WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самоврядування у її вдосконаленні

Вступ

Необхідною передумовою ефективного виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень підготовки службовців органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Від того в якій мірі службовці та депутати місцевих рад обізнані із законодавчими основами муніципальної діяльності, з новітніми технологіями муніципального менеджменту, чи володіють вони навичками практичного застосування цих знань в умовах конкретної територіальної громади, безпосередньо залежить те, в яких умовах живе населення відповідного села, селищ, міста, який рівень громадських послуг надається в системі місцевого самоврядування.

На прикладі України ми можемо спостерігати, коли за однакових умов ресурсного забезпечення соціально-економічний стан одних територіальних громад разюче відрізняється від стану інших. Так, прикладами сталого соціально-економічного розвитку протягом останніх 2 – 4 років можна назвати такі українські міста, як Бердянськ, Іллічівськ, Київ, Комсомольск, Славутич тощо. Цікаві проекти муніципального розвитку успішно реалізуються в Житомирі, Івано-Франківську, Рівному, Чернівцях, Одесі, в багатьох інших великих та малих містах України.

Досягнення територіальних громад цих міст є результатом впливу багатьох різноманітних чинників, зокрема, географічних, кліматичних, економічних, політичних тощо. Але головним фактором є те, що там сформовані професійні команди менеджерів, здатні до пошуку нетрадиційних рішень в проблемних ситуаціях місцевого життя. Міські голови, ради цих міст постійну увагу приділяють питанням підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців. Їх представники є постійними учасниками всіх освітніх заходів, що проводяться Українською Академією державного управління при Президентові України, асоціаціями органів місцевого самоврядування, Фондом сприяння розвитку місцевого самоврядування, іншими державними та недержавними органами та організаціями, міжнародними установами.

Зазначене свідчить про те вагоме значення, яке набувають питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців для забезпечення сталого місцевого і регіонального розвитку, підвищення добробуту територіальних громад, покращання якості громадських послуг, що надаються населенню в системі місцевого самоврядування.

Для України нагальність та актуальність цього питання набувають особливого значення, що обумовлено наступними факторами:

По-перше, це економічні фактори – відсутність належного матеріального та фінансового ресурсного забезпечення для ефективного виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування, криза житлово-комунального господарства, систем енергопаливоводозабезпечення і соціальної інфраструктури, необхідність проведення муніципальної реформи, реорганізації житлово-комунального господарства. Зокрема, з року в рік в Україні можна спостерігати катастрофічну нестачу коштів місцевого самоврядування (наприклад, бюджетна забезпеченість із розрахунку на одного жителя міста обласного значення складає 80 – 150 $ USA на рік), а сучасна бюджетна система України спрямована на підтримку не самодостатніх (тих, що володіють власною фінансовою базою), а дотаційних територіальних громад, оскільки діє правило – чим більше надходжень до бюджету місцевого самоврядування поступає за рахунок внутрішніх джерел, тим більше вилучень слід чекати в наступному бюджетному році. І навпаки, чим менше таких надходжень, тим більше поступає до бюджету місцевого самоврядування коштів з Державного бюджету України за рахунок міжбюджетних трансфертів з метою фінансового вирівнювання.

Реконструкції потребують об'єкти комунальної власності, що забезпечують надання комунальних послуг населенню. Так, вкрай незадовільним є технічний стан мереж і споруд, які експлуатуються підприємствами житлово-комунального господарства. Зокрема, в аварійному стані перебуває 30%в водопровідних та 27% каналізаційних мереж, майже 14 тис. кілометрів теплових мереж. Планово-попереджувальний ремонт цих мереж поступився місцем аварійно-відбудовним роботам, витрати на які у 2 - 3 рази вищі.

Постійно погіршується стан житлового фонду України. Зокрема, близько 40 тис. будинків (4% житлового фонду України) належать до категорії ветхих та аварійних, а всього потребує ремонту кожна третя квартира.

По-друге, це фактори правового характеру, пов'язані з недосконалістю українського законодавства про місцеве самоврядування, що, зокрема, стосується правового режиму комунальної власності, неврегульованості питання щодо розмежування земель права державної та комунальної власності, невизначеності статусу та просторових меж територіальної громади, невирішеності питань реформування системи адміністративно-територіального поділу в цілому, не зовсім чітким розподілом повноважень між різними видами органів публічної влади та різними територіальними рівнями влади.

По-третє, це фактори психологічного характеру, пов'язані з менталітетом службовців органів місцевого самоврядування та державних службовців, наявністю у їхній професійній свідомості залишків "радянських" стереотипів здійснення влади, командно-адміністративних методів управління, "телефонного" права.

По-четверте, це фактори організаційного характеру, що обумовлені значною плинністю кадрів в органах місцевого самоврядування, суттєвим оновленням (до 60 % в окремих регіонах та територіальних громадах) корпусу сільських, селищних, міських голів, голів обласних та районних рад, депутатів місцевих рад. Крім того до організаційних факторів можна віднести фактичну відсутність самостійної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, по-суті ця діяльність сьогодні здійснюється в рамках системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. На жаль сьогодні відсутня навіть концепція формування такої системи.

По-п'яте, це факторинавчально-методичного характеру, а саме – відсутність єдиного загальнонаціонального навчально-методичного центру підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ, недостатнє забезпечення навчального процесу необхідною навчальною літературою та іншими методичними матеріалами, зокрема, навчальними програмами.

Таким чином проблема підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців, депутатського корпусу місцевих рад, працівників комунальних установ та підприємств в сучасних умовах становлення місцевого самоврядування в Україні є вкрай актуальною і її розв'язання потребує суттєвої перебудови всієї системи муніципальної освіти.

І. Служба в органам місцевого самоврядування

Аналіз існуючої в України системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування доцільно розпочати з аналізу становлення та розвитку інституту муніципальної служби (служби в органах місцевого самоврядування). До прийняття Конституції України 1996 року службовці органів місцевого самоврядування підпадали під категорію державних службовців. Конституція України розмежувала державну службу і службу в органах місцевого самоврядування як відносно самостійні форми публічної служби. Відповідно, згідно з положеннями Конституції України (стаття 38) службу в органах місцевого самоврядування не можна розглядати як різновид державної служби, а службовців органів місцевого самоврядування – як державних службовців, що працюють в органах місцевого самоврядування.

В той же час, правові, організаційні, матеріальні та соціальні основи служби в органах місцевого самоврядування, загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування були визначені Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" лише в 2001 р. До прийняття цього Закону муніципальні службовці були прирівняні за своїм статусом до відповідних категорій державних службовців, що не могло не накласти відбиток на їх підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, які здійснювалися за тими ж програмами, що використовувалися для державних службовців.

Закон дає визначення служби в органах місцевого самоврядування як професійної, на постійній основі діяльності громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. Таким чином до службовців органів місцевого самоврядування віднесені лише посадові особи, тобто особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.


 
 

ֳ

...