WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Підготовка фахівців місцевого самоврядування -

Підготовка фахівців місцевого самоврядування -

Успішним прикладом є реалізація у канадських Північно-Західних територіях проекту "Навчання громад й організація інформаційної мережі", практичним результатом якого стало розроблення і випробування навчальних ресурсів для новообраних депутатів місцевих рад та мерів, використання дистанційних технологій. Підтримувана урядом програма "Школа самоврядування громад" покликана допомогти місцевим органам влади та громадським організаціям в їх потребах у навчанні, і є частиною більш широкої стратегії підтримки розвитку територіальних громад [].

Положення і результати розглянутого проекту можуть бути застосовані для розробки та реалізації програм місцевого і регіонального розвитку в Україні, спрямованих на підтримку розвитку територіальних громад, підвищення фахового рівня депутатів місцевих рад. Рекомендовано, щоб такі програми і проекти задовольняли загальні критерії, а саме: були новаторськими; здійснювали позитивний вплив на місцевий розвиток; могли бути відтворюваними в інших територіальних громадах; відповідали основним напрямам регіональної політики; використовували багатосторонній підхід і співучасть.

Отже, для зміцнення потенціалу місцевих рад актуальними і перспективними є завдання впровадження системного підходу до передачі новообраним депутатам досвіду вирішення проблемних питань життя громади, створення необхідної науково-методичної та інформаційно-довідкової бази депутатської діяльності.

Доступ до інформації, знань, досвіду, документів та обмін ними має здійснюватися шляхом формування мереж, що охоплюватиме всіх діячів творення місцевої політики, організації навчання, надання технічної допомоги та інших видів співробітництва та допомоги. Ефективними засобами досягнення мети соціального й економічного процвітання територіальних громад і забезпечення високого добробуту громадян у ХХІ ст. за сучасних умов будуть провідна роль і підтримка з боку урядових структур, налагодження координації й партнерства центральних, місцевих органів влади, наукових закладів, третього сектору, усіх зацікавлених сторін.

З метою створення умов для безперервного обміну оперативною й актуальною інформацією доцільно розробити і розмістити в Iнтернеті спеціальний web-портал з аспектів роботи і підготовки депутатів місцевих рад, всього активу місцевого самоврядування. Необхідно здійснити моніторинг і відбір створених в інших країнах релевантних матеріалів, розробити і розповсюдити відповідні посібники, рекомендації, присвячені проблемним питанням місцевого самоврядування, стимулюванню місцевої ініціативи. Залучення кращого зарубіжного досвіду у цій сфері може стати важливим моментом процесів демократизації суспільства в Україні.

Однією з найбільш перспективних форм безпосередньої демократії є органи самоорганізації населення, які володіють багатим досвідом участі у вирішенні проблем населення за місцем проживання та співпраці з органами місцевої влади. Їх науково-методичне, інформаційне та ресурсне забезпечення ще не набуло належного розвитку. Пропонується розробити програму навчання та підвищення кваліфікації керівників та активу органів самоорганізації населення, представників ініціативних груп зі створення цих органів, підготувати і впровадити у практику діяльності державних та недержавних центрів підвищення кваліфікації комплекс відповідних програм-тренінгів для вище вказаних категорій, державних службовців, службовців місцевого самоврядування (з досвіду роботи Одеської міської ГО "Лицем до лиця").

Загалом, питання удосконалення управлінських кадрових ресурсів не можна вирішувати за допомогою застарілих управлінських технологій. Зміст і форми підвищення кваліфікації управлінських кадрів необхідно наблизити до сучасної практики та зробити їх більш ефективними у вирішенні конкретних місцевих проблем. У цьому плані заслуговує на увагу проект "Майстерня муніципального управління" як інноваційна форма підвищення кваліфікації управлінських кадрів, досвід співпраці Харківського міськвиконкому та Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" та інші напрацювання муніципального руху в Україні, втілені в тому числі у рамках Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Щодо розвитку професійної сфери місцевого самоврядування, першочерговим завданням є формування корпусу професійно підготовлених та авторитетних службовців місцевого самоврядування. Інструментом для підвищення кадрового потенціалу державного управління є комплексне удосконалення національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на принципах Болонського процесу, який передбачає запровадження академічної трирівневої системи. Система має набути гнучкості, здатності адаптуватися до нових завдань, що виникають в ході проведення політичної, адміністративної, муніципальної та інших системних реформ, перерозподілу владних повноважень. Розвиток цієї системи спрямовується на гармонійне поєднання академічної та тренінгової системи підготовки, залежність кар'єрного росту від професіоналізму і навчання як засобу його забезпечення, дотримання європейських стандартів освіти та запровадження механізмів адаптації вітчизняної системи до європейської.

