WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Підготовка фахівців місцевого самоврядування -

Підготовка фахівців місцевого самоврядування -

Підготовка фахівців місцевого самоврядування

У справі зміцнення та розвитку місцевого самоврядування в Україні вирішального значення набуває проблема підготовки фахівців місцевого самоврядування. В сучасних умовах на перший план висуваються питання професіоналізму місцевих кадрів, їх спроможності ефективно управляти власністю і фінансами місцевого самоврядування, бюджетними установами, об'єктами інфраструктури та соціальної сфери, вміння працювати з усіма суспільними верствами, громадськими групами. По суті, їм "необхідно оволодіти мистецтвом муніципальної політики, сучасними муніципальними технологіями і методами муніципального менеджменту" [, c.14].

Актуальність проблеми полягає в необхідності підготовки нової генерації управлінських кадрів для системи місцевого самоврядування, що створюється за нових умов громадсько-політичного та соціально-економічного розвитку України. Адже, за визначенням зарубіжних та вітчизняних експертів, висококваліфіковані та зацікавлені в результатах своєї діяльності кадри є "кровоносною системою ефективної держави" [, c. 104], "модернізація українського суспільства потребує висококваліфікованих кадрів державної служби та органів місцевого самоврядування, керівникам нового типу, які відповідали б вимогам сучасності й світовим стандартам якості як фундаментальної фахової підготовки, так і високої моральної культури..." [, c. 420].

Водночас в Україні наявна певна прогалина в кадровому забезпеченні бази муніципальної реформи, низька ефективність функціонування інституту служби в органах місцевого самоврядування, що серед іншого характеризується неналежним рівнем кваліфікації значної частини корпусу посадових осіб та службовців місцевого самоврядування. Хоча функціонує загальнонаціональна система підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, все ж має місце думка про те, що фактично питанням кадрового забезпечення місцевого самоврядування приділяється не першорядна увага [, с. 92].

У сучасних умовах, за всієї важливості управління матеріальними і фінансовими ресурсами, на перше місце виходить управління людськими ресурсами. Багато зарубіжних дослідників з питань управління зазначають про настання нового часу – "часу лідерів", в якому провідну роль в управлінні відіграють справжні лідери. У зв'язку з цим зростає актуальність розроблення сучасних систем добору й висунення кадрів, ефективної їх підготовки, безперервного підвищення кваліфікації.

В більшості європейських країн, США та Канаді розроблені і застосовуються кваліфікаційні характеристики державних службовців та службовців місцевого самоврядування як "ідеальних моделей", що охоплюють різноманітні категорії посадових осіб і працівників. Дані моделі широко використовуються при визначенні змісту навчання управлінців з метою розвитку в них потрібних умінь і знань.

Приклад країн Європейського Союзу, США та Канади переконує в необхідності створення вітчизняної концептуальної ефективної моделі працівника органів місцевого самоврядування та виборної посадової особи (включаючи комплекс етичних вимог до них). Концептуальний погляд на формування управлінських кадрів у системі місцевого самоврядування передбачає наявність єдиного державного підходу, концепції роботи з кадрами, стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування, формування механізму цільового управління персоналом органів місцевого самоврядування, і в основу такого підходу мають покладатися вимоги й стандарти професійної компетенції у сфері державного (публічного) управління.

Якщо в США і Канаді системи підготовки управлінського персоналу з застосуванням публічних стандартів подібні і мало варіюються між штатами та провінціями, то в Європі – дуже різні. Незважаючи на це, сьогодні можна говорити про стандартизацію державного управління як чинник створення єдиного адміністративного простору Європи [].

Важливу роль у навчанні кадрів місцевого самоврядування мають відігравати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Їх впровадження в освітню систему України та формування єдиного інформаційного простору є пріоритетними напрямами сучасної державної політики. Прикладом дієвості впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес є діяльність Центру дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України.

В країнах Заходу вже давно діють відкриті університети(США, Канада, Англія, Німеччина, Франція). Відкрите навчання, як правило, має розгалужену мережу навчальних центрів не тільки в самій країні, а й за її межами []. Цей досвід варто перенести і на підготовку фахівців місцевого самоврядування.

