WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Мікрокердитування - Курсова робота

Мікрокердитування - Курсова робота

Чи надає клієнт повну і правдиву інформацію чи намагається щось приховати; Чи не суперечлива інформація, що надає клієнт.

У випадку можливості застосування технології мікрокрєдшування, клієнту згадається заявка на одержання мікрокредиту:

для юридичної особи;

для приватного підприємця.

Ю повинен погодити з клієнтом день і час наданні документів. У висадку, якщо клієнт не з'явився до банку в погоджений термін, Ю повинен розшукати клієнта і погодити з ним новий час.

Після одержання: заповненої кредитної заявки і пакета документів, кре; [ит т експерт призначає дату і час проведення фінансового аналізу діяльності клієнта в прийнятне для обох сторін час.

2J Фшшпвшіво^вшовомїчшнай ашжлш клшогпж

і ас :.:;роведе::їж аналізу :федитний експерт складає: о Баланс на день проведення ФЗА, або на перше число поточного місяця;

о Звіт про прибутки і збитки за останні три місяці.

Також після проведення аналізу, зібравши необхідну інформацію, Ю складає прогноз руху коштів у наступних випадках:

о Фінансування за рахунок кредитних засобів нового для клієнта виду бізнесу;

о Кредитування виробничого підприємства;

о Фінансування "молодого" підприємства;

о Наявність "сезонності";

о Будь-які інші випадки, коли кредит, або видимі можливі зміни в

інфраструктурі ринку можуть вплинути на поточне фінансове положеі'

клієнта

Для встановлення фінансової стійкості підприємства рекомендується

використовувати наступні фінансові коефіцієнти:

о При обчисленні коефіцієнтів для мікро і маж/ж підприємств обов'язково за враховувати зв'язок між госїіодарською і приватною сферами клієнта, а часом і їхню неподільність. Фінансовий аналіз повинний враховувати не тільки доходи (І витрати) підприємства, алеї фізичної особи — керівника,

ВСоефщшнпг загашіьноп ліішідноегі (ЖЛИ)

. КЛ1 = Короткострокові активи / Коршкостроюві пасиви

Короткостроковими активами є всі активи, які можна перетво'зжгги з лікв;;......І

засобіж за короткий термін (до 1-го року) мінус випрати майбутніх періодів і прострочена дебіторська заборгованість.

Короткостроковими пасивами є всі пасиви, що підлягають до оплати їв короткий термін (до 1-го" року)

КЛ як правило повинен складати не менш 1 „

Коефіщієжпг абешнотишп лппшщшшгіі (ЮІ2)

КЛ2 = (Каса + Розрахунковий рахунок + Інші рахунки в банках + короткотермінові

вклади) / короткострокові пасивні

Мкропозичальники, як правило, прагнуть до найбільші оптимального використання засобів. Отже, вони намагаються знизити залишки в касі і на рахунках банку до необхідного мінімуму. Через цього значення цьоїхз показника дуже обмежено.

Чїастіюі жгаашшго зшжпталіу (ЧШЖ)

Цей коефіцієнт відноситься до показників, що подають інформа і .гро довгострокову стабільність клієнта Чим більше термін кредиту, тим важливій І;

значення цього коефіцієнта.

ЧВК = Власні засоби / Валюта балансу

Для видачі довгострокового кредиту цей коефіцієнт, як правило, не повинний бути менше 0,5. Однак, у торгуючих підприємств Із невеликими оснозейт/ і засобами величина цього коефіцієнта може бути нижчеє чим у виробничі підприємств із великою часткою основних засобів.

Коефщієшт маневреності (KM)

KM подає Інформацію про обсяг власних оборотних коштів у діяльності підприємства. Він утвориться в такий спосіб:

KM = (Власні засоби • Основні засоби) / Власні засобмі KM як правило повинний бути позитивним. Для оцінки мікрокредитів він не

грає особливої ролі.

СШршгиІсть> оборотиоїш вштітгау (ШЖ)

ІГ of V s ООК виражається кількістю днів, які потрібні для повного обороту оборотних коштів. Коефіцієнт подає інформацію про ефективність використання оборотних

КОШТІВ.

ООК (дні) = (90 х Оборотні кошти) / Реалізація за квартал Оборотність вфедмторсьшї заборгованості (ОЮ)

ОКЗ (дні) = (90 х Кредиторська заборгованість) / Реалізація за

квартал

ОКЗ виражається кількістю днів, сума виторгу за які зможе цілком покрити кредиторську заборгованість. Коефіцієнт подає інформацію про можливі ускладення в потоці коштів, якщо кількість днів велика, то це може вплинути на здатність клієнта погасити кредит. Нормальна величина = 30-60 днів, однак, існує велика різниця між галузями і навіть окремими підприємствами.

Оіфрфтпшотіь дебіторської заборгованості (ОДЗ)

ОДЗ (дні) = (90 х Дебіторська заборгованість) / Реалізація за; квартал

ОДЗ виражається кількістю днів, сума виторгу за які потрібна для погашення дебіторської заборгованості. Коефіцієнт подає інформацію про можливі ускладекня в одержанні дебіторської заборгованості і відповідно в потоці коштів. Якщо кількість днів велика, це може вплинути на здатність клієнта погасити кредит. Нормальна величина = 30-60 днів, однак, існує значна різниці між галузями І навіть окремими підприємствами.

