WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Проекти основних концептуальних документів та законодавчих актів з питань місцевого та регіонального розвитку -

Проекти основних концептуальних документів та законодавчих актів з питань місцевого та регіонального розвитку -

- спеціальний вишкіл;

- позапартійність, політична нейтральність;

- ротаційність;

- високе матеріальне стимулювання.

Виходячи з того, що левова доля повноважень МДА за принципом субсидіарності буде сконцентрована на районному рівні, причому вказані повноваження є виключними, а не делегованими, голова РДА повинен призначатися без погодження з керівництвом області. Оскільки повноваження ОДА менші, то для збереження високого статусу голови ОДА, забезпечення переємності доцільно, щоб голова ОДА одночасно виконував повноваження голови РДА центрального району в області.

Таким чином, реформа місцевого самоврядування повинна бути синхронізована зі змінами в адміністративно-територіальному устрої країни та змінами в територіальній організації ЦОВВ.

Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування реформи здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.

На етапі впровадження реформи, необхідне проведення широкої просвітницько-агітаційної роботи та відповідних коштів. Кошти також передбачатимуться на етапі розробки законопроектів.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання концепції залежатиме від реалізації конкретних положень Концепції, зокрема від підготовки необхідних законопроектів та своєчасності реалізації підготовлених програм.

Регуляторний вплив

Зазначений варіант розв'язання проблемних питань не носить регуляторного характеру.

Потенційні ризики

Найбільші ризики криються у небажанні окремих політичних сил реалізації реформи місцевого самоврядування, оскільки вона зміцнить позиції цього інституту публічної влади. Потенційними складнощами можуть бути також:

- нестабільна політична ситуація для прийняття політичних рішень та прийняття змін до законодавчих актів;

- невідповідність фінансування реальній потребі в коштах.

Загрозою для ефективної реалізації реформи може стати також несвоєчасність проведення реформи адміністративно-територіального устрою.

В проекті Концепції реформи місцевого самоврядування в Україні визначається мета реформи та строки її виконання.

Метою реформування місцевого самоврядування в Україні є підвищення якості життя людини за рахунок створення умов для сталого розвитку територіальних громад як самостійних і самодостатніх соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення.

Забезпечення мети реформування місцевого самоврядування, створення реальної організаційної та фінансової самостійності територіальних громад та органів місцевого самоврядування, наближення їх можливостей та якості діяльності до європейських стандартів вимагає:

 • розробки та реалізації системи заходів політичного, правового, інституційного та організаційного характеру, спрямованих на створення умов, що сприятимуть сталому розвитку територіальних громад;

 • трансформації базового рівня системи адміністративно-територіального устрою з метою формування суб'єкта місцевого самоврядування –територіальної громади, який мав би необхідні правові, фінансові та інші ресурсні можливості для надання населенню повноцінних публічних послуг та забезпечення комфортних і безпечних умов проживання людини у селі, селищі, місті;

 • стимулювання процесу становлення територіальної громади як цілісної (інтегрованої) солідарної соціальної спільноти, члени якої усвідомлюють свої інтереси та спроможні їх відстоювати у співпраці з органами місцевого самоврядування;

 • стимулювання розвитку форм прямої демократії та створення умов для безпосередньої участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, в тому числі через органи самоорганізації населення, громадські організації та інші об'єднання громадян;

 • стимулювання розвитку незалежного суспільного сектору соціальних ініціатив і соціальної економіки із виробництва соціальних, культурних, побутових та інших послуг для населення;

 • забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

 • розробки дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

 • перерозподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування різного територіального рівня на засадах децентралізації публічного управління та субсидіарності, з метою недопущення подвійного підпорядкування та дублювання функцій і завдань;

 • вдосконалення процедур формування органів місцевого самоврядування та обрання сільських, селищних, міських голів;

 • створення умов для належного матеріального, фінансового та іншого ресурсного забезпечення виконання завдань і функцій місцевого самоврядування;

 • встановлення прозорих правил контролю дотримання конституційності та законності правових актів місцевого самоврядування та визначення порядку судового захисту прав і законних інтересів місцевого самоврядування;

 • вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб, службовців органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників комунальних установ та підприємств;

 • підвищення ролі, законодавчого визначення статусу асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування як представників органів місцевого самоврядування у їх взаємовідносинах з органами державної влади.

Етапи і строки реалізації реформи

Етапи реформування місцевого самоврядування обумовлюються першочерговими, середньостроковими та перспективними завданнями трансформації і повинні бути синхронізовані з етапами впровадження адміністративно-територіальної реформи.

Перший етап – підготовчий (орієнтовний термін - 2008 рік):

 • розроблення та затвердження концепції;

 • розроблення змін до законодавства про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації в частині розмежування компетенції місцевого самоврядування та виконавчої влади;

 • ухвалення закону про асоціації місцевого самоврядування.

Другий етап – формування соціально-політичної бази реформи (2009 -2010 роки)

 • проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи;

 • впровадження механізму партнерських відносин між органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 • прийняття закону України про вибори до місцевих рад та проведення місцевих виборів за виборчою системою, що забезпечує належне представництво громадян у місцевих радах, територіальних громад у районних радах та районів у обласних;

 • внесення змін до законодавства про публічну службу в частині встановлення єдиних підходів і вимог до регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

 • прийняття нового закону про місцеві референдуми;

 • створення умов для підтримки формування економічно спроможних і самодостатніх територіальних громад;

 • внесення змін до бюджетного, податкового, тендерного та іншого законодавства;

 • прийняття нової редакції Закону України "Про столицю України місто-герой Київ", прийняття окремого закону про місто з особливим статусом Севастополь, в частині забезпечення розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;

 • удосконалення законодавства в частині організаційно - кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації службовців, сертифікації якості управління виконавчих органів місцевого самоврядування.

Третій етап – впровадження реформи (2010 рік):

 • проведення виборів до рад новостворених громад;

 • передача повноважень новоутвореним радам громад від сільських, селищних, міських рад, місцевих органів виконавчої влади відповідно до закону.

Четвертий етап – розширення повноважень органів місцевого самоврядування районів та регіонів (2011-2014 роки):

 • внесення необхідних змін до Конституції України, що створюють конституційну основу для утворення виконавчих органів обласних та районних рад і розмежування повноважень між цими органами та місцевими державними адміністраціями;

 • обрання районних та обласних рад та формування їх виконавчих органів;

Шляхи і засоби розв'язання проблеми

Принципи реформування

Реформування місцевого самоврядування має базуватись на основі Конституції, законів України та положеннях Європейської хартії місцевого самоврядування і здійснюватись на основі наступних принципів:

 • законності та верховенства права;

 • державної підтримки місцевого самоврядування;

 • партнерства між державою та місцевим самоврядуванням;

 • повсюдності місцевого самоврядування;

 • правовій, організаційній та фінансовій самостійності місцевого самоврядування;

 • підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальній громаді;

 • субсидіарності.


 
 

ֳ

...