WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошова система України - Курсова робота

Грошова система України - Курсова робота

31

ПЛАН

Вступ

 • Суть, призначення та основні елементи грошової системи

 • Становлення грошової системи України

 • Інструментарій державного регулювання вітчизняної грошової системи

  Висновки

  ЗМІСТ

  Вступ 4

  1. Суть, призначення та основні елементи грошової системи 5

  2. Становлення грошової системи України 11

  3. Інструментарій державного регулювання вітчизняної грошової системи 21

  Висновки 28

  Список використаної літератури 30

  Вступ

  На сучасному етапі трансформації економічних відносин в Україні значну увагу слід приділяти побудові національної грошової системи у відповідності до ринкових засад господарювання.

  Грошова система будь-якої держави може ефективно функціонувати лише при узгодженій взаємодії всіх її складових елементів. Враховуючи світові тенденції зменшення ролі готівкових грошей, українським органам влади доцільно здійснювати заходи, направлені на створення національної масової системи електронних платежів для населення. Що стосується розрахунків підприємств та організацій, то в межах вітчизняної банківської системи функціонує повнофункціональна та високо технологічна система електронних платежів, яка за більшістю параметрів не поступається аналогічним платіжним системам в розвинутих економіках.

  Актуальність дослідження грошової системи також підтверджується необхідністю оцінки монетарного інструментарію Національного банку України, що використовується для регулювання грошової системи.

  Метою даної роботи є визначення суті, призначення та складових грошової системи держави, здійснення характеристики становлення вітчизняної грошової системи в історичній ретроспективі шляхом акцентування уваги на грошовій реформі 1996р. (введення в обіг національної валюти України – гривні), а також аналіз грошово-кредитних методів регулювання грошової системи, що здійснює Національний банк України.

  При написанні роботи використовувалися наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань вивчення механізму цілісного функціонування грошової системи у взаємодії з іншими складовими економічної системи держави, а також матеріали періодичних видань.

  1. Суть, призначення та основні елементи грошової системи

  Грошова система – форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними законами. Ці закони визначають основні принципи, правила, нормативи та інші вимоги, що регламентують відносини між суб'єктами грошового обороту. Враховуючи надзвичайно важливу роль грошових відносин в економічному житті суспільства, всі держави, незалежно від їхнього устрою, доручають формування грошових систем центральним органам влади. Місцеві органи влади, навіть у країнах із федеративним устроєм, усунені не лише від формування грошових систем, а й від контролю за функціонуванням їхніх окремих елементів.

  Грошова система формується і функціонує на базі банківської системи і може розглядатися як її складова. Тому в багатьох країнах правові норми, що стосуються грошової системи, визначені безпосередньо в банківському законодавстві, насамперед у законах, які регламентують діяльність центральних банків. Цими законами центральним байкам надаються широкі повноваження щодо регулювання грошового обороту. Центральний банк – це інституційний центр грошової системи. Йому належить вирішальна роль у забезпеченні ефективного функціонування грошової системи країни.

  За сферою охоплення економічних відносин грошова система – явище надзвичайно широке, адекватне всьому грошовому обороту. Всі грошові потоки, незалежно від сфери економіки, яку обслуговують, та форми, в якій вони здійснюються, є об'єктами регулятивного впливу грошової системи. У складі грошової системи можна виокремити такі підсистеми:

  • систему безготівкових розрахунків;

  • валютну систем;

  • систему готівкового обігу.

  Кожна із вказаних підсистем мас свій особливий об'єкт регулятивного впливу, який обмежується певною ([юрмою чи сферою грошового обороту.

  Грошова система кожної країни визначається її внутрішнім законодавством, тобто є явищем суто національним. Кожна держава формує свою власну грошову систему, прагнучи надати їй повну незалежність та здатність протистояти зовнішнім виливам, коли вони загрожують інтересам національної економіки. Наявність такої суверенної грошової системи є однією з ключових ознак політичної та економічної самостійності держави.

  Загальнонаціональне призначення та особлива місія грошової системи у функціонуванні держави зумовлюють важливу роль історичного чинника, традицій, національних особливостей, рівня економічного розвитку країни в її формуванні. Це виявляється не тільки в зовнішньому вигляді грошових знаків та монет, що відбивають історію країни, а й у більш складних і відповідальних елементах-грошової системи, таких як масштаб цін, купюрність грошових знаків, організація розрахунків тощо. Завдяки цьому грошова система кожної країни має свої специфічні ознаки, які відрізняють її від грошових систем інших країн, забезпечують їй імунітет проти зовнішнього втручання.

