WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Проблеми розвитку місцевого самоврядування в контексті європейського вибору України -

Проблеми розвитку місцевого самоврядування в контексті європейського вибору України -

Наприклад, у Дніпропетровській області лише в обласному центрі, містах Кривий Ріг, Орджонікідзе та Дніпропетровському районі зосереджено майже 90 відсотків усього іноземного капіталу в регіоні. При цьому у згаданому м. Орджонікідзе інвестицій удвічі більше, ніж у всій сусідній Кіровоградській області.

Робота з інвесторами – це одне з першочергових завдань місцевих органів влади у вирішені питань депресивних територій. Тут потрібно використовувати всі ресурси і механізми, зокрема, активніше запроваджувати угоди про розподіл продукції, концесії, лізинг.

12. Розв'язання проблеми бідності. Незважаючи на позитивні зрушення показників життєвого рівня населення, ця проблема залишається актуальною як в цілому по країні так і в окремих регіонах. За межею бідності нині знаходяться майже чверть наших співвітчизників.

У цьому році реалізація заходів І етапу Стратегії подолання бідності, які затверджені Комплексною програмою, дали вже свої результати.

Підвищуються доходи населення. Протягом І півріччя 2002 року реальні грошові доходи в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 18,7%. Проте в розрахунку на 1 особу вони залишаються на чверть менші за прожитковий мінімум.

Найголовнішою складовою доходів населення залишається оплата праці. Заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки, у червні 2002 року становила 377,41 грн., що на 18,8% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Але поки що не відбулося реальних зрушень у подоланні регіональної диференціації рівня оплати праці. Середня зарплата по регіонах різниться нині майже в три рази. У Вінницькій, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях вона майже на третину нижча, ніж в середньому по Україні і на 18-20% не досягає прожиткового мінімуму.

Найнижчі розміри оплати праці у працівників сільського господарства та бюджетної сфери. Продовжується натуральна оплата продукцією, особливо у сільськогосподарських підприємствах.

Ці питання вимагають постійного контролю. Необхідно не допускати зволікання з підвищенням зарплати на місцях, виведення її на рівень, не нижчий за прожитковий мінімум для працездатної особи, усунути тіньові явища в оплаті праці.

Повільними темпами зменшується заборгованість із заробітної плати. З початку року вона погашена тільки на 8%. Викликає занепокоєння зростання цієї заборгованості протягом травня і червня в середньому на 2%. А в червні заборгованість збільшилась у 17 регіонах. Найбільше - в АР Крим (7,8%), Рівненській (6,5%), Чернівецькій (4,8%), Черкаській (4,1%) областях.

Майже половина всієї заборгованості припадає на три області - Донецьку, Луганську, Дніпропетровську.

Місцевій владі необхідно в цьому плані максимально зосередитись на виконанні Указу Президента України "Про прискорення погашення заборгованості із зарплати".

Заборгованість із державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми зменшилася в 2,5 рази з початку року, але все ще залишається станом на 8 серпня п.р. в 2-х областях: Львівській - 8,8 млн. грн. та Тернопільської – 8,2 млн. грн.

Незадовільним залишається стан фінансування державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям –73%. Станом на 8 серпня заборгованість склала 41 млн. грн.

Відсутня заборгованість тільки в дев'яти регіонах. Найбільша вона в Харківській (13,5 млн. грн.), Житомирській (6,1млн. грн.), Рівненській (5 млн. грн.), Донецькій (4,6 млн. грн.), Полтавській (4,3млн. грн.), та Черкаській (3,6) областях. Це результат недостатнього рівня роботи місцевих органів влади по формуванню відповідних бюджетів а також мобілізації доходів для забезпечення запланованих витрат.

З початку року запроваджена субсидія на придбання палива та скрапленого газу готівкою. Отримали такий вид допомоги тільки 41% сімей, яким призначена ця субсидія, а в Одеській, Полтавській, Рівненській та Вінницькій областях від 7 до 24%.

У Глибоцькому районі Чернівецької області, станом на 1 серпня, лише 3% ветеранів змогли скористатись пільгами по забезпеченню їх твердим паливом.

Визначальна роль належить органам місцевого самовядування у збереженні зайнятості населення та розвитку ринку праці.

Останнім часом дещо збільшилася чисельність зайнятого населення і відповідно зменшилась чисельність безробітних. Але рівень безробіття є досить значним і за міжнародними нормами складає 10% економічно активного населення.

