WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Концептуальні засади трансформації територіальної організації влади, місцевого самоврядування -

Концептуальні засади трансформації територіальної організації влади, місцевого самоврядування -

Підвищення якості публічних послуг для конкретного громадянина повинно бути результатом реформи всієї системи публічної влади. Основні засади цієї реформи - формування ефективної системи публічної влади на регіональному та місцевому рівнях, спроможної забезпечити сталий розвиток територій, надання адміністративних та громадських послуг населенню на рівні, який відповідав би європейським стандартам. Єдина можливість до підвищення спроможності територіальних громад (базового рівня місцевого самоврядування) наразі вбачається через удосконалення адміністративно-територіального устрою та реформування системи місцевого самоврядування.

Адміністративно-правові аспекти реформування місцевого самоврядування пов'язані із здійсненням адміністративної реформи (реформи публічної адміністрації) та реформи адміністративно-територіального устрою.

В основу адміністративної реформи на місцевому і регіональному рівнях врядування мають бути покладені принципи ефективного. інноваційного, демократичного управління, схвалені Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Адміністративна реформа щодо місцевого самоврядування полягає в чіткому визначенні правового статусу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, розмежуванні повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також юрисдикції різного адміністративно-територіального рівня.

Частково ці завдання можливо виконати до внесення змін до Конституції України шляхом внесення змін та доповнень до законів про місцеві державні адміністрації, про місцеве самоврядування, посилення контрольно-наглядових, координаційних функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій; зменшення обсягу делегованих їм повноважень з боку районних та обласних рад; зменшення обсягу делегованих та підвищення обсягу власних повноважень органів місцевого самоврядування; усунення дублювання повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; розподілу предметів відання та повноважень органів місцевого самоврядування різного територіального рівня; встановлення процедур реєстрації актів органів місцевого самоврядування та перевірки, нагляду за ними на предмет відповідності їх закону та Конституції з боку обласних державних адміністрацій.

Внесення змін та доповнень до Конституції дозволить вточнити статус місцевих державних адміністрацій, як спеціалізованих органів виконавчої влади з контрольно-надзорними, координаційними функціями; районних та обласних рад, як органів місцевого самоврядування додаткового (субсидіарного) рівня з власними виконавчими органами та обсягом повноважень, що дозволяє здійснювати соціально-економічну політику на регіональному і субрегіональному рівнях; створить можливості для формування дієздатних, економічно-спроможних громад.

Реформування місцевого самоврядування неможливо без трансформації системи адміністративно-територіального устрою з урахуванням внесення змін до Конституції України, що має бути відображено в Концепції реформування адміністративно-територіального устрою.

Наріжними каменями інституційного та правового забезпечення реформи системи місцевого самоврядування, як передбачається, будуть питання про зміну формату відносин між органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями.

До модифікованих місцевих органів виконавчої влади – місцевих державних адміністрацій, зокрема, можуть належати:

1) координація діяльності територіальних підрозділів (органів) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів, що здійснюють свою діяльність на рівні області, району, міст Києва і Севастополя;

2) здійснення контролю за виконанням територіальними підрозділами (органами) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів, що здійснюють свою діяльність на рівні області, району, міст Києва і Севастополя, Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

3) здійснення державного контролю за відповідністю рішень та дій органів та посадових осіб місцевого самоврядування Конституції та законам України;

4) забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, національної безпеки, правопорядку та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також забезпечення у цій сфері взаємодії між територіальними підрозділами (органами) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів і органами місцевого самоврядування.

Законодавче забезпечення реформування місцевого самоврядування має носити комплексний характер і виходити із ідеології його цілісності, нового алгоритму конституційно-правового регулювання відносин у сфері місцевого і регіонального розвитку. Доцільно виділити декілька рівнів законодавчого забезпечення.

Перший – конституційно-правовий. Він торкається положень чинної Конституції, проектів змін і доповнень до Конституції в частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування, а також органічних, конституційних законів щодо цієї сфери: закони про внесення змін і доповнень до законів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, до Конституції України, а також про територіальний устрій, про засади державної регіональної політики тощо.