Розробники проекту "Концепції фахової підготовки та підвищення кваліфікації депутатів рад і працівників органів місцевого самоврядування" вважають, що "кадрове забезпечення місцевого самоврядування та муніципального господарства має стати системою безперервної освіти як з погляду постійного підвищення освітнього рівня муніципальних службовців місцевого самоврядування, так і утримання спадкоємності певних засад місцевого самоврядування та розвитку населених місць" [, c. 93].

Необхідною складовою стратегії євроатлантичної інтеграції України є розвиток молодіжного кадрового управлінського потенціалу на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування [, c. 159-160].

Приклади формування управлінської еліти в країнах Європейського Союзу спонукають до:

  • запровадження в ряді вищих навчальних закладів України нових освітніх спеціальностей і спеціалізацій, спрямованих на підготовку посадових осіб органів місцевого самоврядування, які б відповідали функціям та посадам органів місцевого самоврядування освітніх рівнів у галузі державного управління;

  • створення, з метою пошуку молодих лідерів, кадрового резерву працівників органів місцевого самоврядування, залучення місцевих рад України до розробки і впровадження власних програм навчання молоді з питань місцевого самоврядування й організації стажування безпосередньо в органах місцевої влади (досвід такої роботи нагромаджено в містах Кам'янець-Подільському, Житомирі, Бердянську, Ромнах, Нікополі, Дніпропетровську, Макіївці, Комсомольську).

Відповідно до ратифікованої нашою державою Європейської хартії місцевого самоврядування [], освітня політика має бути націлена на зміцнення та вдосконалення демократичних засад місцевого самоврядування; особливе місце в освітній діяльності муніципального руху має посісти просвітницька діяльність серед населення, насамперед школярів та молоді, на користь становлення самоврядних територіальних громад.

З цієї точки зору винятково важливим і корисним є зарубіжний досвід вирішення питання громадянської освіти молоді, зокрема, в Канаді. Так, у провінції Онтаріо в школах викладається спеціальний курс громадянської освіти, де здобуваються не стільки формальні знання, скільки набуваються навички, уміння, готовність у майбутньому брати активну участь в управлінні і житті міста, суспільства, країни. В провінції Альберта з 1999 р. спільними зусиллями департаментів муніципальних справ та освіти реалізується проект навчання учнів основам місцевого самоврядування. Подібні програми розроблені і успішно діють в інших провінціях Канади, а також у США [].

Досвід цих країн переконує в доцільності розроблення і запровадження до навчальних планів загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації базового навчального курсу з основ місцевого самоврядування (ця пропозиція вже апробована в навчальних закладах Києва, Комсомольська та Лубен).

Орієнтування депутатів місцевих рад і зміцнення потенціалу територіальних громад. Як показує практика, з усіх проблем, які стоять на перешкоді ефективній роботі органів місцевого самоврядування, одна з найбільш гострих – непідготовленість депутатів місцевих рад, особливо нових, обраних 26 березня 2006 р. за новою виборчою системою партійних списків. Йдеться про брак серед значної частини представницького корпусу місцевого рівня належної теоретичної підготовки, розуміння депутатських ролей та відсутність в обранців практичних навичок роботи в раді і з виборцями, досвіду вирішення проблемних питань територіальної громади, врешті, базових уявлень про місцеве самоврядування та його завдання.

На порядку денному питання партійної кадрової політики у сфері підготовки фахівців для роботи в органах місцевого самоврядування. Розв'язання його власними силами, організаційними структурами навіть найпотужнішої партії, вбачається проблематичним з огляду на складний і комплексний характер місцевої політики й місцевого господарства, наявне ресурсне забезпечення.

Вирішенню проблеми, підвищенню освітнього рівня, ефективності роботи новообраних депутатів певною мірою сприяють організація тренінгів і навчань, узагальнення досвіду діяльності депутатів попередніх скликань, забезпечення в достатній кількості навчально-довідниковими матеріалами, запровадження інноваційних підходів і практик.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...