WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Негативноюрисою такої системи підготовки є неузгодженість навчальних планів та програм, проблеми з проходженням стажування студентів та слухачів в органах місцевого самоврядування та органах державної влади тощо.

4. Державні органи та установи, що не належать до закладів освіти, наприклад, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, галузеві міністерства. Їх діяльність щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників муніципальних установ здійснюється у формі проведення короткотермінових семінарів, до участі в яких залучається досить обмежене коло осіб.

Недоліком такої системи є те, що тематика семінарів комплексно не планується, а їх метою, як правило, є роз'яснення положень чергового акту державної влади з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

5. Органи місцевого самоврядування, які здійснюють свою освітянську діяльність у двох основних напрямках:

1) організація навчання депутатів місцевих рад;

2) підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

На жаль ця діяльність здійснюється лише окремими органами місцевого самоврядування, які створюють власні навчальні центри, вона носить епізодичний характер, а тематика навчання не систематизована і передбачає лише такі теми занять, що можуть бути висвітлені "власними силами" без залучення науковців та практиків з інших регіонів України.

Як позитивний досвід можна навести освітянську діяльність Житомирської обласної ради, де заняття та семінари з депутатами обласної ради, головами районних рад області, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування проводяться регулярно із запрошенням народних депутатів України, науковців, керівників центральних органів виконавчої влади України.

Окремі органи місцевого самоврядування спільно з закладами освіти створюють навчальні центри, що дозволяє більш цілеспрямовано проводити підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників муніципальних установ. Так, наприклад, виконавчий комітет Харківської міської ради спільно з Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" створив Центр підготовки професійних керівників-лідерів для муніципальних служб і підприємств міста.

6. Асоціації органів місцевого самоврядуванняздійснюють свою діяльність у галузі муніципальної освіти відповідно до вимог своїх статутних документів9. В той же час реальний внесок асоціацій у справу підвищення професійного рівня муніципальних службовців різний: асоціації з регіональним статусом чи спеціалізовані асоціації проводять освітянські заходи ad hoc і, як правило за сприяння донорських організацій.

Найвагоміший внесок у розвиток муніципальної освіти, зокрема, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників комунальних установ робить Асоціація міст України та громад (АМУ), яка має розгалужену мережу регіональних відділень та досить потужну (за українськими мірками) організаційну і матеріальну базу. Напрями цієї діяльності АМУ досить різноманітні, вони охоплюють:

а) розробку навчальних програм для різних категорій працівників органів місцевого самоврядування та комунального господарства, атакож для депутатів місцевих рад;

б) зібрання та систематизацію прикладів кращих практикмуніципального менеджменту і, в першу чергу, у галузі житлово-комунального господарства та надання громадських послуг10;

в) проведення навчальних семінарів (тренінгів) згідно з розробленими навчальними програмами. Так, наприклад, в 2002 році на базі АМУ було проведено 150 навчальних заходів, на яких підвищили свій фаховий рівень біля 15 тис. депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ;

г) видання навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема, в першому півріччі 2003 році експертами АМУ підготовлено та опубліковано 5 навчальних посібників та підручників, загальним накладом біля 8 тис. примірників, зокрема, "Актуальні проблеми виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації", Роль громадських організацій та інших неурядових структур у становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні, "Науково-практичний коментар Закону України "Про органи самоорганізації населення", Муніципальне право України, Основи муніципального менеджменту України. При цьому два останніх з них рекомендовані Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів України;

д) видання статистичних збірників та збірників нормативних актів з питань місцевого та регіонального розвитку.

Авторитет навчальних заходів, що проводяться АМУ, настільки великий, що в них приймають участь міські голови, керівники вищих та центральних органів державної влади, провідні українські науковці, експерти Ради Європи, муніципальні діячі зарубіжних країни.

В той же час існують і деякі проблемні питання в освітянській діяльності АМУ, інших асоціацій органів місцевого самоврядування, що потребують нагального вирішення:

1) освітянську діяльність асоціацій слід легалізувати, надати їй офіційного характеру. Мова йде, перш за все, про те, щоб надати їм право видавати офіційні документи посадовим особам органів самоорганізації населення та працівникам комунальних установ, що пройшли підвищення кваліфікації в асоціаціях та їх навчальних центрах;

2) вимагає радикального вирішення проблема фінансування освітянської діяльності асоціацій, зокрема, доцільно передбачити обов'язкове виділення відповідних коштів для цих цілей з бюджетів місцевого самоврядування;

3) доцільно передбачити обов'язкове стажування (чи інші форми підвищення кваліфікації) в асоціаціях тих посадових осіб органів місцевого самоврядування, що вперше прийняті чи обрані на муніципальну службу;

4) необхідно поглиблювати співробітництво асоціацій із закладами освіти, що готують спеціалістів для потреб місцевого самоврядування. Зокрема, мова йде про можливість надання асоціаціям права виступати офіційними муніципальним замовниками на підготовку таких спеціалістів.

Вирішення цих проблемних питань сприяло б суттєвому підвищенню ролі та значення асоціацій у справі підготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування.

7. Громадські організації, в тому числі і спеціалізовані громадські організації, що були створені при АМУ з метою залучення широкої муніципальної громадськості, фахівців з окремих питань місцевого та регіонального розвитку до участі у здійсненні завдань та функцій АМУ. До них, зокрема, відносяться Товариство науковців по сприянню муніципальній реформі, Товариство муніципальної просвіти, Спілка фінансистів органів місцевого самоврядування тощо.

Роль зазначених організацій в організації муніципальної освіти є досить значною, вони сприяють органам місцевого самоврядування, АМУ, іншим асоціаціям органів місцевого самоврядування у проведенні навчальних заходів шляхом:

1) залучення науковців та практиків – фахівців у відповідній галузі муніципальної діяльності як лекторів на семінарах та інших навчальних заходах;

2) надання науково-методичної допомоги при розробці навчальних програм;

3) підготовки та видання підручників та навчальних посібників, що використовуються при проведенні навчальних заходів.

ІІІ. Навчальні стратегії і програми в сфері муніципальної освіти: роль асоціацій органів місцевого самоврядування у їх розробці та реалізації

Центральне місце в системі організаційних та методичних заходів, спрямованих на організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних установ займає розробка навчальних стратегій та навчальних програм. Діяльність асоціацій органів місцевого самоврядування, в першу чергу АМУ, з цього питання передбачає:

1) визначення пріоритетних напрямків розвитку місцевого самоврядування, успішне вирішення яких потребує спеціальної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ. Наприклад, в 2002 – 2003 роках АМУ до них були віднесені питання:

  • формування місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів;

  • підвищення якості громадських послуг, що надаються в системі місцевого самоврядування;

  • судового захисту прав та законних інтересів місцевого самоврядування;

  • розвитку житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури українських міст, розвиток місцевої демократії та створення органів самоорганізації населення тощо;

2) узгодження тематики навчальних заходів з пріоритетними напрямками розвитку місцевого самоврядування;

3) адаптація тематики та планів навчальних закладів до потреб тієї категорії посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств, що залучаються до участі у навчальних заходах;


 
 

ֳ

...