WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Міжбанківські коpеспондентські відносини - Реферат

Міжбанківські коpеспондентські відносини - Реферат

банками встановлюються в окремих випадках, наприклад:
- при здiйсненнi операцiй, пов'язаних iз купiвлею та продажею валютних коштiв на Мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi;
- при розрахунках мiж клiєнтами банкiв за операцiями, що мають постiйний характер.
В усiх випадках дозвiл на встановлення прямих кореспондентських вiдносин надає регiональне управлiння Нацiонального банку. Цей дозвiл може бути вiдкликано.
Для отримання дозволу комерцiйний банк повинен надати регiональному управлiнню Нацiонального банку, за мiсцем вiдкриття кореспондентського рахунка, лист з проханням встановлення прямих кореспондентських вiдносин з обгрунтуванням доцiльностi їх здiйснення.
Вiдкликання дозволу здiйснюється регiональним управлiнням Нацiонального банку у разi порушення комерцiйним банком чинного законодавства при проведеннi розрахункiв, а також у зв'язку з погiршенням його фiнансового стану. Вiдкликання дозволу є пiдставою для припинення дiї i наступного розiрвання договору на встановлення прямих кореспондентських вiдносин.
Порядок вiдкриття та режим функцiонування кореспондентського рахунка одного комерцiйного банку в iншому визначається угодою мiж ними.
Для вiдкриття рахунка банк-кореспондент надає такi документи:
- дозвiл регiонального управлiння Нацiонального банку на встановлення прямих кореспондентських вiдносин;
- заяву на вiдкриття рахунка;
- нотарiально завiренi копiї статуту та банкiвської лiцензiї;
- картку iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки;
- баланс i довiдку про дотримання економiчних нормативiв на останню звiтну дату.
Операцiї за кореспондентськими рахунками комерцiйних банкiв можуть виконуватись в межах наявних коштів, а за взаємною домовленiстю можливий овердрафт.
Овердрафт - право банку здійснювати оплату понад залишок коштів на кореспондентському рахунку в межах визначеної договором суми.
Для проведення операцiй через прямi кореспондентськi вiдносини комерцiйному банку в банку-кореспондентi вiдкривається рахунок "Лоро" на відповідному балансовому рахунку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, а для комерцiйного банку зазначений рахунок є рахунком "Ностро".
Для вiдображення операцій, проведених за рахунком "Ностро", в балансi комерцiйного банку вiдкривається відповідний рахунок згідно з зазначеним Планом, на якому здiйснюються операцiї пiсля одержання виписки за кореспондентським рахунком вiд банку-кореспондента.
Для перевiрки правильностi вiдображення таких операцiй щомiсячно має здiйснюватись звiрення залишку кореспондентського рахунка, яке оформлюється вiдповiдним актом.
Комерцiйним банкам, до кореспондентських рахункiв яких у регiональних управлiннях Нацiонального банку значиться картотека, вiдкривати кореспондентськi рахунки в iнших комерцiйних банках не дозволяється.
Обмін інформацією та забезпечення транспортних потреб системи електронних міжбанківських розрахунків здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України, яка являє собою систему організаційно-технологічних і програмно-технічних засобів забезпечення інформаційної взаємодії між банками та іншими установами.
Інформація, яка проходить через систему електронних платежів, повинна бути захищена від несанкціонованого втручання.
Захист електронних розрахункових документів визначається службою захисту електронних банківських документів Національного банку відповідно до Положення "Про систему захисту електронних банківських документів у системі електронних платежів Національного банку України".