  За нормативно-правового підходу до грошової системи в її складі можна виокремити кілька елементів, кожний з яких законодавчо зафіксований. У грошовій системі України можна виділити такі елементи:

  • назва грошової одиниці;

  • масштаб цін;

  • види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу;

  • сегментація безготівкових грошових розрахунків;

  • регламентація готівкового грошового обороту;

  • регламентація режиму валютного курсу та операцій із валютними цінностями;

  • регламентація режиму банківського процесу;

  • державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства,

  Назва грошової одиниці виникає, як правило, історично. Навіть коли молоді держави створюють нові грошові системи, назви для своїх грошових одиниць (національних валют) вони шукають у. своїй історії чи в історії корінної нації. Так, зокрема, вчинила й Україна. Нову національну валюту рішенням Верховної Ради України названо гривня. Таку назву мала грошова одиниця Київської Русі – високорозвинутої держави, яка існувала на терені сучасної України в X – XI ст. Відтак здійснена своєрідна місія зв'язку між сучасною і колишньою українськими державами, що підтверджує закономірний характер відновлення держави Україна.

  Масштаб цін являє собою величину грошової одиниці даної країни. Масштаб цін у сучасних умовах, як правило, змінюється стихійно, незалежної від волі держави, під впливом інфляційних процесів в економіці. Тобто місце і роль масштабу цін у ціноутворенні істотно змінилися. Уже не держава свідомо змінює масштаб цін з метою впливу на їх .рівень, а стихійні процеси в ціноутворенні змінюють масштаб цін, новий рівень якого в подальшому впливає на ціноутворення.

  Оскільки інфляційні процеси стали хронічним явищем, виникла загроза постійного зменшення масштабу ціп, що негативно впливає на функціонування грошей як міри вартості та дієвість системи цін. Тому в довгостроковому плані підтримування масштабу цін на певному, відносно сталому рівні є важливим завданням кожної держави.

  Розв'язанню цього завдання сприяють насамперед державні заходи антиінфляційної політики. Проте ці заходи, пригнічуючи інфляцію, здатні лише зупинити подальше скорочення масштабу цін, але не можуть відновити його попереднього доінфляційного рівня. Ціни втримають порівнянність у часі здатність правильно відображати динаміку економічних процесів. Види та купюрнсть грошових знаків визначає вищий законодавчий орган, яким налає їм статус законного платіжного засобу, тобто покладає на державу відповідальність за їх забезпечення. Всі інші платіжні засоби такого статусу не мають і взагалі не повинні надходити в оборот.

  Право емісії грошових знаків та відповідальність за їхнє забезпечення закон покладає на певний державний орган. Сьогодні таким органом, як правило, є центральний банк країни. Випущені ним грошові знаки мають назву банківських білетів (банкнот). В окремих винятках емісія грошових знаків може доручатися міністерству фінансів (його скарбниці). В такому разі грошові знаки називаються скарбничими білетами. Законодавство держави визначає не тільки вид грошових знаків, а й їхню купюрність. Правильно встановлена розмірність номіналів банкнот та розмінної монети передусім створює значні зручності учасникам платіжного обороту. Крім того, за високої частки великих купюр досягається економія па друкуванні грошових знаків. Однак наявність великих купюр робить готівку вразливішою з погляду можливості фальшування, зручнішою для обслуговування незаконних, тіньових операцій. Тому, як правило, держави уникають випуску купюр надто великих номіналів.

  В Україні після грошової, реформи 1996. р. в обіг випускаються банківські-білети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 гривень, а також розмінна монета 1,-2, 5, 10, 25, 50 копійок.

  Сучасні високо комп'ютеризовані банківські технології відкрили можливість надати більшій частині грошової маси депозитну форму і обслуговувати грошовий оборот переважно у вигляді безготівкових розрахунків. Тому в грошових системах дедалі більшого значення набуває державне регулювання безготівкового грошового обороту. Оскільки безготівковий оборот грошей здійснюється через банківські рахунки і не виходить за межі банківської системи, методичного регулювання і контролю за законністю платіжних операцій стають простішими, створюються сприятливі умови для захисту суспільних інтересів, а також інтересів учасників грошового обороту


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...