповідників;

 • розвиток всіх видів освіти і медичного обслуговування;

 • реєстрація статутів (положень) закладів освіти, охорони здоров'я тощо (всіх форм власності);

 • облік дітей, запобігання бездоглядності неповнолітніх;

 • працевлаштування випускників шкіл;

 • контроль за додержанням земельного та природоохоронного законодавства;

 • реєстрація суб'єктів права власності на землю;

 • реєстрація підприємств;

 • надання згоди на проведення мітингів, демонстрацій та інших масових заходів;

 • соціальний захист населення від безробіття;

 • надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;

 • вирішення питань опіки і піклування;

 • організація та контроль прикордонної та прибережної торгівлі;

 • військово-патріотичне виховання, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу;

 • розгляд звернень громадян;

 • вчинення нотаріальних дій;

 • реєстрація актів громадського стану;

 • розгляд справ про адміністративні правопорушення;

 • ліквідація наслідків стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж тощо.

Останнім часом спостерігається розширення повноважень місцевого самоврядування, особливо у житлово-комунальній сфері, що пов'язано з передачею у комунальну власність об'єктів місцевої інфраструктури і, відповідно, розширення кола обов'язків органів місцевого самоврядування щодо надання населенню громадських комунальних послуг.

У новій редакції Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка сьогодні перебуває на розгляді у Верховній Раді України передбачається:

 • визначити перелік питань, віднесених до виключної компетенції територіальної громади;

 • розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різного територіального рівня;

 • розширити коло самоврядних повноважень місцевого самоврядування за рахунок включення до їх числа переважної більшості делегованих повноважень. Зокрема, передбачається, що у сфері житлово-комунального господарства всі делеговані повноваження набудуть статусу самоврядних (власних) повноважень.

1.3.3. Комунальна власність

Конституція України до матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування відносить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Провідне місце в структурі матеріальної основи місцевого самоврядування займає комунальна власність.

До складу комунальної власності входить: рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частка в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, місцеві енергетичні системи, громадський транспорт, системи зв'язку та інформації, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування, майно, передане в комунальну власність іншими суб'єктами власності та будь-яке інше майно, рухомі та нерухомі об'єкти, які на праві власності належать територіальним громадам, а також кошти, отримані від відчуження об'єктів права комунальної власності.

Перелік об'єктів права комунальної власності територіальної громади визначає відповідна сільська, селищна, міська рада. А підставою для набуття права комунальної власності може бути:

 • передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав;

 • створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.

При цьому, сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради мають право:

 1. вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;

 2. на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад;

 3. мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць.


 
 

ֳ

...