WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Нова парадигма місцевого і регіонального розвитку -

Нова парадигма місцевого і регіонального розвитку -

В ухваленій Концепції державної регіональної політики передбачено формування мережі агентств регіонального розвитку. Заслуговує на увагу і проект Концепції створення та функціонування Національної Асоціації Агенцій Регіонального Розвитку (НААРР).

Ще одним ресурсом місцевого та регіонального розвитку є — правовий, законодавчий. До його використання слід підходити комплексно. На жаль, практика законодавчого забезпечення місцевого і регіонального розвитку дотепер залишається фрагментарною і непослідовною. Настав час розробки і впровадження концептуальних засад та Програми законодавчого забезпечення, зокрема, місцевого самоврядування. Програмні перспективи законодавчого забезпечення місцевого самоврядування мають передбачати:

1. Комплексність і послідовність законодавчого регулювання, відмову від внесення косметичних змін до базового Закону про місцеве самоврядування.

2. Доцільно забезпечити законодавче регулювання на різних рівнях місцевого самоврядування: щодо статусу територіальних громад та їх об'єднань, щодо статусу районних і обласних органів місцевого самоврядування, щодо порядку здійснення (і контролю за виконанням) органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

3. Виходячи із установчих, статусних актів доцільно розбудувати законодавство про фінансово-економічні основи місцевого самоврядування, зокрема, акти про фінанси місцевого самоврядування, комунальну власність, місцеві податки і збори, тощо.

4. Важливим напрямом законодавчого регулювання щодо місцевого самоврядування повинні стати галузеві акти, які стосуються відносин у сферах: землекористування, містобудування, комунального господарства, довкілля тощо.

5. Нормативно-правове регулювання має охопити і локальний рівень. Це стосується, насамперед, поширення практики розробки і прийняття статутів територіальних громад.

6. Завершальним етапом розвитку законодавчого забезпечення місцевого самоврядування має стати систематизація і кодифікація законодавства щодо цієї сфери і прийняття Муніципального Кодексу України.

Експертами провідних громадських організацій з питань місцевого самоврядування та Фонду було розроблено ряд важливих законопроектів: "Про місцеве самоврядування в Україні (нова редакція)", "Про територіальні громади", "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Вони стали предметом обговорення на семінарах, конференціях, громадських слуханнях. Перші два з названих проектів вже внесені в порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України до Верховної Ради. Є надія, що прийняття цих актів створить умови для впорядкування системи місцевого самоврядування, вдосконалення статусу, організації та діяльності її основних суб'єктів.

Важливим чинником місцевого і регіонального розвитку є комунікативні заходи, які проводяться за участю представників владних структур, неурядових організацій, міжнародних експертів. Свою нішу в цих заходах займають всеукраїнські муніципальні, громадські міжрегіональні та регіональні слухання, проект "Майстерня муніципального управління". Нетрадиційність цих форм обміну муніципальним досвідом полягає в тому, що на його основі виробляються конкретні інноваційні проекти, готові до впровадження у практику місцевого і регіонального розвитку, а також тиражування, трансляції на рівні територіальних громад.

Новацією місцевого і регіонального розвитку є також реалізація "пілотних" проектів, започаткування державно-правових експериментів. Першим таким експериментом у регіональному вимірі стало здійснення проекту розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні Київської області. Він розроблявся з 1996 року в рамках співробітництва Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, НДФІ при Міністерстві фінансів України з Шведською Асоціацією місцевих Влад (SALA). Проект був підтриманий двома Указами Президента України у 1997 і 1998 роках, на основі яких був розроблений і в квітні 2001 року прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області".

Ірпінський регіон є типовим з точки зору проблем становлення місцевого самоврядування в Україні: складна фінансово-економічна ситуація, невирішеність питань міжбюджетних взаємовідносин, розвитку інфраструктури, формування самодостатніх територіальних громад, адміністративно-територіальних стосунків міста і чотирьох селищ. Експеримент, розрахований на п'ять років, покликаний створити дієву модель місцевого самоврядування, вдосконалити систему управління, врегулювати відносини між бюджетами Ірпінського регіону, обласним і державним бюджетом, розмежувати об'єкти державної і комунальної власності, виконати кадастрові роботи, встановити межі регіону та адміністративних одиниць. В разі позитивних результатів, здобутки експерименту можуть бути поширено на інші територіальні громади.

