WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Органи місцевого самоврядування можуть бути сторонами колективних трудових спорів -

Органи місцевого самоврядування можуть бути сторонами колективних трудових спорів -

Органи місцевого самоврядування можуть бути сторонами колективних трудових спорів

В Україні є частими випадки, коли наймані працівники підприємств, установ і організацій, що належать до власності територіальних громад або до спільної власності територіальних громад району чи області, висувають свої вимоги до органів місцевого самоврядування: сільського, селищного, міського голови чи до сільської, селищної, міської, районної, обласної ради.

Наскільки правомірними є ці вимоги до органу місцевого самоврядування? Коли орган місцевого самоврядування є учасником соціально-трудових відносин? Чи може орган місцевого самоврядування бути стороною колективного трудового спору? Які дії органу місцевого самоврядування в разі, коли він є стороною колективного трудового спору? Наскільки це відповідає нормам Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншим актам законодавства України?

Попробуємо нижче дати відповіді на ці запитання.

Правовий статус місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування відповідно до частини першої статті 140 Конституції України є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (частина перша статті 2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (частина третя статті 140 Конституції України).

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради (частина четверта статті 140 Конституції України).

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

сільського, селищного, міського голову;

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

органи самоорганізації населення.

Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр (стаття 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні).

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами (частина перша статті 10 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Сільський, селищний, міський голова - головна посадова особа територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста (частина перша статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами (стаття 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст (стаття 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Відповідно до частини другої статті 2 Цивільного кодексу України територіальні громади є учасниками цивільних відносин.

Відповідно до частин першої та другої статті 169 Цивільного кодексу України територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин, можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом (стаття 172 Цивільного кодексу України).

У випадках і в порядку, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, від імені територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи місцевого самоврядування (стаття 173 Цивільного кодексу України).

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

Відповідно до частини першої статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

У комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування (стаття 327 Цивільного кодексу України).

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (частина перша статті 142 Конституції України, частина третя статті 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради (частина п'ята статті 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні")..

Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство) (частина третя статті 78 Господарського кодексу України).

Порядок утворення комунальних підприємств

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю (частина перша статті 143 Конституції України).

Комунальне підприємство може бути утворене за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання з додержанням вимог законодавства (частина перша статті 56 Господарського кодексу України).

Установчими документами комунального підприємства є рішення про його утворення і статут комунального підприємства (частина перша статті 57 Господарського кодексу України).

В установчих документах повинні бути зазначені найменування та місцезнаходження комунального підприємства, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом (частина друга статті 57 Господарського кодексу України).


 
 

ֳ

...