WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Організація діяльності центральних банків - Реферат

Організація діяльності центральних банків - Реферат

покладатись всі обо язки з обслуговування державного боргу, що виражається не лише у придбанні цінних паперів держави, але й їх розміщенні на фондовому ринку від імені і за дорученням уряду, погашенню цінних паперів, виплаті доходів за ними та інших посередницьких операціях з державними борговими зобов язаннями.
Операції центрального банку з розрахунково-кредитного обслуговування держави включають також надання консультаційних послуг урядові у питаннях макроекономічного регулювання.
Як банк уряду центральний банк зберігає офіційні золотовалютні резерви країни, що виконують роль гарантійно-страхового фонду в міжнародних розрахунках та використовуються для підтрмання курсу національної грошової одиниці відносно інших валют.
Реалізація грошово-кредитної політики. Основою розвитку й стабільного функціонування економіки є наявність гнучкого механізму грошово-кредитного регулювання макроекономічних процесів, яке здійснюється центральним банком з метою ефективного впливу на господарську активність, темпи економічного росту, стримування інфляції та забезпечення зайнятості робочої сили.
Основним об єктом грошово-кредитного регулювання зі сторони центрального банку виступає сукупна грошова маса, від величини якої залежить динаміка основних показників розвитку економіки. У зв язку з цим залежно від стану господарскої кон юнктури центральним банком можуть реалізовуватись два основні типи грошово-кредитної політики, що взаємно протилежний вплив на динаміку грошової маси. Перший тип являє собою рестрикційну грошово-кредитну політику (політику"дорогих грошей"), спрямовану на обмеження обсягу кредитних операцій, підвищення рівня процентних ставок і гальмування тампів росту грошової маси в обігу. Така політика застосовується як з метою зглажування різких коливань фаз економічного циклу, так і з метою боротьби з інфляцією та стабілізації грошової системи.
Грошово-кредитна політика:
- втручання центрального банку
в забезпечення економіки
грошовою масою
Цілі
внутрішня Вартість (курс)
вартість грошей Забезпечення грошей на зовнішньому
грошового ринку
- стабілізація обігу - стабілізація купівельної
рівня цін спроможності на
зовнішньому ринку
Процентна Регулювання Заходи по забезпеченню
політика грошової ліквідності
маси
- процентна ставка - надлишкові резерви
- попит на гроші з - пропозиція грошей
боку небанківського з боку комерційних
сектора банків
Обмежувальний Розширення
вплив на Інструменти грошового обігу
грошовий обіг
- підвищення ставки Політика - зниження ставки
процента і ломбард- рефінансування процента і ломбард-
ної ставки ної ставки
- зниження обмежень - ослаблення обмежень
на рефінансування на рефінансування
- Продаж цінних Політика - Купівля цінних
паперів операцій на паперів
відкритому ринку
- Підвищення Політика - Зниження рівня
рівня мінімальних мінімальних мінімальни
резервів резервів резервів
Регулювання грошової маси центральним банком
- Цільове завдання: забезпечення економічного зростання та стабільності
- Показник: середньорічні зміни у грошовій масі (МЗ)
Другим типом регулювання є експансіоністська грошово-кредитна політика (політика "дешевих грошей"), яка супроводжується розширенням обсягів кредитних операцій, зниженням рівня процентних ставок і загальним зростанням грошової маси. Політика грошової експансії застосовується з метою подолання спаду виробництва та пожвавлення ділової активності шляхом стимулювання інвестиційних процесів та збільшення платоспроможного попиту на товари і послуги.
Усі функції центрального банку перебувають у тісному взаємозв язку між собою. Так, кредитування держави й комерційних банків дозволяє досягнути окремих цілей грошово-кредитної політики. Водночас платіжний оборот забезпечується належною кількістю грошей, необхідних для процесу розширеного відтворення. Однак, якщо на початкових етапах розвитку центральних банків їх головною функцією була емісійна, то в сучасних умовах тенденції до посилення державного регулювання економічних процесів поступово вивели на перший план функцію реалізації грошово-кредитної політики.
Виконання центральним банком розглянутих функцій знаходить безпосереднє відображення у формуванні ним своїх активів та пасивів (табл. 13.1.).
Таблиця 13.1.
Зведений баланс Федеральної резервної системи США (жовтень 1993р.)
АКТИВ Сума,
млрд.дол. в % ПАСИВ Сума,
млрд.дол. в %
1. Золоті сертифікати
2. Сертифікати СДР
3. Касова готівка
4. Позики
5. Державні цінні папери
6. Цінні папери федеральних агенств
7. Інші активи 11,1
8,0
0,4
0,1
321,6
5,2
37,9 2,9
2,0
0,1
0,0
83,7
1,4
9,9 1. Банкноти ФРС
2. Вклади банків і уряду
3. Кошти в розрахунках
4. Капітал і резерви
5. Інші активи 331,7
39,2
4,5
6,4
2,5 86,3
10,2
1,2
1,7
0,6
Всього активів 384,3 100,0 Всього пасивів 384,3 100,0
Найважливішим джерелом ресурсів центрального банку є емісія банкнот, що утворює одну із основних статей пасиву його балансу. Важлива роль також належить залишкам коштів на резервних і кореспондентських рахунках комерційних банків та на рахунку уряду. Власному капіталу належить порівняно незначна частка пасивів.
Серед активів центрального банку провідне місце належить інвестиціям у державні цінні папери, що є головною формою кредитування уряду. Суттєве значення мають також вкладення у золотовалютні цінності, а також касова готівка й позичкові операції, хоча останні можуть займати і незначну частку.
Конкретна структура активно-пасивних операцій центральних банків відрізняється у різних країнах залежно від національних особливостей функціонування кредитної системи та пріоритетних методів грошово-кредитного регулювання.

 
 

Цікаве

Загрузка...