З метою оптимального врахування міжнародних тенденцій у сфері кадрової підготовки, розвитку міжнародного співробітництва як основного засобу набуття світового досвіду в галузі державного управління, місцевого самоврядування та професійного навчання кадрів необхідно розширювати можливості щодо проходження стажування за кордоном, активізувати участь у міжнародних комунікативних заходах, тощо [Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден, с. 332].

Таким чином, якісне кадрове забезпечення неможливе без створення сприятливих умов для професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування. Проведене дослідження стану професіоналізації цього виду діяльності виявило суттєві проблеми [Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден]. Передусім, вони пов'язані зі складною професійною структурою, яка потребує системного підходу до профпідготовки та професійно-посадового розвитку управлінських кадрів місцевого самоврядування. Спеціальної уваги потребує удосконалення системи професійного навчання фахівців місцевого самоврядування, особливо щодо оптимізації співвідношення форм навчання та приведення його змісту до реальних потреб професійної діяльності в органах місцевого самоврядування. Концептуальні засади формування управлінських кадрів у системі місцевого самоврядування передбачають наявність єдиного державного підходу, розроблення стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування.

Використана література

 1. Бабун Р.В. Становление муниципальной науки и подготовка кадров для муниципального управления // Муниципальная служба. – 2001. - № 2. – С. 14.

 2. Государство в меняющемся мире: отчет о мировом развитии: Пер. с англ. – М.: Пролисс-ТАСС, 1998. – 303 с.

 3. Пірен М.І. Українська політична еліта і проблеми демократизації суспільства // Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжн. наук. конф. (Київ, 29 верес. – 1 жовт. 2000 р.). – К., 2001. – С. 411-420.

 4. Концепція фахової підготовки та підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад і працівників органів місцевого самоврядування // Шляхи розвитку місцевої демократії в Україні (концептуально-прикладні пошуки та бачення Фонду) // Кур'єр місцевого самоврядування: Спецвипуск. – К.: Фонд сприяння розвитку місцевого самоврядування, 2005. – С. 92-97.

 5. Таланова Ж. Стандартизація державного управління як чинник створення єдиного адміністративного простору Європи // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. - Т. 2. – С. 170-172.

 6. Дробот І. Дистанційне навчання у формуванні моделі професійно-компетентного керівника органів державного управління // Управління сучасним містом. – 2002. - № 7-9 (7). – К., 2002. – С. 145-153.

 7. Плоский К. Розвиток молодіжного управлінського кадрового потенціалу на державній службі як необхідна складова стратегії Європейської інтеграції України // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз... – С. 159-160.

 8. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні: Наук.-практ. посіб. / Упор. О.В.Бейко, А.К.Гук, В.М.Князєв; За ред. М.О.Пухтинського, В.В.Толкованова. – К.: Крамар, 2003. – 396 с.

 9. Козюра І.В. Місцеве самоврядування в контексті громадянської освіти: Канада, Україна // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали ІІ міжнарод. наук. конф. (Одеса, 24-26 травня 2002 р.) / Укл. Л.Марголіна. – К.: Ай Бі, 2003. – С. 700-706.

 10. Козюра І. Навчання депутатів місцевих рад (досвід Канади) // Вісник УАДУ. - 2001. – № 3. – С. 230-233.

 • <<
 • 1 2
 • >>

 
 

ֳ

...