WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Концептуальні підходи до формування системи професійного навчання фахівців для місцевого самоврядування -

Концептуальні підходи до формування системи професійного навчання фахівців для місцевого самоврядування -

- враховуючи предметну специфіку діяльності службовців ОМС, навряд чи можна вважати, що необхідний спектр компетенцій достатньо забезпечується лише за двома освітніми спеціальностями "Державне управління", "Державна служба" та низкою спеціалізацій. На думку багатьох дослідників, професійна підготовка фахівців місцевого самоврядування мала б здійснюватися у межах однієї цілісної спеціальності, назвою якої, відповідно до статті 12 Закону України "Про вищу освіту" мають відображатися неповторювані відносно інших спеціальностей "узагальнені об'єкт або виробничі функції та предмети діяльності";

- в межах національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців існує низка неузгодженостей щодо формування державного замовлення на підготовку посадових осіб місцевого самоврядування. Ні Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців", ні Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р., не вносять остаточної ясності в питання, хто є замовником і за чиї кошти (державного бюджету чи місцевого) здійснюється підготовка посадових осіб місцевого самоврядування п'ятої-сьомої категорій;

- квоти щодо підготовки виборних і посадових осіб місцевого самоврядування на базі національної системи є невисокими порівняно з квотами державних службовців; пріоритетом навчання в цій системі залишаються державні службовці;

- фінансування регіональних центрів підвищення кваліфікації здійснюється централізовано через місцевий бюджет – кошти виділяються цільовим призначенням на навчання кадрів і утримання центрів. Це позбавляє ОМС права вибрати навчальний заклад і знижує їх активність у сфері професійного навчання.

Підхід, заснований на громадівській концепції місцевого самоврядування, міг би сприяти подоланню зазначених недоліків, але він потребує більшої фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування, більшого обсягу повноважень. Прикладом того, як може розвиватися система професійного навчання службовців ОМС є ініціатива групи фахівців Центру соціально-економічного розвитку Українського Причорномор'я (Центр є департаментом Асоціації міст України з підготовки і перепідготовки муніципальних кадрів) [1]. Центром створено міжнародний консорціум, до якого увійшло шість українських і шість іноземних ВНЗ і організацій із Швейцарії, Канади, Швеції, Австрії. На базі цього консорціуму планується реалізувати потужний регіональний проект професійного навчання муніципальних службовців. В основі проекту лежать принципи:

- чіткої диференціації навчання;

- орієнтації його на специфічні сторони саме муніципального управління;

- гнучкості і здатності швидко реагувати на зміни умов міського самоврядування.

В межах проекту розгортатиметься система дистанційного навчання як найбільш зручної форми, яка дозволяє організувати процес відповідно до ритму й особливостей роботи, мінімізувати непродуктивні витрати часу, компенсувати нестачу навчальної літератури. Проектом передбачено підготовку, підвищення кваліфікації, або перепідготовку в межах додаткової професійно-освітньої програми перепідготовки за фахом "Місцеве самоврядування". При цьому статус студентів відповідає чинним національним стандартам, після закінчення вони отримують документ державного зразка про відповідну освіту.

Іншим прикладом інноваційного підходу до організації навчання та наближення освітніх технологій до практичних потреб службовців ОМС є створення мережі регіональних навчальних центрів програми "Партнерство громад" (за фінансової підтримки міжнародних організацій). У центрах працюють кваліфіковані тренери, які будують свою роботу з урахуванням того, що сьогодні у світі відбувається кардинальний перегляд парадигми навчання як процесу передачі та засвоєння знань у напрямі концепції "створення знань". Основою навчальної діяльності є перетворення латентних знань у явні в процесі тренінгів відповідно до індивідуальних особливостей і конкретних потреб окремих груп службовців [2].

Ці приклади є показовими щодо поступового нарощування спроможності місцевого самоврядування самостійно вирішувати складні завдання місцевого розвитку, відшукувати інноваційні підходи до розгортання самоврядної бази місцевого управління, зокрема з питань кадрового забезпечення.

Зростання статусу місцевого самоврядування і зменшення безпосереднього впливу органів державної влади на місцевому рівні, передбачені конституційною реформою, створюють підстави для актуалізації проблеми децентралізації системи професійного навчання службовців ОМС, створення організаційно-правових засад для широкого вибору у сфері освітніх послуг, оптимізації видів, форм, змісту, вартості професійного навчання. За цих умов принциповим є зміщення акценту з можливостей виконавців (закладів освіти) на потреби замовників (ОМС), що дозволить ставити різнобічні та прагматичні цілі навчання, розробляти принципово нові програми, орієнтовані на практичні проблеми місцевого самоврядування. На цьому шляху необхідно оптимально поєднувати ринкові механізми (з погляду свободи та якості вибору) та механізми державного регулювання (з погляду державної стандартизації освіти та реалізації загальних принципів державної кадрової політики).

Таке поєднання, як зазначається в [3], можливе при запровадженні тендерів на замовлення ОМС при наявності чітко виписаних "технічного завдання" та контракту за умови відбору виконавців (закладів освіти) представницьким фаховим органом, який має задовольняти таким суттєвим вимогам:

- адміністративна та економічна незалежність;

- паритетне представництво всіх зацікавлених сторін (ОМС, органів державної влади, навчально-консультативних інституцій, науково-експертних кіл тощо);

- застосування прозорих процедур прийняття рішень;

- виборність (принаймні часткова) членів органу.

Представницький орган може бути залучений і до експертування якості навчання і, відповідно, оцінювання закладу щодо подальшої участі у такого роду тендерах.

Викладені концептуальні підходи є вихідними для формування засад професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування. Разом з тим вони обумовлюють необхідність дослідження низки проблем, передусім щодо уточнення змісту поняття місцевого самоврядування як суспільного інституту і виду професійної діяльності, створення цілісного правового поля державного регулювання процесів професіоналізації та кадрового забезпечення місцевого самоврядування, визначення соціально-правового статусу службовця ОМС в контексті професіоналізації суспільного управління, визначення принципів організації та функціонування відповідної системи професійного навчання, його видів, форм і змісту.

Використана література

  1. Бойко-Бойчук О., Мейжис І., Федів І. та ін. Соціально-культурні бар'єри на шляху муніципальної реформи. Перспективи подолання./Центр соц.-еон. Розв. Укр. Причорн.-Миколаїв: Атол, 2000.-256 с.

  2. Мавко П. Мережа регіональних навчальних центрів (РНЦ) програми партнерства громад як інституція інтелектуальної підтримки місцевого самоврядування в Україні та його невід'ємна складова//Аспекти самоврядування, 2002.-№ 2.-С.8-14.

  3. Газізова О. Розвиток ринкових механізмів в організаційно-структурній компоненті підготування та підвищення кваліфікації муніципальних службовців//Аспекти самоврядування. 2005.- № 3.-С.60-64.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...