WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Компетентність депутатів місцевих рад як ресурс місцевого та регіонального розвитку -

Компетентність депутатів місцевих рад як ресурс місцевого та регіонального розвитку -

Таким чином, ситуація, що склалась, зобов'язує суб'єктів муніципального поля діяльності визначитись щодо стратегічних підходів до її розв'язання. Один із них полягає у створенні інституту відповідальності політичних партій за професійну підготовку політиків місцевого рівня. Україна може скористатися досвідом європейських країн, де взагалі не створюються спеціальні навчальні структури для просвітницької роботи з депутатським корпусом. Так, наприклад, у Швеції відповідальність за підготовку місцевих політиків відповідно до діючого законодавства покладена на політичні партії. Представницькі органи місцевого та регіонального рівнів мають право надавати фінансову та іншу підтримку партіям, які представлені в цих органах, які, в свою чергу, можуть спрямовувати кошти в тому числі й на підготовку партійних лідерів[3]. Навчальні та консультативні послуги надаються, як правило, приватними консалтинговими компаніями.

Другий стратегічний підхід полягає у створенні муніципального консалтингу як інституції, яка може гнучко поєднати окремі навчальні форми з наданням консалтингових послуг як для представницьких так і виконавчих органів місцевого самоврядування. Поступовий розвиток муніципального консалтингу з часом має задовольнити ту частину попиту, яку не охоплено державною системою. Формування інституту консультування в сфері місцевого самоврядування є загальнонаціональною справою, яку треба розпочинати з розроблення Концепції формування і розвитку муніципального консалтингу за участю представників центральних органів влади і недержавного сектору, в першу чергу, тієї його організованої частини, яка професійно надає консультації органам місцевого самоврядування. В концепції має бути описана конфігурація інституційних суб'єктів муніципального консалтингу, обґрунтована актуальність його формування як стратегічно важливої недержавної інституції місцевого та регіонального розвитку, окреслені основні напрямки державної підтримки формування муніципального консалтингу як складової державної муніципальної і регіональної політики[9].

Потребують уваги також питання науково-методичного забезпечення та змісту навчання депутатського корпусу. На сьогодні автору відома тільки одна комплексна програма та методичні рекомендації, які підготовлені завідуючим кафедрою муніципального права Академії муніципального управління В. Кампо спеціально для навчання депутатів місцевих рад [5; 6]. Вона передбачає оволодіння місцевими депутатами на основі виконання ситуаційних вправ навичками стратегічного планування, прогнозування правових, економічних, екологічних та інших наслідків політики місцевої ради. Програма характеризується повнотою і логічною завершеністю, в ній блискуче реалізовані вимоги, які пред'являються до академічних програм. Не менш важливий її здобуток, – це врахування специфіки діяльності місцевих рад різних рівнів. У програмі містяться загальні теми і методичні рекомендації для депутатів місцевих рад всіх рівнів та спеціальні тематичні блоки, розраховані окремо на депутатів сільських, селищних, міських рад, інші – на депутатів обласних і районних рад. Тобто є певне наближення до врахування навчальних потреб різних цільових груп депутатського корпусу. Такий підхід є обґрунтованим, оскільки у різних за масштабами населених пунктах політичні процеси, зміст діяльності в сфері муніципального господарювання та фінансового забезпечення суттєво відрізняються.

Академічний рівень та зміст навчальної програми передбачає також виконання практичних завдань. Серед них домінують юридичні теми, пов'язані з реалізацією норм муніципального права в сферах політики, економіки, фінансів, діяльності засобів масової інформації. Їх корисність та ефективність не піддається сумніву. Вирішення цих завдань потребуватиме від слухача досить високого рівня правової підготовки та знання конкретних нормативно-правових актів. Але, чи можемо ми вимагати такої підготовки від майбутніх або діючих депутатів місцевих рад? Можна позитивно це стверджувати тільки відносно певних випадків, наприклад тих, коли політична партія має серйозні наміри готувати свого лідера на посаду голови бюджетної або іншої комісії, секретаря місцевої ради або голови міста. В усіх інших випадках зміст навчання має носити більш конкретний та практичний характер, що може передбачати оволодіння навичками лідерства, ведення ідеологічної полеміки, проведення зустрічі та зібрання, оформлення документів тощо.

Тому можна зробити висновок, що зміст програми, що обговорюється, більше підходить для заочного або дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування, які здобувають вищу освіту. Це для них є важливим, оскільки до їх професійних обов'язків належить аналітичне та юридичне опрацювання тих завдань, які поставлені місцевою радою. Депутати місцевих рад повинні вміти ідентифікувати проблему, але не мають об'єктивної потреби конкурувати із своїми колегами з виконавчих структур самоврядування з приводу наявності спеціальних знань. З цієї точки зору, вони не повинні бути професіоналами в сфері стратегічного планування, прогнозування правових, економічних, екологічних і тому подібних наслідків своїх власних рішень, на що, власне кажучи, спрямована програма В. Кампо. На мою думку, беззаперечними вимогами щодо кваліфікації місцевих політиків є, по-перше, їх цінностно-ідеологічна спрямованість на виконання своєї основної функції, по-друге, їх спроможність оцінити рівень опрацювання того чи іншого питання професіоналами. Основою відповідності першій вимозі є наявність справді демократичної (а не декларативної) політичної ментальності, відповідності другій – наявність певного рівня знань, досвіду та інтуїції у прийнятті рішень, що спрямовані на інтереси територіальної громади.

