WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

4) розробка такої методики проведення навчального заходу, що могла б забезпечити його максимальну ефективність та цільову спрямованість.

При розробці навчальних програм експерти АМУ враховують наступні фактори:

по-перше, програми з фундаментальних дисциплін мають носити універсальний характер (тобто їх, з незначними варіаціями, можна застосовувати при організації навчання різних категорій слухачів) і розраховуються на досить значну кількість годин. Прикладом такої програми може слугувати Програма навчальної дисципліни Муніципальне право України";

по-друге, програми з навчальних дисциплін прикладного характеру доцільно формувати за модульною системою. Це дозволяє використати окремі модулі як самостійні навчальні одиниці при проведенні навчальних занять або для самоосвіти в залежності від категорії слухачів чи визначених пріоритетів муніципальної освіти, наприклад, Програма навчальної дисципліни "Муніципальний менеджмент";

по-третє, навчальні програми для депутатів місцевих рад (особливо для тих, хто обраний вперше) мають носити просвітянський характер, тобто націлені на формування у свідомості цієї категорії слухачів основ муніципальної професійної культури.

по-четверте, навчальні програми з окремих питань діяльності місцевого самоврядування (наприклад, розвиток житлово-комунального господарства, надання громадських послуг населенню тощо) повинні мати практичну спрямованість, передбачати, в першу чергу, ознайомлення слухачів з кращими практиками муніципального менеджменту у відповідній галузі, аналіз можливостей тиражування новітніх технологій муніципального управління в практику інших територіальних громад.

Навчальні програми, розроблені експертами АМУ, вже отримали апробації в навчальному процесі багатьох закладів освіти, вони покладені в основу кількох підручників та навчальних посібників з муніципального права та муніципального менеджменту.

ІV. Пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних установ в умовах адміністративної та муніципальної реформ, реформування житлово-комунального господарства

Адміністративна та муніципальна реформи, реформування житлово-комунального господарства в Україні можуть мати успіх лише за умови утвердження в суспільній та професійній свідомості нової філософії муніципальної служби, що вимагає суттєвої перебудови системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств.

Перебудова цієї системи має на меті перехід функціонування апарату муніципального управління на якісно новий рівень ефективності, що, в свою чергу, вимагає формування постійно діючих механізмів підвищення професійної та управлінської кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, комунальних установ та підприємств. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців має набути гнучкості, здатності адаптуватися до нових завдань, що виникають в ході муніципальної реформи, та перманентного оновлення нормативно-правової основи місцевого самоврядування.

В той же час сьогодні намає чіткого бачення пріоритетів та шляхів реформування існуючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців, що значно ускладнює пошук нових організаційних форм муніципальної освіти, розробку навчальних стратегій та навчальних програм. Це свідчить про доцільність та нагальність розробки Загальнонаціональної концепції розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців, яка могла б бути затверджена Асоціацією міст України та громад або Конгресом місцевих та регіональних влад України.

Затвердження Концепції, як уявляється, сприятиме становленню нової системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств на основі вирішення наступних пріоритетних завдань:

1) створення конкурентного середовища на ринку послуг у сфері муніципальної освіти шляхом розширення кола суб'єктів освітянської діяльності, що приймають участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств, а також забезпечення їм права рівного доступу до ринку послуг у сфері муніципальної освіти;

2) забезпечення реальної самостійності органів місцевого самоврядування щодо цільового навчання працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств, що передбачає їх можливість самостійно визначатися з вибором навчальних закладів та форм навчання та навчальними програмами, за якими здійснюється навчання;

3) стабільне фінансування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств за рахунок запровадження обов'язкових нормативів цільових відрахувань з бюджетів місцевого самоврядування;

4) запровадження постійно діючого маркетингу потреб органів місцевого самоврядування у цільовій підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств, що дасть можливість адаптувати навчальні програми до потреб практики.

Крім того становлення нової системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних установ та підприємств стримується відсутністю єдиного загальнонаціонального Центру підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування, ініціаторами створення якого могли б виступити асоціації органів місцевого самоврядування зі всеукраїнським статусом.

На Центр можна було б покласти функції щодо:

1) аналізу інформації стосовно потреб органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації працівників місцевого самоврядування та можливостей навчальних закладів України і зарубіжних країн щодо задоволення цих потреб;

2) розробки навчальних програм, іншої навчально-методичної документації;

3) координації діяльності з підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, що здійснюється органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, іншими суб'єктами діяльності в сфері муніципальної освіти;

4) організації стажування муніципальних працівників в органах місцевого самоврядування України та зарубіжних країн;

5) підготовки замовлень на розробку навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів;

6) координації розміщення муніципальних замовлень на підготовку та перепідготовку посадових осіб органів місцевого самоврядування у вищих навчальних закладах України та зарубіжних країн;

7) проведення навчальних заходів;

8) організація підготовки тренерів для навчальних центрів органів місцевого самоврядування.

1 За даними Головного управління державної служби України

2 За даними Головного управління державної служби України

3 За даними Головного управління державної служби України

4 За даними Головного управління державної служби України

5 За даними Головного управління державної служби України

6 За даними Головного управління державної служби України

7 Напрклад, лише в Університеті економіки та права "КРОК" підготовка фахівців здійснюється за 24 спеціальностями і спеціалізаціями

8 Наприклад, в Університеті економіки та права "КРОК" в 1998 році було запроваджено викладання навчальної дисципліни "Муніципальне право", а в 2002 році навчальної дисципліни "Муніципальний менеджмент".

9 Наприклад, Асоціація міст України та громад згідно з п.2.2.5. свого Статуту:

а) організовує на договірних засадах експертизи з правових, економічних, фінансових та інших питань, навчання та підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого самоврядування та комунального господарства, надає послуги територіальним громадам;

б) організовує і проводить міжнародні, наукові та практичні конференції, семінари з різних питань місцевого самоврядування;

в) здійснює видавництво наукової, методичної, інформаційної, популярної літератури, періодичних видань з питань місцевого самоврядування...

10 Лише протягом 2002 року було зібрано, опрацьовано та поширено серед органів місцевого самоврядування біля 200 кращих практик муніципального господарювання, що були опубліковані в 9 збірках під назвою "Кращі практики місцевого самоврядування".


 
 

ֳ

...