Сьогодні Національний банк розпочав роботу над проектом платiжної системи нового поколiння, що має враховувати можливi у перспективi потреби банкiвської сфери України та свiтовий досвiд. Цей проект розрахований на реалiзацiю та впровадження системи нового поколiння (що здiйснюватиметься паралельно з функцiонуванням iснуючої системи електронних платежів) i на її експлуатацiю протягом щонайменше 10-15 рокiв (мiнiмум до 2010 року).
Основнi риси майбутньої платiжної системи :
- програмне забезпечення системи буде розроблено на основi мов програмування четвертого поколiння, SQL та iнших сучасних засобiв i технологiй, з орiєнтацiєю на обробку i зберiгання iнформацiї в захищених середовищах, на ведення централiзованих баз даних у пiдроздiлах Національного банку;
- система надасть можливiсть виконання грошових переказiв у режимi реального часу (on-line), з обмiном платiжною iнформацiєю з банками за технологiєю клiєнт-сервер;
- система повнiстю вiдповiдатиме сучасним вимогам та умовам функцiонування, водночас буде збережена технологiя роботи в пакетному режимi (off-line) для банкiв, якi не мають можливостi застосовувати новiтнi технологiї зi збереженням строкiв виконання платежiв;
- наявнiсть гнучких та надiйних засобiв виходу в такi мiжбанкiвськi платiжнi системи, як S.W.I.F.T., платiжнi системи країн СНД тощо;
- наявнiсть iнтерфейса з усiма загальнодержавними електронними системами розрахункiв, що працюватимуть на територiї України (такими, як фондовий ринок, нацiональнасистема масових електронних платежiв iз використанням розрахункових карток тощо);
- буде виконане резервування програмного, технiчного, iнформацiйного i технологiчного забезпечення системи з метою пiдтримання її безперебiйного функцiонування на випадок непередбачених аварiйних ситуацiй як стихiйного, так i зловмисного характеру;
- постiйно провадитиметься удосконалення внутрiшньобанкiвських платiжних систем, їх iнтеграцiя iз системою електронних мiжбанкiвських розрахункiв;
- розширюватиметься спектр послуг учасникам системи електронних розрахункiв, змiцнюватиметься надiйнiсть та безпека системи.
Система електронних мiжбанкiвських розрахункiв України планується як цiлiсна система, що базується на архiтектурi клiєнт-сервер. Вона призначена для виконання мiжбанкiвських розрахункiв у найбiльш зручнiй для конкретного користувача формi (on-line-режим, клiринг тощо) та для монiторингу кореспондентських рахункiв банкiвських установ України.
Основнi компоненти платiжної системи України нового поколiння:
- головна книга Національного банку України, яка повинна вестися централiзовано, пiд управлiнням iнтегрованої банкiвської системи; кореспондентськi рахунки комерцiйних банкiв при цьому є складовою частиною головної книги;
- система монiторингу рахункiв, яка у взаємодiї з iнтегрованою банкiвською системою проводить управлiння (монiторинг) кореспондентськими та iншими технологiчними i транзитними рахунками, пов'язаними з мiжбанкiвськими розрахунками;
- система термiнових платежiв. За її допомогою комерцiйнi банки проводять платежi великими сумами та термiновi платежi (за мiжнародною класифiкацiєю це система RTGS - real-time gross settlement system);
- традицiйна система електронних платежів як система клiрингових розрахункiв ;
- iншi учасники розрахункiв.
Принциповi характеристики нової системи електронних мiжбанкiвських розрахункiв:
- система базується на повнiстю безпаперовiй технологiї;
- вона є системою типу "брутто", тобто кожнiй розрахунковiй транзакцiї однозначно вiдповiдає розрахунковий документ, який транспортується отримувачевi;
- розрахунковi транзакцiї в системi не можна вiдкликати, тобто транзакцiю, iнiцiйовану вiдправником розрахункового документа i прийняту до виконання в системi, не може вiдмiнити анi її вiдправник, анi будь-хто iнший;
- розрахункові транзакцiї приймаються до системи за умови вiдсутностi овердрафту на рахунку платника;
- обмежень на суми транзакцiй немає.
Основнi завдання системи:
- задоволення потреб економiки, що реформується i розвивається;
- забезпечення керiвництва

 
 

Цікаве

Загрузка...