Зменшилось навантаження на одне вільне робоче місце з початку року з 11 до 7 осіб. Але в таких областях, як Чернівецька, Херсонська, Львівська, Рівненська, Івано-Франківська цей показник досягає від 14 до 23.

В цілому із числа незайнятих працевлаштований кожен четвертий, проходив навчання кожний 20, кожний 10 брав участь у громадських роботах. Разом з тим у зазначених областях ці показники значно нижче, що свідчить про недостатню роботу місцевих органів влади в покращенні ринку праці.

13. Зміцнення гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів судового захисту прав місцевого самоврядування. Досить часто виникають спори і конфліктні ситуації між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Вони мають як об'єктивний, так і суб'єктивний характер і серед них суттєве місце займають так звані компетенційні спори. Вони мають вирішуватись у судовому порядку але ще й досі не створені спеціалізовані адміністративні суди, які б займалися цими питаннями.

14. Підвищення якості підготовки і перепідготовки кадрів для органів місцевого самоврядування. Підготовку працівників органів місцевого самоврядування слід підняти на якісно новий рівень, спрямувати їх навчання на оволодіння сучасними європейськими муніципальними технологіями. Сьогодні в Україні створено досить розгалужену мережу підготовки. перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування, яка включає Українську Академію державного управління при Президентові України з її регіональними інститутами, обласні центри підвищення кваліфікації керівних кадрів, Академію муніципального управління та інші установи. Проте ця мережа поки що не в повній мірі забезпечує кадрові потреби місцевого самоврядування і її доцільно розширити шляхом розміщення замовлень на підготовку кадрів як в державних закладах освіти, так і в закладах освіти недержавних форм власності.

15. Розвиток міжрегіонального, прикордонного, транскордонного співробітництва з сусідніми країнами, що є важливим резервом розвитку і який на жаль поки що використовується вкрай неефективно.

Так, ми ще не до кінця визначилися стосовно використання геополітичного становища України, потенціалу спільного вирішення (з сусідніми країнами) проблем господарювання, зайнятості населення, торгівлі, екології у прикордонних регіонах та територіальних громадах. Досить слабкими є контакти в прикордонних регіонах України з європейськими регіональними структурами і організаціями – Палатою регіонів Ради Європи, Асоціацією товариств європейських регіонів тощо.

Відсутні також єдність і щодо розуміння змісту і характеру транскордонного співробітництва. До цієї сфери досить часто відносять лише співробітництво між транспортними, прикордонними, митними, водогосподарськими, природоохоронними, туристичними та іншими центральними відомствами та установами сусідніх держав, а регіональний та місцевий рівень співробітництва фактично не використовується.

Здійснення муніципальної реформи у значній мірі залежить від її організаційно-правового забезпечення.

Нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Вона базується на Указі Президента України "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні".

Програма має передбачити реалізацію положень основного документа європейського муніципального права – Європейської хартії місцевого самоврядування. А до пріоритетних питань законодавчого регулювання, на нашу думку, слід віднести:

визначення статусу територіальних громад, порядку їх внутрішньої організації та реорганізації;

зміцнення матеріальної та фінансової основ місцевого самоврядування, визначення режиму комунальної власності;

вдосконалення механізмів ресурсного забезпечення місцевого та регіонального розвитку;

чітке розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, поступове делегування все більш широкого кола повноважень органів виконавчої влади до відання органів місцевого самоврядування;

посилення державної підтримки розвитку місцевого самоврядування;

зміцнення гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення процедури судового захисту прав та інтересів місцевого самоврядування.

Важливим аспектом інституціоналізації європейської моделі місцевого самоврядування в Україні є створення єдиного загальнонаціонального об'єднання органів місцевого самоврядування, яке б взяло на себе функцію представництва інтересів місцевого самоврядування на загальнодержавному рівні. Для легітимності такого об'єднання з точки зору здійснення ним цієї функції надзвичайно важливо щоб воно носило універсальний характер – його членами мають стати всі органи місцевого самоврядування (варіант – органи місцевого самоврядування всіх територіальних громад України). Створення подібного об'єднання має бути здійснене на відповідній законодавчій основі, тому слід подумати над доцільністю прийняття окремого Закону, в рамках якого можна було б чітко визначити основи взаємовідносин об'єднання з органами державної влади, механізми лоббіювання інтересів територіальних громад на загальнонаціональному рівні та представництва муніципальної спільноти України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи, в інших європейських структурах, що опікуються проблемами місцевого і регіонального розвитку.


 
 

ֳ

...