WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Кредитний ризик оцінка та методи його мінімізації - Курсова робота

Кредитний ризик оцінка та методи його мінімізації - Курсова робота

З нашого погляду, найбільш змістовне визначення кредитоспроможності запропоновано М.О. Сахаровою "...під кредитоспроможністю банківських клієнтів слід розуміти такий фінансово-господарський стан підприємства аба організації, який дає впевненість в ефективному використанні залучених коштів, можливості і готовності позичальника повернути кредит відповідно до умов кредитного договору" 11,19-26.

Ми вважаємо , що суть категорії "кредитоспроможність" - реальне правове й господарсько-фінансове становище позичальника, на основі оцінки якого банк схвалює рішення про початок (розвиток) або припинення кредитних відносин з позичальником. Зміст цієї категорії включає наявність передумов для одержання позик позичальником і можливість погасити їх у встановлені кредитним договором строки,що в свою чергу є передумовою зменшення кредитного ризику щодо позичальника.

На рис. 2.1. (додаток 1) наведена багаторівнева ієрархічна структура для оцінки кредитоспроможності позичальника.

Під репутацією(характером) позичальника розуміється його ступінь відповідальності, готовність і бажання погасити борг.Банк намагається зясувати, як позичальник ставився до своїх обовязків у минулому , чи будуть у нього затримки з погашення позики, який його статус у діловому світі.Для цього використовуються:бесіда з позичальником, досьє з банківського архіву, консультація з іншими банками та інша доступна інформація.(див. Рис. 2.2.(додаток 2)).

Для вироблення і схвалення оптимальних економічних рішень кредиторам потрібна обєктивна оцінка не лише наявної, а й потенційної спроможності підприємства одержувати доходи.Необхідну для цього інформацію містить річний звіт підприємства – баланс,звіт про прибутки і збитки та про рух грошових коштів.

Фінансовий стан є комплексним поняттям і характеризується системою показників, які відображають наявність та розміщення коштів, реальні й потенційні фінансові можливості. Його визначають на конкретну дату.Інформаційною базою аналізу фінансового стану є звітні дані підприємства (зокрема його бухгалтерський баланс).

Всі показники, які характеризують фінансові ресурси підприємства, а й відповідно й фінансовий стан, доцільно класифікувати за показниками:

  • ліквідності;

  • фінансової стійкості;

  • ділової активності;

  • рентабельності.

  • Показники ліквідності дають змогу оцінити кредитоспроможність підприємства залежно від структури його активів, величина яких співвідноситься із зобовязаннями підприємства, вказуючи на ліквідність його балансу. Основним критерієм виступає ліквідність оборотних активів, тобто час, необхідний для перетворення їх у грошову масу.

Наймобільніша частина оборотних коштів- грошові кошти й короткотермінові цінні папери. Відношення мобільної частини оборотних коштів до короткотермінових зобовязань підприємства є коефіцієнтом абсолютної ліквідності (КЛ 1).Він показує , наскільки короткотермінові зобовязання можуть бути негайно погашені швидколіквідними коштами та цінними паперами.

Теоретичне значення КЛ 1 не менше 0,20-0,25, тобто 20-25 % короткотермінових зобовязань має бути негайно погашено швидколіквідними коштами та цінними паперами.

Якщо на покриття кредитних зобовязань мобілізувати ще й кошти в розрахунках, включивши їх до складу показника, то одержимо коефіцієнт поточної(проміжної) ліквідності(КЛ 2).Він показує наскільки короткотермінові зобовязання може бути погашено за рахунок коштів на поточному рахунку, та інших рахунках в установах банку, за рахунок коштів у короткотермінових ЦП, а також дебіторською заборгованістю, тобто, яку частину короткотермінових зобовязань можна сплатити за рахунок готівки та інших коштів у розрахунках.Теоретичне значення КЛ 2 має становити не менше ніж 0,7-0,8.

Найбільш узагальнюючим показником ліквідності є загальний коефіцієнт ліквідності(покриття, КЛ 3), що показує частку поточних платіжних зобовязань, які можна сплатити , коли мобілізувати всі оборотні кошти.

Теоретичне значення КЛ 3 не менше 2,0-2,5.Нижня межа зумовлена тим, що оборотних коштів має бути в крайньому разі достатньо для погашення короткотермінових зобовязань. Якщо ж ця умова не виконується, то підприємство постане перед загрозою банкрутства

  • Показники фінансової стійкості відображають рівень використання власних і залучених коштів у формуванні ресурсів підприємства, зясовуючи його залежність від тих чи інших джерел коштів , а відповідно і спроможність погашати заборгованість.

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів(КС) характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних коштів, тобто показує , скільки залучених коштів підприємство використало на 1 грн. вкладених в активи власних коштів. Цей коефіцієнт характеризує залежність підприємства від зовнішніх позик.Чим він вищий, тим більше позик у фірми й тим ризикованіша ситуація , що може призвести до банкрутства.Високий рівень коефіцієнта відображає також потенційну небезпеку виникнення у підприємства дефіциту грошових коштів.Теоретичне значення КС не більше 1,0.

До основних показників фінансової стабільності входить і коефіцієнт фінансової незалежності(автономії,КН), який свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі джерел фінансування.

На основі цього показника встановлюють , яка частка власних коштів у загальній сумі майна підприємства. У більшості розвинутих країн вважається, що якщо цей коефіцієнт вище 0,5 , тобто більше 50%, то ризик кредиторів зведено до мінімуму:продавши половину майна , сформовано за рахунок власних коштів, підприємство зможе погасити боргові зобовязання , навіть якщо друга половина, в яку було вкладено залучені кошти, з якихось причин знеціниться.

Показники ліквідності та фінансової стійкості розраховані в основному на основі бухгалтерського балансу й характеризують стан позичальника на час складання, тобто це статистичні оцінки.Показники оборотності ресурсів і рентабельності характеризують ефективність діяльності підприємства в динаміці та повніше відображають реальний хід виробничої діяльності.Оцінювання оборотності та рентабельності здійснюють за змінами цих показників.

  • *Оборотність обігових коштів на практиці визначають такими показниками: коефіцієнтом оборотності обігових коштів і часом обороту(тривалістю в днях одного обороту)

Методика розрахунку їх загальновідома.При розрахунку та оцінюванні показників використання оборотних коштів потрібно брати їх сукупну величину,незалежно від матеріально-речової структури і джерел утворення оборотних коштів, з урахуванням їхнього кругообороту.При цьому необхідно враховувати особливості індивідуальних кругооборотів у кожному виді коштів.У зв'язку з цим показники оборотності коштів мають доповнюватися частковими (індивідуальними) показниками, які передбачають вивчення та облік специфіки руху кожного виду коштів і дають можливість здійснювати глибший аналіз оборотності всієї величини оборотних коштів підприємства.Такими показниками можуть бути:

  • оборотність запасів, яка визначається як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої вартості запасів;

  • оборотність дебіторської заборгованості, яка визначається як відношення виручки(валового доходу) від реалізації продукції до середньої суми дебіторської заборгованості;

  • оборотність готової продукції,яка розраховується як відношення виручки (валового доходу) від реалізації продукції до середнього обсягу готової продукції за звітний період.

Система загальних та часткових показників оборотності дає змогу виявити, де і з яких причин виникло сповільнення, і вжити відповідних заходів для поліпшення ефективності використання оборотних коштів.

Важливе значення для аналізу кредитоспроможності позичальника має також загальна оцінка економічної ефективності його діяльності.Найповніше таку оцінку можуть дати показники, що характеризують


 
 

Цікаве

Загрузка...