Другий – законодавчо-спеціалізований: нова редакція Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" або пакет законопроектів про самоврядування територіальної громади, про організацію виконавчої влади та місцевого самоврядування в районі, про організацію виконавчої влади та місцевого самоврядування в області.

Третій – законодавчо-галузевий, який пов'язаний з певними аспектами реформування місцевого самоврядування у сферах бюджетної, податкової, земельної політики, охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, житлово-комунального господарства.

Комплексний характер законодавчого забезпечення дозволяє Кабінету Міністрів України бачити перспективи проведення структурних реформ, своєчасно готувати проекти нормативно-правових актів.

Слід концептуально визначитись з новим законодавством про місцеві вибори. При цьому можливі різні варіанти запровадження виборчої системи.

1. Збереження мажоритарної системи для сіл, селищ, міст районного значення та проведення виборів щодо інших рівнів місцевого самоврядування на основі пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками.

2. Проведення виборів на основі мажоритарної виборчої системи щодо поселень, в яких проживає менше 100 тисяч жителів; на інших рівнях місцевого самоврядування – на основі пропорційно-виборчої системи з відкритими партійними списками.

3. Проведення виборів міських голів на основі мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості в два тури для репрезентативного представництва виборців щодо головних посадових осіб міської територіальної громади.

В концептуальних засадах слід чітко визначити "дорожню карту", послідовність дій, програму трансформації.

В цій частині концептуальних засад мають бути відображені першочергові середньострокові та перспективні завдання трансформації.

Зокрема, серед першочергових завдань:

збалансування системи територіальної організації влади на основі ініціатив Президента України, висунутих на нараді з головами місцевих державних адміністрацій 19 вересня 2007 року: розробка механізму партнерських відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування; забезпечення прозорості та відкритості діяльності місцевих органів влади; реальне впровадження існуючих та розвиток нових форм участі громадян в управлінні місцевими справами; забезпечення фінансової автономії місцевого самоврядування; вдосконалення статусу, функціонального призначення, повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; посилення їх відповідальності за виконання покладених функцій та повноважень;

законодавче забезпечення першочергових завдань: на основі чинної Конституції внесення змін та доповнень в закони про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, про місцеві вибори, в Бюджетний кодекс, розробка нових законів про місцеві референдуми, про статус столиці України – міста Києва і т. ін.;

розробка та затвердження концептуальних документів щодо трансформації територіальної організації влади;

розробка та прийняття Концепції кадрової політики в Україні тощо.

До середньострокових завдань, зокрема, можна віднести:

початкові етапи адміністративної, адміністративно-територіальної реформ, реалізації політики фінансової децентралізації;

формування економічно спроможних територіальних громад на засадах визначення територіальної основи місцевого самоврядування, його повсюдності, визначення відповідної ресурсної бази;

законодавче забезпечення, яке стосується здійснення адміністративної, адміністративно-територіальної, бюджетної, фіскальної реформ з врахуванням положень нової редакції Конституції України.

Серед перспективних завдань можна виділити:

завершення реалізації конституційного, законодавчого, фінансово-економічного процесу забезпечення реформування територіальної організації влади, системи публічної адміністрації на засадах децентралізації, деконцентрації повноважень, субсидіарності, фінансового федералізму;

оптимізація організації та функціонування регіонального рівня виконавчої влади та місцевого самоврядування;

формування конкурентноспроможного місцевого самоврядування, як результат ефективної взаємодії місцевої влади, інституцій громадянського суспільства, бізнесових кіл.

Відповідно до зазначених завдань реформування місцевого самоврядування може відбутися у декілька етапів.

І етап: 2008 – 2011 роки – вирішуються першочергові завдання – проведення адміністративної реформи на рівні територіальної організації публічної влади; розробки та впровадження відповідної законодавчої бази реформування; підготовки та проведення державно-правових експериментів, пілотних проектів реформування місцевого самоврядування.

ІІ етап: 2011 – 2015 роки – вирішуються середньострокові завдання – здійснення адміністративно-територіальної реформи у контексті формування економічно спроможних територіальних громад.

ІІІ етап: з 2015 року – вирішуються перспективні завдання – завдання адміністративно-територіальної реформи на регіональному рівні територіальної організації влади, формування конкурентоспроможного місцевого самоврядування.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...