WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Етика та консультаційна діяльність в контексті розвитку місцевого самоврядування -

Етика та консультаційна діяльність в контексті розвитку місцевого самоврядування -

Так, у відносинах консультантів з представниками органів місцевого самоврядування суттєву роль відіграють особисті та професійні етичні цінності консультантів. Від консультанта очікується вміння тонко відчути внутрішньо-організаційні етичні проблеми та проблеми взаємодій із громадою, здатність вибудувати відносини довіри із замовниками послуг, виваженість, етична чутливість й тактовність у наданні порад щодо впливу на людські відносини, жорстка установка на збереження конфіденційної інформації тощо.

М.Кубр серед основних особистісних якостей консультанта з питань управління виокремлює такі, як етика і чесність, тобто

 • щире бажання допомогти іншим,

 • виняткова чесність,

 • здатність усвідомити границі власної компетентності,

 • здатність визнавати помилки й витягати уроки з невдач.

Однак етичні компоненти містяться й в інших виділених науковцем якостях консультанта:

 • здатність розуміти людей і працювати з ними (повага до думки інших людей, терпимість; здатність завойовувати довіру і повагу, ввічливість і гарні манери, уміння вести спілкування);

 • інтелектуальна й емоційна зрілість (стабільність у поводженні і діях; незалежність у висновках; здатність протистояти тискові ззовні і справитися з фрустрацією і непевністю; здатність діяти врівноважено й у спокійній об'єктивній манері; самоконтроль у всіх ситуаціях; гнучкість і здатність до адаптації до мінливих умов);

 • особиста напористість й ініціатива (потрібний ступінь самовпевненості; здорове честолюбство, мужність, ініціатива і самовладання в дії [2].

Крім того, потенційно консультант може стикатися із серйозними конфліктами інтересів (між приватними інтересами та інтересами замовника послуг, між інтересами різних замовників тощо), зловживати інформацією, яка стала йому відомою під час виконання послуги, провокувати недобросовісну конкуренцію, братися за реалізацію замовлень, які не відповідають рівню його професіональних знань та навичок.

Ринок консультаційних послуг в Україні знаходиться в зародковому стані. В цій ситуації існує небезпека відсутності, невизначеності, розмитості уявлень консультантів про професійну етику, що, безумовно підриватиме авторитет інституту консультування. Світовий досвід свідчить: щоб попередити укладення негативного образу консультантів, щоб утвердити свій високий професійний статус, представники цієї сфери діяльності зазвичай об'єднуються в асоціації, професійні союзи.

Ціллю існування асоціації є забезпечення та гарантування високого професійного рівня надання послуг та професійно-етичної поведінки своїх членів. Для цього виробляються кваліфікаційні вимоги до членів асоціацій, створюються професійно-етичні кодекси та розробляються механізми їх підтримки (професійно-етичне навчання, пропагування кращих зразків професійної поведінки, механізми контролю за дотриманням етичних стандартів професії, контролюючі органи асоціації тощо). Об'єднуючись в асоціації, консультанти створюють професійне комунікативне середовище, яке призводить до формування професійної корпоративної культури та функціонування репутаційного контролю професіоналів.

В цьому контексті повністю підтримуємо думку В. Козловського, стосовно того, що соціальний статус експерта і результати його роботи засвідчують власне здатність вписуватися в професійну корпорацію експертів. Фахівець стає експертом тоді, коли приймає рішення чітко дотримуватись корпоративних чеснот і правил. Лише наявність у фахівця таких „чеснот" зумовлює ефективність виконання ним соціальної ролі експерта. Увійшовши в „департамент експертів", фахівець отримує можливість і спроможність грати за строго визначеними правилами в оркестрі, який виконує складну соціальну партитуру" [1,80].

