WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні в умовах житлово-комунальної реформи (ре -

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні в умовах житлово-комунальної реформи (ре -

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні в умовах житлово-комунальної реформи

Необхідною передумовою ефективного виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. І це зрозуміло, адже від того в якій мірі службовці та депутати обізнані із законодавчими основами муніципальної діяльності, з новітніми технологіями муніципального менеджменту, чи володіють вони навичками практичного застосування цих знань в умовах конкретної територіальної громади, залежить те, в яких умовах живуть мешканці відповідного населеного пункту, який рівень громадських послуг, що вони отримують в системі місцевого самоврядування.

Для України нагальність та актуальність цього питання набуває особливого значення, що обумовлено наступними факторами:

По-перше, це економічні фактори – відсутність належного ресурсного забезпечення для ефективного виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування, криза житлово-комунального господарства, систем енергопаливоводозабезпечення і соціальної інфраструктури, необхідність проведення муніципальної реформи, реорганізації житлово-комунального господарства.

По-друге, це фактори правового характеру, пов'язані з недосконалістю українського законодавства про місцеве самоврядування.

По-третє, це фактори психологічного характеру, пов'язані з менталітетом службовців органів місцевого самоврядування та державних службовців, наявністю у їхній професійній свідомості залишків "радянських" стереотипів здійснення влади, командно-адміністративних методів управління, "телефонного" права.

По-четверте, це фактори організаційного характеру, що обумовлені значною плинністю кадрів в органах місцевого самоврядування, суттєвим оновленням (до 60 % в окремих регіонах та територіальних громадах) корпусу сільських, селищних, міських голів, голів обласних та районних рад, депутатів місцевих рад.

По-п'яте, це фактори навчально-методичного характеру, а саме – відсутність єдиного загальнонаціонального навчально-методичного центру підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ, недостатнє забезпечення навчального процесу необхідною навчальною літературою та іншими методичними матеріалами, зокрема, навчальними програмами.

Зазначені фактори наглядно ілюструють актуальність проблеми підготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців, депутатського корпусу в сучасних умовах становлення місцевого самоврядування в Україні і, відповідно, свідчать про необхідність суттєвої перебудови всієї системи муніципальної освіти.

До прийняття Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" статус посадових осіб місцевого самоврядування визначався Законом України "Про державну службу" (1993 р.). Відповідно, починаючи з 1993 року в Україні починає формуватися єдина державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації як для державних службовців, так і для службовців органів місцевого самоврядування. Сьогодні ця система включає Українську Академію державного управління при Президентові України з її філіалами (чотири інститути), інші державні вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю "Державне управління", 27 регіональних навчальних центри. Державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації продемонструвала певну ефективність. Так, наприклад, лише в регіональних навчальних центрах при обласних державних адміністрація в 2002 році підвищили кваліфікацію 10 737 посадових осіб органів місцевого самоврядування. В той же час її можливості не можуть задовільнити зростаючих потреб.

З прийняттям Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" починається процес розведення двох форм публічної служби – державної та муніципальної. Цей процес об'єктивно потребує певної перебудови системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, активного залучення до цього процесу недержавних суб'єктів освітянської діяльності.

Сьогодні відбувається процес формування в Україні недержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, прискорення якого обумовлене потребами муніципальної реформи, децентралізацією управління, розширенням повноважень органів місцевого самоврядування в житлово-комунальній сфері. Ця система включає наступні компоненти:

1. Приватні, державні та комунальні госпрозрахункові заклади освіти, наприклад, Академія муніципального управління, Університет економіки та права "КРОК", Міжрегіональна академія управління персоналом тощо. Ці заклади освіти здійснюють підготовку, перепідготовку спеціалістів для місцевого самоврядування у наступних випадках:

а) за муніципальним замовленням (на кошти бюджетів місцевого самоврядування);

б) з ініціативи службовців органів самоорганізації населення, працівників муніципальних установ, депутатів місцевих рад та за їх власні кошти.

2. Навчальні центри, створені органами місцевого самоврядування, наприклад, Центр підготовки професійних керівників-лідерів для муніципальних служб і підприємств міста Харкова.

3. Асоціації органів місцевого самоврядування, які здійснюють свою діяльність в даній галузі відповідно до вимог своїх статутних документів1. Основними напрямами їх освітянської діяльності є:

а) розробка навчальних програм для різних категорійпрацівників органів місцевого самоврядування та комунального господарства, а також для депутатів місцевих рад;

б) зібрання та систематизація прикладів кращих практик муніципального менеджменту і, в першу чергу, у галузі житлово-комунального господарства та надання громадських послуг2;

в) проведення навчальних семінарів (тренінгів) згідно з розробленими навчальними програмами. Так, в 2002 році на базі АМУ було проведено 150 навчальних заходів, на яких підвищили свій фаховий рівень біля 15 тис. депутатів місцевих рад, службовців органів місцевого самоврядування. При цьому, безпосередню участь в організації та проведенні переважної більшості семінарів приймають галузеві та функціональні секції АМУ, що прямо передбачено в положеннях про них3;

г) видання навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема, вже в 2003 році експертами АМУ підготовлено та опубліковано 5 навчальних посібників та підручників, загальним накладом біля 8 тис. примірників, зокрема, "Актуальні проблеми виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації", "Роль громадських організацій та інших неурядових структур у становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні", "Науково-практичний коментар Закону України "Про органи самоорганізації населення", Муніципальне право України, Основи муніципального менеджменту України. При цьому два останніх з них рекомендовані Міністерством освіти і науки України для всіх профільних вищих закладів освіти України;

д) видання статистичних збірників з місцевого самоврядування та збірників нормативних актів з питань місцевого та регіонального розвитку.

Становлення недержавної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних установ стримується відсутністю єдиного загальнонаціонального Центру підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування, ініціаторами створення якого могли б виступити асоціації органів місцевого самоврядування зі всеукраїнським статусом.

На Центр можна було б покласти функції щодо:

аналізу інформації стосовно потреб органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації працівників;

розробки навчальних програм;

координації діяльності з підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування, що здійснюється органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями;

підготовка замовлень на розробку навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів тощо.

1 Наприклад, Асоціація міст України та громад згідно зп.2.2.5. свого Статуту:

а) організовує на договірних засадах експертизи з правових, економічних, фінансових та інших питань, навчання та підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого самоврядування та комунального господарства, надає послуги територіальним громадам;

б) організовує і проводить міжнародні, наукові та практичні конференції, семінари з різних питань місцевого самоврядування;

в) здійснює видавництво наукової, методичної, інформаційної, популярної літератури, періодичних видань з питань місцевого самоврядування...

2 Лише протягом 2002 року було зібрано, опрацьовано та поширено серед органів місцевого самоврядування біля 200 кращих практик муніципального господарювання, що були опубліковані в 9 збірках під назвою "Кращі практики місцевого самоврядування".

3 Наприклад в Положенні про Секцію секретарів місцевих рад АМУ передбачено, що одним з основних завдань та напрямків роботи секції є інформаційно-методична діяльність, зокрема, сприяння підвищенню кваліфікації секретарів та депутатів міських рад, випуск методичних посібників та рекомендацій, участь у проведенні семінарів та інших науково-методичних та навчальних заходів тощо.


 
 

ֳ

...