WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошова система України - Курсова робота

Грошова система України - Курсова робота

Підтвердженням низької уваги НБУ до операцій РЕПО є і "Основні засади грошово-кредитної політики на 2003р.", згідно з якими операціям РЕПО Національний банк відводить останнє місце у регулюванні обсягу грошової маси [10,с.11].


Рис.3.1.Структура механізмів рефінансування Національним банком України банків в 1 кварталі 2003р [11,с.40].

Регулювання норми обов'язкових резервів — високопотужний інструмент впливу на пропозицію грошей, що має невідворотну і негайну дію. Механізм цього інструменту полягає в тому, що центральний банк установлює для всіх банків та інших депозитних установ норму обов'язкового зберігання залучених коштів на кореспондентських рахунках без права їх використання і без виплати процентів по них. Збільшуючи норму обов'язкового резервування, центральний банк негайно скорочує обсяг надлишкових резервів банків, зменшує їх кредитну спроможність, знижує рівень мультиплікації депозитів. Відповідно зменшується загальний обсяг пропозиції грошей. Якщо центральному банку потрібно збільшити пропозицію грошей, то досить відповідно знизити норму обов'язкового резервування, і ситуація змінюватиметься на протилежну - збільшиться обсяг вільних резервів, підвищаться кредитна спроможність банків і рівень мультиплікації депозитів.

Суттєвим позитивом розвитку даних операцій Національним банком є встановлення у 2001-2002 рр. диференційованого розміру обов'язкових резервів комерційних банків у НБУ в залежності від типу залучених коштів (довгострокові чи короткострокові депозити, тип валюти депозитного рахунку).

Про динаміку величини обов'язкових резервів в Україні свідчить табл.3.1.

Таблиця 3.1

Динаміка нормативу обов'язкового резервування коштів банків у НБУ на кінець періоду, %[1,с.40-41]

Рік

Значення нормативу резервування

1992

10

1993

25

1994

15

1995

15

1996

15

1997

15

1998

17

1999

17

2000

15

2001

6-14

2002

2-12

Цей інструмент монетарної політики має ту перевагу, що він однаково впливає на всі банки, змінюючи пропозицію грошей негайно і досить потужно. Але він має і значні недоліки.

По-перше, підвищення норми обов'язкового резервування може привести всі банки з невеликими надлишковими резервами в неліквідний стан, підірвати їх становище на ринку. Щоб урятувати такі банки, центральному банку довелось би вживати компенсуючих заходів, наприклад посилити їх рефінансування чи збільшити купівлю цінних паперів, що буде розмивати регулятивний ефект від застосування інструменту обов'язкового резервування.

По-друге, підвищення норми резервування негативно позначається на фінансах банків, оскільки обмежує їхні доходи за активними операціями. У цьому зв'язку таке застосування даного інструменту рівноцінне підвищенню оподаткування банків.

По-третє, якщо потрібно змінити пропозицію грошей на короткий строк і в невеликих обсягах, то цей інструмент просто не

годиться, бо зміна норми резервування на 1% може дати значно більшу зміну пропозиції, ніж це потрібно. А часті зміни норми, резервування (вгору-вниз) взагалі можуть паралізувати діяльність банків.

Зазначені недоліки цього інструменту обумовили дуже обережне його використання в розвинутих країнах: норма резервування там установлюється на невеликому рівні і змінюється дуже рідко, а деякі країни взагалі відмовилися від нього.

Процентна політика – один із м'яких інструментів монетарної політики, подібний за характером впливу на пропозицію грошей до операцій на відкритому ринку. Механізм його полягає в тому, що центральний банк установлює ставки процентів за позичками, які він падає комерційним банкам у порядку їх рефінансування. Для України найбільш типовою процентною ставкою центрального банку є облікова ставка НБУ. Збільшуючи рівень облікової ставки, НБУ досягає таких регулятивних наслідків:

– стримує попит комерційних банків на свої позички, гальмує зростання їх надлишкових резервів та банківського кредитування економічних суб'єктів, стримує мультиплікацію депозитів і зростання пропозиції грошей;

– сигналізує економічним суб'єктам про свій намір "здорожити" гроші, що саме по собі спонукає економічних суб'єктів до більш обережної поведінки і зумовлює падіння ринкової кон'юнктури.

Зниження центральним банком облікової ставки має протилежні наслідки – збільшує попит комерційних банків на позички та їх надлишкові резерви, що спричинює зростання пропозиції грошей.

Висновки

Вивчення суті, призначення та структурних елементів грошової системи, її становлення в українських умовах та аналіз монетарних інструментів Національного банку України, що використовуються для регулювання грошової системи дозволили сформулювати наступні висновки:

1. Грошова система – це така форма організації грошового обігу в країні, яка склалася історично і закріплена в законодавчому порядку. Основними її елементами є: 1)найменування грошової одиниці; 2) масштаб цін; 3)види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу; 4) регламентація безготівкових грошових розрахунків; 5)регламентація режиму валютного курсу та операції з валютними цінностями; 6) регламентація режиму банківського проценту; 7)державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства.

2. Становлення грошової системи здійснювалося шляхом проведення однієї грошової реформи, яка тривала майже п'ять років. Вона включала три внутрішньо взаємопов'язані заходи: випуск у готівковий обіг тимчасової перехідної валюти – купоно-карбованця (січень 1992 р.); випуск цієї ж валюти в безготівковий обіг (листопад 1992 р.); випуск у загальний обіг постійної національної валюти гривні замість тимчасової — купоно-карбованця (вересень 1996 р.).

3. Регулювання грошової системи Національний банк України здійснює з допомогою таких грошово-кредитних інструментів як встановлення для комерційних банків вимог з формування обов'язкових резервів від залучених коштів, операції на відкритому ринку, рефінансування комерційних банків, процентна політика (встановлення величини облікової та ломбардної відсоткових ставок), регулювання офіційного валютного курсу національної валюти. На думку Національного банку України найбільш дієвими монетарними інструментами, що забезпечують ефективне функціонування вітчизняної грошової системи, є встановлення вимог щодо створення комерційними банками обов'язкових резервів, а також регулювання валютного курсу гривні (в деякій мірі адміністративне) шляхом обмеження доступу банківських установ на валютний ринок.

Напрямками розвитку грошової системи України є:

 • розбудова власного емісійного механізму;

 • формування механізму регулювання Національним банком України пропозиції грошей;

 • розроблення методики грошово-кредитної політики;

 • розбудова національної платіжної системи;

 • формування механізму валютного регулювання;

 • розроблення та випробування на практиці спеціальних заходів з регулювання інфляції.

Список використаної літератури

 • Бюллетень НБУ. – 2003. - №4.

 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. Професора Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ,1999. – 404с.

 • Гроші та кредит: Підручник / М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598с.

 • Деньги, кредит, банки: Учебник / О.И. Лаврушин, М.М. Ямпольский, Ю.П.Савинский и др.; Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464с.

 • Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов./ Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В.Печникова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 622с.

 • Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки, 2000. – 512с.

 • Доллан Э., Кемпбелл К., Кемпбелл Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Пер. с англ. – М.: Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1991. – 246с.

 • Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. Посібник. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 169с.

 • Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 963с.

 • Основні засади грошово-кредитної політики України на 2003р., схвалено Рішенням Ради Національного банку України від 10 вересня 2002р. №13 // Урядовий кур'єр. – 2002. - №172. – С.11.

 • Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2003 року // Вісник НБУ. – 2003. - №5. – С.40.

 • Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту і пропозиції в Україні. – К.: Видавничий дім "Скарби", 2000. – 336с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...