WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Ключові проблеми державної регіональної політики України -

Ключові проблеми державної регіональної політики України -

Оновлені органи місцевого самоврядування на обласному та районному рівні будуть поставлені в своїй діяльності в жорсткі правові умови. Це сприятиме більш широким можливостям реалізації через ці органи місцевих та регіональних інтересів, а також встановить чіткі межі цих інтересів лише у сфері так званих місцевих та регіональних справ. Доцільно покласти на глав відповідних місцевих державних адміністрацій функції зовнішнього контролю за законністю діяльності обласних і районних органів місцевого самоврядування та органів місцевого самоврядування на рівні територіальних громад, а також надати їм право призупиняти протизаконні рішення цих органів і подавати позови до суду про скасування цих рішень. Звичайно, вказаний механізм державного контролю зможе ефективно функціонувати лише за умови запровадження в Україні адміністративної юстиції та системи адміністративних судів.

Відповідним чином територіально організована виконавча влада і місцеве самоврядування у Польщі, Франції та деяких інших унітарних європейських країнах.

По-друге. Це реформа адміністративно-територіального устрою в країні.

Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні має бути проведена поетапно. Вона створить передумови для зміцнення засад державної влади та місцевого самоврядування в Україні. На першому етапі цієї реформи доцільно зосередитись на проблемах створення нової низової адміністративно-територіальної одиниці — територіальної громади. Мова йде про необхідність створення економічно і фінансово самодостатньої територіальної громади, яка буде здатною ефективно здійснювати місцеве самоврядування, надавати послуги населенню на рівні не нижче, ніж визначені державою мінімальні стандарти.

Створення нової низової адміністративно-територіальної одиниці – громади одночасно означатиме і створення нової більш потужної низової самоврядної одиниці. Цим самим буде значно зміцнено підвалини місцевого самоврядування в Україні.

Процес утворення територіальних громад має супроводжуватись укрупненням сільських і селищних територіальних громад. Нова територіальна громада має стати базою для створення нової низової бюджетної одиниці, яка має прийти на зміну нинішній сільській і селищній раді. Таким чином, загальна кількість низових адміністративно-територіальних одиниць має бути значно скорочена і відповідно скорочена чисельність місцевих бюджетів в Україні.

Що стосується такої адміністративно-територіальної одиниці як район, то її доцільно зберегти, зосередивши в районі в основному надання державних послуг. З часом район міг би бути перетворений у самоврядну адміністративно-територіальну одиницю, яка є проміжною між територіальною громадою і областю.

Обласний адміністративно-територіальний поділ України на нинішньому етапі її розвитку доцільно зберегти.

Необхідність проведення в Україні реформи адміністративно-територіального устрою обумовлює потребу схвалення офіційної концепції такої реформи. Розробку такої концепції доцільно покласти на діючу при Президентові України Комісію з питань адміністративно-територіального устрою.

По-третє. Це бюджетна реформа.

Необхідні значні зміни в організації бюджетної системи України, бюджетного устрою, міжбюджетних відносин, бюджетного процесу, сукупних державних видатків та в інших сферах, пов'язаних з бюджетною сферою. Всі ці та інші зміни мають бути проведені в ході бюджетної реформи. Враховуючи те, що вказана проблема потребує самостійного розгляду, зупинимось лише на двох аспектах бюджетної реформи. Це реформа бюджетного устрою і реформа порядку формування та виконання обласних і районних бюджетів.

Що стосується бюджетного устрою, то результатом його реформи має бути значне спрощення такого устрою, зменшення кількості його ланок та чисельності місцевих бюджетів. В Україні має з'явитися чотириланковий бюджетний устрій, який включатиме: Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські міст Києва та Севастополя бюджети, районні бюджети та бюджети територіальних громад.

Що стосується обласних і районних бюджетів, то як засвідчила практика, визначений в Конституції порядок їх формування та виконання себе не виправдав. На наш погляд, доцільним є формування у складі обласних і районних бюджетів двох самостійних бюджетів. Це бюджет обласних і районних державних адміністрацій як складова Державного бюджету України, що формуються за рахунок його коштів. Вказані бюджети встановлюються у складі Державного бюджету України, затверджуються Верховною Радою України і не підлягають затвердженню і контролю з боку обласних і районних рад. В складі обласних і районних бюджетів також доцільно встановити, як самостійні, бюджети для забезпечення спільних функцій та виконання спільних програм територіальних громад. Вказані бюджети мають розроблятися і виконуватися утвореними виконавчими органами обласних і районних рад і затверджуватися та контролюватися цими радами. Законом необхідно визначити джерела, за рахунок яких формуються обласні і районні бюджети для забезпечення спільних функцій та виконання спільних програм територіальних громад. На наш погляд, доцільно, щоб головну роль серед таких джерел відігравали власні доходи обласних і районних органів місцевого самоврядування, які доцільно визначити законом.

По-четверте. Це практичне запровадження заходів нової державної регіональної політики України.

Предметом державної регіональної політики слід вважати діяльність держави у таких трьох основних напрямках. По-перше, це система заходів щодо надання систематичної фінансової допомоги тим адміністративно-територіальним одиницям, які відстають у соціально-економічному розвитку від середніх по країні показників, забезпечення в межах всієї території країни єдиних мінімальних стандартів рівня та якості життя. По-друге, це державна підтримка територій пріоритетного розвитку, тобто тих територій, прискорений розвиток яких значною мірою обумовлює прискорення розвитку країни в цілому. По-третє, це бюджетне, або фінансове вирівнювання як система заходів, спрямована на збалансування бюджетів територіальних громад, обласних і районних бюджетів самоврядування для забезпечення спільних функцій та виконання спільних програм територіальних громад. Зазначимо, що в Україні можливе досить швидке запровадження простого і ефективного механізму фінансового вирівнювання, яке має здійснюватись безпосередньо Міністерством фінансів України. Оскільки функція фінансового вирівнювання є державною функцією, заходи фінансового вирівнювання мають здійснюватися через бюджети обласних і районних державних адміністрацій.

Це лише першочергові заходи, які необхідно здійснити в Україні.

Враховуючи гостроту регіональних та місцевих проблем, Верховній Раді України доцільно повернутися до свого рішення про проведення парламентських слухань з питань регіональної політики і провести їх вже найближчим часом. Бажано, щоб проблеми регіональної політики на цих слуханнях були обговорені в контексті реалізації основних принципів Концепції державної регіональної політики, схваленої Президентом України, а також у взаємозв'язку із створенням правового механізму реалізації місцевих та регіональних інтересів.

Порушені у цій статті проблеми, безумовно, викличуть дискусію. Вони потребують комплексного розв'язання і відповідно — комплексних заходів. Система таких заходів має бути широко обговорена громадськістю України.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...