Етичні кодекси можуть створюватися й асоціаціями консультантів, й окремими консалтинговими організаціями. Кодекси виступають суттєвими елементами інфраструктури регулювання та саморегулювання консалтингових послуг. В них фіксуються такі важливі етичні стандарти консультаційної діяльності, як професіоналізм, чесність, надання достовірної інформації про свій минулий досвід та професійні спроможності, необхідність глибокого вникання в ситуаційний контекст проблеми, забезпечення довірливих відносин з клієнтами, збереження конфіденційної інформації, запобігання конфлікту інтересів, протидії зловживанням експертним знанням, постійне професійне вдосконалення тощо.

важливою етичною вимогою до консультантів виступає професіоналізм, обов'язковими складовими якого є компетентність, незалежність, об'єктивність, безпристрасність. Зовнішній або внутрішній тиск, упередженість, стереотипність сприйняття не повинні впливати на точність оцінок та порад консультанта.

Консультант має утримуватися від надання професійних послуг, що не відповідають його кваліфікації або перевищують його рівень компетентності. вимірами професіоналізму та поваги до клієнта стають скрупульозність, ретельність, акуратність та пунктуальність. Оскільки до консультанта звертаються як до людини найбільш обізнаній в певній проблемі, він має постійно дбати про своє професійне зростання, розвиток та оновлення професійних знань та навичок.

Ще однією із етичних основ професії консультанта є конфіденційність. Незалежно від того, скільки часу пройшло з моменту надання послуг та того, чи продовжуються стосунки із клієнтом, консультант має зберігати конфіденційність інформації, яка стала відомою йому під час консультування та не використовувати її у приватних інтересах або інтересах третіх осіб. В кодексах професійної етики консультантів спеціально проговорюються випадки, коли інформація може бути розголошена – коли цього вимагає закон, коли на це є дозвіл клієнта тощо.

Професіоналізм ґрунтується на бажанні надати якісні послуги, принести користь клієнтам. Для цього консультанти мають бути налаштовані на партнерські відносини з замовниками послуг, вміти вибудовувати основані на довірі ефективні комунікації, створити доброзичливу атмосферу взаємодії. Консультант повинен вміти виявити незадоволеність клієнта та вчасно скоригувати його більш ретельним поясненням своєї позиції, коректною, чесною по відношенню до клієнта, бездоганною професійною поведінкою тощо. Цьому сприятимуть й глибокий аналіз проблеми, стосовно якої здійснюється консультування, пропозиція реалістичних способів її вирішення, розгляд альтернативних шляхів розв'язання поставленої задачі.

В консультаційному середовищі активно обговорюється проблема відповідальності, в тому числі моральної відповідальності, консультантів за реалізацію клієнтами консультаційних порад. Ставлення до цієї проблеми неоднозначне. Безумовно, на консультантів має покладатися певна відповідальність, особливо тоді, коли ними не були враховані суттєві ризики втілення тих чи інших консультаційних проектів, або коли було приховано інформацію про можливі труднощі, не визначені альтернативи тощо. Однак, саме замовник відповідає за своє рішення скористатися тими чи іншими порадами, звернутися до того чи іншого консультанта, застосувати ті чи інші способи реалізації порад.

Нами розглянуті лише деякі етичні проблеми консультаційної діяльності, які безумовно потребують свого подальшого виявлення, обговорення та оформлення в етичних кодексах українських консультантів.

Сформованість консультаційної мережі для органів місцевого самоврядування дозволить останнім отримувати якісні послуги, що базуються на етично обґрунтованій поведінці консультантів, та одержувати консультації щодо впровадження етичних стандартів, вирішення професійних етичних проблем в царині місцевого самоврядування.

Список використаної літератури

 1. Українські інтелектуали: погляд із сьогодення. Збірник статей. – К.: Дельта, 2006. – 232с.

 2. Управленческое консультирование: Путеводитель по профессии: В 2 т. / Под ред. М. Кубра: Пер. с нем. 2-е изд., перераб. – М.: Интерэксперт, 1992.

 3. Crosthwaite J. Moral expertise: A problem in the professional ethics of professional ethicists//Bioethics. – Oxford, 1995. –Vol.9, № 5. –P.361-379.

 • <<
 • 1 2
 • >>

 
 

ֳ

...