WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Актуалізація муніципального консалтингу на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Актуалізація муніципального консалтингу на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Формування інституту муніципального консалтингу є загальнонаціональною справою, яку треба розпочинати з розроблення концепції формування і розвитку муніципального консалтингу за участю представників центральних органів влади і недержавного сектору, в першу чергу, тієї його організованої частини, яка професійно надає консультації органам місцевого самоврядування. В концепції має бути описана конфігурація інституціональних суб'єктів муніципального консалтингу, обґрунтована актуальність його формування як стратегічно важливої недержавної інституції місцевого та регіонального розвитку, окреслені основні напрямки державної підтримки формування муніципального консалтингу як складової державної муніципальної і регіональної політики.

Консалтинг має виконувати роль найбільш адекватного системного інструменту стратегічного планування територіального розвитку в умовах постіндустріального суспільства. Це завдання є масштабним процесом, який необхідно включити в широкий контекст проведення системних реформ — адміністративної, адміністративно-територіальної, муніципальної реформ, проведення державної регіональної політики. Реалізація повноцінного самоврядування на регіональному рівні, включення місцевого самоврядування в контекст політичної та конституційної реформ ще більше посилює потреби у створенні спеціалізованого інформаційно-консультативного ресурсу та розширенні спектру консультацій для органів місцевого самоврядування. Перспективи широкомасштабної реорганізації територіальної організації влади об'єктивно зумовлюють зростання ролі інформаційних та консультативних ресурсів у реформуванні як системи місцевого самоврядування в цілому, так і муніципального управління (муніципального менеджменту), зокрема.

Зазначена перспектива системного реформування зобов'язує органи державної влади всіляко сприяти розвитку вітчизняного ринку консультаційних послуг в сфері стратегічного планування на місцевому, регіональному рівнях. Вже сьогодні муніципальний консалтинг має розглядатись як важливий механізм реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 21. 07. 2006, № 1001, та яка передбачає розробку Радою Міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями стратегій розвитку відповідних регіонів.

Участь держави у формуванні компетентності місцевих рад доцільно зосередити на формуванні кращих інституціональних практик подібно до того, як це здійснюється у країнах ЄС, де приділяється постійна увага підвищенню рівня компетентності, яка є основою самоврядної активності. Про це засвідчують Білі книги з європейського управління. У одній з них (2002 р.) визначено шість сфер дослідження за напрямками, чотири з яких присвячені вдосконаленню системи політичного консалтингу[4, 35 - 36]:

1) розширення громадських дебатів щодо європейських проблем з тематики "Побудова європейського суспільного простору", "Демократизація експертизи і встановлення систем наукових рекомендацій";

2) регулювання процесу вироблення і реалізації рішень Спільноти з тематики "Консультація й участь громадянського суспільства", "Оцінка і прозорість", "Краще регулювання";

3) поліпшення здійснення виконавчих обов'язків з тематики "Встановлення структури агенцій з вироблення рішень", "Децентралізація – краща форма залучення суб'єктів управління національного, регіонального та місцевого рівнів";

4) узгодження і співробітництво у межах ЄС з тематики "Залучення експертів до процесу здійснення національної політики", "Організація мережі людських ресурсів для кращого (доброго) управління (good governance) в Європі", "Багаторівневе управління: об'єднання й організація мережі різних регіональних та місцевих рівнів".

Аналогічна тематика поки що знаходиться на периферії стратегії органів влади в Україні. Державна підтримка формування культурно-управлінських та соціальних зразків діяльності з місцевого та регіонального розвитку має стати одним із пріоритетних напрямків державної політики, орієнтованої на принципи самоорганізації. Одним із заходів, що впливає на реалізацію цього завдання, є проведення Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України з 2002 року щорічного Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Його метою є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, призначених для розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації. За результатами цього та інших конкурсів, які проводяться міжнародними донорськими організаціями3, створюється банк інформації щодо кращих практик місцевого самоврядування.

Розцінюючи цей факт як позитив, зауважимо, що напрацьовані кращі практики, матимуть більше шансів на впровадження в Україні, якщо рішення місцевих рад щодо них супроводжуватиметься професійними консалтинговими послугами. Законодавче регулювання цього питання обмежується поки законом щодо діяльності помічників-консультантів депутата місцевої ради, функції якого фактично полягають у наданні організаційно-технічної допомоги у роботі з виборцями[1]. За умов відсутності правової забезпеченості ускладнюється інституціональне оформлення муніципального консалтингу. Розв'язання цієї проблеми є спільним завданням держави та суб'єктів муніципального поля діяльності, які мають визначитись щодо стратегічних підходів до її розв'язання.

Один із них полягає у створенні інституту відповідальності політичних партій за професійну підготовку політиків місцевого рівня. Україна може скористатися досвідом європейських країн, де взагалі не створюються державні навчально-консультаційні структури для роботи з депутатським корпусом. Так, наприклад, у Швеції відповідальність за підготовку місцевих політиків відповідно до діючого законодавства покладена на політичні партії. Представницькі органи місцевого та регіонального рівнів мають право надавати фінансову та іншу підтримку партіям, які представлені в цих органах й мають право спрямовувати кошти на підготовку партійних лідерів, для яких навчальні та консультативні послуги надаються, як правило, приватними консалтинговими компаніями[2]. Другий стратегічний підхід полягає у створенні муніципального консалтингу як інституції, яка може гнучко поєднати окремі навчальні форми з наданням консалтингових послуг як для представницьких так і для виконавчих органів місцевого самоврядування. Поступовий розвиток муніципального консалтингу з часом має задовольнити ту частину попиту, яку не охоплено державною системою підготовки та перепідготовки кадрів.

Розвиток інституту муніципального консалтингу є економічно виправданим. Утримання в органах місцевого самоврядування, навіть у великих містах, спеціальних, штатних постійно діючих відділів, що займаються всіма питаннями раціоналізації системи управління та планування територіального розвитку, є не завжди економічно доцільним. Залучення зовнішніх фахівців для розв'язання комплексних проблем місцевого самоврядування у складних умовах реформування забезпечує більш глибокий рівень наукового обґрунтування, більш об'єктивний підхід, відсторонений від впливу особливих груп інтересів, які мають вузькокорпоративний характер.

Потенціал муніципального консалтингу в Україні повноцінно може бути реалізований через запровадження ринкових стимулів "високої потужності" в систему взаємозв'язків суб'єктів та об'єктів консультування. Інститут консультування як ліберально-демократичний і ринковий механізм надання консалтингових послуг для суб'єктів муніципальної сфери потребує відповідних фінансових умов функціонування. В країнах з усталеною ринковою економікою аналогічні структури мають стандартну статтю витрат місцевого бюджету на придбання консультаційних послуг. Українське законодавство не передбачає такої статті витрат, хоча і не забороняє. Проте, державні контрольні органи вважають її статтею корупційного призначення, оскільки відсутні критерії та процедури виміру вартості та якості консультаційної послуги.


 
 

ֳ

...