WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Розробка концепції муніципальної кадрової політики в Україні -

Розробка концепції муніципальної кадрової політики в Україні -

Розробкаконцепції муніципальної кадрової політики в Україні

Необхідною передумовою ефективного виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. І це зрозуміло, адже від того в якій мірі службовці та депутати обізнані із законодавчими основами муніципальної діяльності, з новітніми технологіями муніципального менеджменту, чи володіють вони навичками практичного застосування цих знань в умовах конкретної територіальної громади, залежить те, як живуть мешканці відповідного населеного пункту, якої якості адміністративні та громадські послуг вони отримують в системі місцевого самоврядування.

В умовах реформування системи територіальної організації влади нагальність та актуальність цього питання для України набуває особливого значення, що обумовлено такими факторами:

По-перше, це економічні фактори – відсутність належного матеріального та фінансового ресурсного забезпечення для ефективного виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування, криза житлово-комунального господарства, систем енергопаливоводозабезпечення і соціальної інфраструктури тощо.

По-друге, це фактори правового характеру, пов'язані з недосконалістю чинного законодавства, що суттєво ускладнює діяльність органів місцевого самоврядування, спрямовану на соціально-економічний розвиток територій. Прикладом може бути так зване "тендерне законодавство", що встановлює таку процедуру закупівель товарів та послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів, яка унеможливлює ефективне використання цих коштів.

По-третє, це фактори психологічного характеру, пов'язані з менталітетом службовців органів місцевого самоврядування та державних службовців, наявністю у їхній професійній свідомості залишків "радянських" стереотипів здійснення влади, командно-адміністративних методів управління, "телефонного" права тощо.

По-четверте, це фактори організаційного характеру, що обумовлені значною плинністю кадрів в органах місцевого самоврядування, суттєвим оновленням (до 60 % після кожних місцевих виборів в окремих регіонах та територіальних громадах) корпусу сільських, селищних, міських голів, голів обласних та районних рад, депутатів місцевих рад.

По-п'яте, це фактори навчально-методичного характеру, а саме – відсутність єдиного загальнонаціонального навчально-методичного центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, недостатнє забезпечення навчального процесу необхідною навчальною літературою та іншими методичними матеріалами, зокрема, навчальними програмами.

Зазначені фактори наглядно ілюструють актуальність розробки Концепції муніципальної кадрової політики, прийняття якої дозволило б створити гнучку систему підготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців, депутатського корпусу в сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування в Україні.

На нашу думку зазначена Концепція має вирішити дві групи питань:

- по-перше, визначити інституційну складову системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування;

- по-друге, закріпити принципи формування її змістовної складової – визначити засади моделі системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування.

Стосовно першої групи питань насамперед слід підкреслити, що до прийняття Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" [1] статус посадових осіб місцевого самоврядування визначався Законом України "Про державну службу" [2]. Відповідно, починаючи з 1993 року в Україні формуватися єдина державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації як для державних службовців, так і для службовців органів місцевого самоврядування. Сьогодні ця система включає Національну Академію державного управління при Президентові України з її регіональними інститутами, інші державні вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю "Державне управління", 27 регіональних навчальних центрів при обласних держадміністраціях.

Державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації продемонструвала певну ефективність. Проте, з прийняттям Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" починається процес розведення двох форм публічної служби – державної та муніципальної. Цей процес об'єктивно потребує формування нової системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, активного залучення до цього процесу недержавних суб'єктів освітянської діяльності.

Сьогодні в Україні відбувається становлення недержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, прискорення якого обумовлене потребами давно очікуваних в суспільстві системних реформ – адміністративної, адміністративно-територіальної, бюджетної, податкової тощо, ефективність проведення яких безпосередньо пов'язана з рівнем підготовки службовців місцевого самоврядування.

Формування цієї системи має на меті перехід функціонування апарату муніципального управління на якісно новий рівень ефективності, що, в свою чергу, вимагає формування постійно діючих механізмів підвищення професійної та управлінської кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, комунальних установ та підприємств. Така система має набути гнучкості, здатності адаптуватися до нових завдань, що виникають в ході реформ, та перманентного оновлення нормативно-правової основи місцевого самоврядування.

Для створення нової системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств необхідно вирішити низку пріоритетних завдань, зокрема:

1) створення конкурентного середовища на ринку послуг у сфері муніципальної освіти шляхом розширення кола суб'єктів освітянської діяльності, що приймають участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств, а також забезпечення їм права рівного доступу до ринку послуг у сфері муніципальної освіти;

2) забезпечення реальної самостійності органів місцевого самоврядування щодо цільового навчання працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств, що передбачає їх можливість самостійно визначатися з вибором навчальних закладів та форм навчання та навчальними програмами, за якими здійснюється навчання;

3) стабільне фінансування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств за рахунок запровадження обов'язкових нормативів цільових відрахувань з бюджетів місцевого самоврядування;

4) запровадження постійно діючого маркетингу потреб органів місцевого самоврядування у цільовій підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств, що дасть можливість адаптувати навчальні програми до потреб практики [3, 23].

Становлення нової системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних установ та підприємств стримується відсутністю єдиного загальнонаціонального Центру підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування, ініціаторами створення якого могли б виступити асоціації органів місцевого самоврядування зі всеукраїнським статусом.

На Центр можна було б покласти функції щодо:

1) аналізу інформації стосовно потреб органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації працівників місцевого самоврядування та можливостей навчальних закладів України і зарубіжних країн щодо задоволення цих потреб;

2) розробки навчальних програм, іншої навчально-методичної документації;

3) координації діяльності з підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, що здійснюється органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, іншими суб'єктами діяльності в сфері муніципальної освіти;

4) організації стажування муніципальних працівників в органах місцевого самоврядування України та зарубіжних країн;

5) підготовки замовлень на розробку навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів;

6) координації розміщення муніципальних замовлень на підготовку та перепідготовку посадових осіб органів місцевого самоврядування у вищих навчальних закладах України та зарубіжних країн;

7) проведення навчальних заходів;

8) організація підготовки тренерів для навчальних центрів органів місцевого самоврядування.

Друга група питань, пов'язаних з розробкою Концепції муніципальної кадрової політики, стосується якості підготовки працівників місцевого самоврядування. Курс України на Європейську інтеграцію вимагає створення системи публічного управління, орієнтованої на запровадження стандартів реальної демократії, похідними яких є демократичні інституційні стандарти професійної діяльності службовців. Зокрема, реформування державної служби згідно з Програмою розвитку державної служби на 2005-2010 роки передбачає необхідність визначити та запровадити стандарти професійної діяльності службовців на засадах стратегічного планування діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, з орієнтацією на надання публічних послуг [4;5]. Саме зазначені стандарти є засадничою базою надання якісних публічних послуг, проходження служби, а також формування та оновлення змісту професійного навчання. Проте стан справ у цій сфері можна визначити як незадовільний, що вимагає певних змін існуючої політики [6,55] .

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...