WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Становлення служби в органах місцевого самоврядування -

Становлення служби в органах місцевого самоврядування -

Положення цього Закону мають запобігати можливим колізіям у відносинах між працівниками органів місцевого самоврядування та державними службовцями, створювати рівні умови для безперешкодного переходу працівників місцевого самоврядування на державну службу і навпаки.

За посадовими особами місцевого самоврядування, посади яких на момент набрання чинності цим законом було віднесено до відповідних категорій та яким присвоєно ранг державного службовця, зберігається така сама категорія та присвоюється такий самий ранг з додержанням вимог Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування". З набранням чинності цим законом посадовим особам органів місцевого самоврядування присвоєні ранги на рівні тих, які вони мали відповідно до Закону України "Про державну службу".

Законом також встановлено, що у разі переходу посадової особи органу місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії посад їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до цього Закону. Якщо перехід відбувається на вищу посаду, присвоюється ранг в установленому порядку відповідно до категорії посади державного службовця, на яку призначено особу.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування третьої-сьомої категорій, надає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, стосовно себе та членів своєї сім'ї. Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої-другої категорії, повинна надати також відомості про належне їй та її родині нерухоме та цінне майно, вклади у банках та цінні папери.

Організація навчання і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, просування їх по службі, визначення тривалості робочого часу, порядку здійснення ними службових відряджень та відшкодування витрат на ці відрядження, а також особливості їх дисциплінарної відповідальності, вирішення інших питань, пов'язаних із службою в органах місцевого самоврядування, забезпечується у порядку, передбаченому законом.

Оскільки відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" на органи і посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія Закону України "Про державну службу" в частині, що не суперечить Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", цьому Закону та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування, зазначені вище питання мають регулюватися Законом "Про державну службу".

Враховуючи, що застосування Закону "Про державну службу" у вказаній частині до посадових осіб місцевого самоврядування визначено Законом, автономність самоврядування не порушується. У Німеччині, наприклад, взагалі немає окремого закону про службу в органах місцевого самоврядування. Є федеральне та земельне законодавство, яке регулює статус та права чиновників. Вважають, що держава має певною мірою уніфікувати діяльність комун у сфері самоврядування, у тому числі й щодо статусу службовців. У сфері "власних повноважень" держава може тільки констатувати, діяли вони в межах законів, чи ні, але не може втручатися в те, як вони діяли, тобто не може судити про доцільність їх дій. Громада, наприклад, сама добирає собі персонал, сама вирішує, виходячи з своїх, добре їй відомих умов, скільки осіб буде зайнято в тому чи іншому підрозділі. Але при цьому громада має дотримуватись обов'язкових для всіх законів, що регламентують правовий статус та оплату праці службовців [6].

При цьому варто нагадати, що ст.19 Конституції України передбачає: "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". Законом ця норма конкретизована: "Посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції".

Відповідно до статті 24 Закону, матеріальна шкода, завдана територіальній громаді незаконними рішеннями сільських, селищних, міських голів, голів районних у місті, районних та обласних рад, їх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів місцевого самоврядування, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету в порядку, встановленому законом.

Сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та обласні ради, сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної та обласної ради мають право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи місцевого самоврядування, яка заподіяла шкоду територіальній громаді, у розмірах і порядку, визначених законами України та статутами територіальних громад, прийнятими відповідно до законів України.

Контроль за дотриманням законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється відповідними органами державної влади в порядку, встановленому законом.

Статтею 6 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" визначені основні напрями здійснення державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування. Держава взяла на себе зобов'язання забезпечити:

 • законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності;

 • захист прав місцевого самоврядування;

 • організацію підготовки та перепідготовки кадрів для служби в органах місцевого самоврядування;

 • правовий та соціальний захист посадових осіб місцевого самоврядування.

Консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні покладено на центральний орган виконавчої влади з питань державної служби, тобто на Головне управління державної служби України.

З метою законодавчого врегулювання служби в органах місцевого самоврядування Головдержслужбою розроблено і Кабінетом Міністрів України прийняті постанови:

 • від 26 жовтня 2001 року № 1440 "Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування";

 • від 24 жовтня 2001 року № 1386 "Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування";

 • від 26 жовтня 2001 року № 1441 "Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад";

 • від 26 жовтня 2001 року № 1435 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби".

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1396 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України "Про тривалість робочого дня для працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування" та "Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток".

Головдержслужбою розроблені та направлені органам місцевого самоврядування методичні рекомендації щодо порядку складання Присяги посадових осіб місцевого самоврядування, присвоєння їм рангів, продовження терміну перебування на службі, застосування положень статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" при вирішенні питань пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, а також роз'яснення щодо порядку проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування. У межах повноважень Головдержслужбою надаються також роз'яснення на звернення органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...