Спираючись на ці дві складові необхідних навичок депутатів, які, звісно, не є вичерпними, необхідно будувати конкретні і різноманітні програми навчання для окремих місцевих рад. Зрозуміло, що ці програми мають відрізнятися від академічних програм і бути багатоваріантними з точки зору змісту, проблематики, форм і методів подання інформації3. В цьому полягає відмінність у навчанні депутатів і студентів, що є по суті водорозділом між поняттями "муніципальна освіта" і "муніципальна просвіта". У фахових навчальних закладах муніципальна освіта є складовою поряд і з іншими навчальними дисциплінами, які у своїй сукупності дають комплексну фахову підготовку студентам, на основі якої формується муніципальна культура управління. Муніципальна просвіта зорієнтована на цільову аудиторію, яка складається з людей, які працюють на державних, муніципальних підприємствах, у органах самоорганізації населення, приватному бізнесі, громадських організаціях тощо. З цих категорій людей власне і формується депутатський корпус. Тому муніципальна просвіта як навчальна діяльність включена в більш практичну систему координат, яка тісно пов'язана не тільки з політичними і соціальними процесами, а й конкретними потребами та життєвим досвідом людей. Складність муніципальної просвіти, таким чином, пов'язана із необхідністю врахувати різнорідність професійних навичок та знань, різний рівень загальної культури мислення, різноманітність цінностно-ідеологічних орієнтацій, рівень здатності до лідерства тощо.

На завершення аналізу проблем підвищення рівня компетентності депутатів місцевих рад, сформулюємо його основні результати. По-перше, існує об'єктивна необхідність у концептуальних розробках щодо реалізації спільними зусиллями держави, політичних партій, громадських організацій заходів, що спрямовані на підвищення ролі місцевих рад в місцевому та регіональному розвитку. По-друге, інституціональною моделлю реалізації цих заходів має стати: а) введення інституту відповідальності політичних партій за професійну підготовку місцевих політиків; б) розвиток муніципального консалтингу та його інституціоналізація. По-третє, питання змісту та способів навчання майбутніх або діючих депутатів місцевих рад мають вирішувати політичні партії та самі місцеві ради, але, в жодному разі треті сторони. По-четверте, реальні потреби підвищення рівня компетенції депутатів місцевих рад можуть бути задоволені тільки на основі впровадження ринкових механізмів в сфері надання відповідних послуг органам місцевого самоврядування з боку суб'єктів муніципального консалтингу.

Список літератури

  1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05. 1997 № 280/97-ВР // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?

  2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (щодо законодавчого врегулювання статусу депутатів місцевих рад) № 3712 від 04.07.2003р.// http://195.230.149.70:7777/pls/zweb/webproc6?id=&pid069=42&Ses=78&Skl=0

  3. Закон о местном самоуправлении Швеции (1991: 900) // Матеріали міжнародної конференції "Розвиток місцевого самоврядування в Україні у контексті євроінтеграції". Київ, 22-23 червня 2004 р.

  4. Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2003 року. Збірник нормативно-правових актів, документів, інформаційних та методичних матеріалів / Наук. ред. О. Власенко. – К.: Атіка – Н, 2004. – 216 с.

  5. Кампо В. Муніципальна правова просвіта: творча програма для новообраних депутатів // Аспекти самоврядування. - № 2 (14)-2002, С.2-12.

  6. Кампо В. Муніципальна правова просвіта: творча програма для новообраних депутатів (продовження) // Аспекти самоврядування. № 4 (16)-2002, С. 4-29.

1 Загальна кількість обраних депутатів місцевих рад – 229655, сільських, селищних, міських голів – 11450.

2 Круглий стіл було проведено 20-21 жовтня 2003 року в м. Києві Національною Академією державного управління при Президентові України спільно з Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України в рамках програми співробітництва Європейської Комісії та Ради Європи "Зміцнення місцевої демократії"

3 Наприклад, Центром муніципального менеджменту розроблено модуль, зорієнтований на надання депутатам місцевих рад та керівникам місцевих органів влади України практичної допомоги у розробці та впровадженні місцевих програм сталого розвитку населених пунктів. Модуль розроблено відповідно до методичних рекомендацій та учбових матеріалів Центру ООН по населеним пунктам UNCHS /Habitat/, Європейської Економічної Комісії ООН, Програми Розвитку ООН та складається з різноманітних тренінг-курсів.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...