Як загальне правило можна сформулювати наступне: чим більше кількість днів при оборотності оборотних коштів, тим більше кількість днів для оборотності кредиторської і дебіторської заборгованості.

ЖтефіщІСїївт ткжршітїш isiHreitsy вільними заотбаміш {ШШ1)

КП вимірює, у скільжи разів вільні кошти перевищують щомісячний внесок за мікрокредит.

ІШ 1 :: Вільні засоби наприкінці місяця / Щомісячний внесок за кредит

Клієнт повинен покрити внесок, як правило, мінімумі у 1,2 рази вільними коштами, тобто, КП повинний бути більше 1,2.

ЙСтефщпшт одшфїитіт вшкееіку ІІршшшІиІм обпіппм (ШШ 2} ЮП 2 = (ЗО х Внесок за кредит / Прихід коштів за місяць

Цей коефіцієнт дає інформацію про те, чи поєднаний внесок за кредит із грошовими обігами клієнта і виражається кількістю днів, сума грошового виторгу за які потрібно для погашення внеску. Значення цього показника залежить зід виду бізнесу і від финансуємого проекту. Так, наприклад, для торгівлі цей коефіцієнт повинний бути значно вище, ніж для підприємства, що працює з сфері послуг. Також, у випадку фінансування основних засобів, коефіцієнт може бути нижче, ніж у випадку фінансування оборотних коштів.

Сшшвддшщішня між еуїШ№ сиіорплшшіж пшшштгш З єумогкп) пфедшпгу (СОЖ) СОК = Сума оборотних коштів / Сума кредиту

Цей коефіцієнт подає інформацію про те, наскільки оборотні кошти покривають суму кредиту. Він відіграє велику роль при фінансуванні оборотних коштів. У таких випадках він, як-правило, повинен бути не менше 1.

Сшшцдашшшпш мпж сумко" шшшіж засефШв п (єумфш кредиту (ССІК)

о/ о/ UT ' о/ /

ССК = Сума власних засобів / Сума кредиту

Одним з основних принципів мікрокредитування є те, що сума кредиту не повинна перевищувати суму власних засобів. Як правило, потрібне покриття: суми: кредиту власними засобами в півтора рази, що відповідає мінімальному розміру цього коефіцієнта 1,5. Якщо сума кредиту перевищує суму власних засобів, то банк ризикує більшою сумою капіталу, ніж. мікропозичальник. Досвід показує, ще в такому випадку ризик для банку значно збільшується. Психологічні фактори працюють на користь позичальника, а позиція банку стає слабшою. Більш того, для позичальника зростає інтерес у неповерненні кредиту.

Важливо також враховувати той факт, що оцінка коефіцієнтів у значній мірі залежить від виду галузі й інших факторів. Той самий коефіцієнт може бути гарним для однієї галузі, і поганим - для іншої.

Обов'язково потрібно враховувати розходження в підході оцінки фінансового стану мікро і малих кредитів. При аналізі мііфопідприємств/приватних підприємців необхідно враховувати наступні фактори:

о соціальна стабільність клієнта, у т.ч. наявність нерухомості чк цінних паперів;

о родиний стан; о наявність реальної застави; о вік і здоров'я клієнта; о загальне матеріальне становище клієнта, його доходи і витрати; о інтенсивність використання банківських кредитів у минулому і своєчасність їхнього погашення і відсотків по них, а також користування іншими банківськими послугами; о зв'язків клієнта в діловому світі; о відгуки про клієнта третіх осіб.

2J Заіотдачішїїш зфеджгпу <>

Перевагу варто віддавати заставі такого майна, як основні засоби, транспортні засоби, нерухомість, побутові електроприлади, що підприємцю важко буде замінити у випадку звернення стягнення на предмет застави. Психологічна цінність повинна відігравати значну роль при виборі пропонованої застави.

Крім переліку заставного майна, під заставу приймається наступне:

о товар в обороті як основне забезпечення до 30% від суми кредиту з дисконтом 40 %;

о застава виробів з дорогоцінних металів за ціною брухту; о застава особистого майна Позичальників (домотехника і меблі імпортного виробництва та інше) з дисконтом ЗО %.

Заставна вартість даного майна визначається з застосуванням дисконту - 30%3 що дозволяє зробити реалізацію майна на території конкретного регіону його перебування протягом одного місяця.

Огляд і оцінку майна для кредитів розміром до 50 000 доларів CLLIA здійснює Ю самостійно (для чого проходить навчання у Відділі заставних операцій без відриву від основної діяльності) з наступним узгодженням висновку по оцінці застави зі співробітником відділу заставних операцій.

Огляд, оцінку майна і підготовку експертного висновку по заставі для кредитів до 5 000 ДОЛ.США здійснює КЗ самостійно без узгодженінія зі штатним експертом по заставних операціях. У випадку з основними активами, чи товарами, іншою продукцією, КЗ оцінює кожну одиницю по поточній ринковій вартості, приймаючи з увагу стан цих предметів. Залучення штатного експерта по заставах може бути здійснене за рішенням начальника підрозділу мікрокредитування, або Малого Кредитного Комітету (МКК), у випадку, коли КЗ не в силах зробити оцінку самостійно. У даному випадку передача документів у заставний відділ дж оцінки майна супроводжується службовою запискою з додатком правовстановлюючих документів.


 
 

Цікаве

Загрузка...