Успіх експерименту залежатиме від застосування під час його проведення новітніх технологій місцевого і регіонального розвитку, про які згадувалось, зокрема, стратегічного планування, міжсекторальної співпраці в регіоні, широкого залучення представників територіальних громад, населення до здійснення експерименту, створення належного організаційно-правового механізму його забезпечення.

Важливим кроком на шляху реалізації конституційних гарантій реалізації права на місцеве самоврядування стало видання Указу Президента України "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" від 30 серпня 2001 року. Указом визначено, що розвиток місцевого самоврядування є одним із найпріоритетніших напрямів державної політики. Відповідно до цього акту затверджується Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, підготовлена Кабінетом Міністрів України за участю Фонду, асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування. Вперше на рівні глави держави визначаються програмні засади державної підтримки розвитку місцевої демократії. Програма має комплексний характер і включає нормативно-правові, науково-методичні, організаційні, просвітницькі, інформаційні заходи щодо державної підтримки місцевого самоврядування, що створює передумови зміцнення організаційно-правової та фінансово-економічної самостійності територіальних громад, формування дієвих механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку.

Аналіз процесів, що відбуваються на центральному, регіональному та місцевому рівнях організації влади дозволяє зробити деякі висновки та поставити риторичне запитання: нова парадигма місцевого та регіонального розвитку, в чому ж вона полягає?

З точки зору здійснення адмінреформи, державної регіональної політики на рівні центральних органів державної влади:

 • у зміні стереотипів до державного управління: від суперцентралізованої системи т.зв. "ручного" управління до переходу на методи регуляторної політики;

 • у децентралізації державного управління на регіональний рівень і деконцентрації владних повноважень з передачею на місцевий і регіональний рівні відповідних фінансових ресурсів, реалізації принципу субсидіарності;

 • у переході на стратегічне планування регіонального розвитку шляхом розробок, впровадження та підтримки програм регіонального розвитку, зокрема, розробки та реалізації Національної програми місцевого і регіонального розвитку, а також програм проведення стимулюючої регіональної інвестиційної політики;

 • у підтримці інституційних форм місцевого і регіонального розвитку, таких як агентства регіонального розвитку;

 • у створенні сприятливого для місцевого і регіонального розвитку законодавчого клімату: прийняття та впровадження ринкової ідеології нових податкового, земельного, цивільного, господарського кодексів;

 • у здійсненні реформи адміністративно-територіального устрою, а також вдосконалення адміністративного законодавства (прийняття адміністративного кодексу, кодексу про адміністративні процедури) та системи адміністративної юстиції.

На регіональному і місцевому рівнях тенденції нової парадигми помітні, зокрема:

 • у створенні механізмів партнерських відносин між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

 • у функціональному розподілі сфер відповідальності між регіональним, субрегіональним та місцевим рівнями публічної влади за надання населенню відповідних адміністративних та громадських послуг;

 • у стратегічному плануванні розвитку територій та територіальних громад;

 • у проведенні аудиту та створенні системи ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку;

 • у налагодженні міжсекторального співробітництва по лінії: місцева влада, неурядові, громадські організації, політичні партії, наукові установи, підприємницькі, бізнесові структури;

 • у розробці та впровадженні інноваційних програм місцевого і регіонального розвитку;

 • у використанні нових інформаційних технологій щодо місцевого врядування, прозорих процедур прийняття і виконання управлінських рішень;

 • у широкому залученні населення, громадськості до вирішення питань місцевого значення.

Досвід розвитку місцевої демократії останнього десятиріччя свідчить про те, що муніципальна реформа в Україні стала реальністю. Головне — після чергових парламентських та місцевих виборів не втратити набрані темпи місцевого і регіонального розвитку.

 • <<
 • 1 2
 • >>

 
 

ֳ

...