WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Гроші - Курсова робота

Гроші - Курсова робота

32

ПЛАН

Вступ

1. Основні функції грошей. Функції міри вартості та засіб обігу.

2. Засіб платежу та засіб нагромадження – найбільш суттєві функції грошей.

3. Еволюція функцій грошей в сучасних умовах.

Висновок

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Основні функції грошей. Функції міри вартості та засіб обігу 5

2. Засіб платежу та засіб нагромадження – найбільш суттєві функції грошей 15

3. Еволюція функцій грошей в сучасних умовах 22

Висновки 30

Список використаної літератури: 32

Вступ

Гроші – одне із найдавніших економічних явищ, яке виявляє найсуттєвіший вплив на усі сторони людського життя. Ще стародавні римляни говорили, що "гроші рухають світом". Тому теоретичний аналіз економічної категорії завжди посідав чільне місце у системі наукових сліджень практично усіх шкіл і течій економічної науки.

Незважаючи на широку палітру поглядів на виникнення і суть грошей, майже усі економісти сходяться на тому, що їх поява пов'язана із обміном товарів.

Термін "гроші" цікавить людство дуже давно. Зокрема, вчені економісти весь час досліджують причини виникнення та походження грошей. На сучасному етапі розвитку немає єдиної точки зору, щодо виникнення та функціонування грошей.

Багато вчених вважає, що велику роль у виникненні грошей відіграли функції, які вони виконують на сучасному етапі розвитку.

Становлення та розвиток грошової системи в Україні, здійснюється в умовах розвитку і поглиблення інфляційних процесів, що супроводжується зростанням рівня сукупних ринкових цін, знеціненням національної грошової одиниці, посиленням соціальної нерівності у розподілі грошових доходів. Це пов'язано насамперед із тим, що гроші не виконують свої функції.

Тому можна сказати, що тема даної курсової роботи на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною. В даній курсовій роботі перш за все розглянемо основні функції, які гроші виконують і по сьогоднішній день, а також розглянемо розвиток функцій грошей в сучасних умовах.

1. Основні функції грошей. Функції міри вартості та засіб обігу

Суть грошей визначається функціями, які вони виконують. Різноманітність і складність відносин товарного обігу, динаміки продукту і цін, кредитних відносин, руху капіталу визначають "багатотоликість грошей", що проявляється у їх різноманітних функціях. Функція грошей – це певна їх дія стосовно обслуговування руху вартості (цінність) у будь–яких її проявах.

Найзагальнішою функцією грошей, у якій розкривається їхня сутність,, е їхні властивості бути загальним еквівалентом та загальною формою вартості. Водночас всередині цієї функції виділяється система взаємоз'язаниних та взаємопротилежних функцій:

  • міра вартості;

  • засіб обігу;

  • засіб нагромадження;

  • засіб платежу; світові гроші.

Суть грошей як економічної категорії проявляється в їхніх функціях (табл. №1)

Таблиця №1

Функції грошей та їх призначення [3, стр. 29]

Функція грошей

Призначення грошей

Міра вартості

Слугують еквівалентом вартості всіх товарів

Засіб обігу

Слугують посередником стимулюють обмін товарів

Засіб утворення скарбів

Виступають як резерв багатства, регулюють грошовий обіг

Засіб платежу

Забезпечують погашення боргових зобов'язань

Світові гроші

Виступають як:

  • міжнародний засіб платежу;

  • загальний купівельний засіб;

  • сприяють матеріалізації багатства.

Сукупність усіх функцій дає загальне уявлення про гроші, їхню роль у суспільному відтворенні. Важливою умовою пізнання функцій грошей є забезпечення діалектичного підходу до їх аналізу. У процесі розвитку товарне – грошових відносин не лише ускладнюються функції грошей, а й з'являються нові та відмирають старі форми та ознаки грошей. У цьому виявляється діалектика розвитку грошей як процесу, що динамічно розвивається, вдосконалюється.

Гроші виконують ці функції по – різному. Так, у першій функції золото виступає "ідеально", а в другій – воно може бути заміщене "своїми представниками" паперовими знаками, паперовими грошами. В інших функція золото виступає як гроші власному розумінні. Розглянемо функції грошей більш детально.

Міра вартості – це функція грошей, в якій вони забезпечують вираження і відмірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.

Зміст цієї функції полягає в тому, що гроші виступають самостійною формою мінової вартості, призначеною вимірювати вартість товарів. Подібно до того, як ми вимірюємо відстань у милях або кілометраж, аналогічно вимірюємо вартість товарів у грошовому виразі. На основі цієї функції вартість виявляє себе в ціні товару: поза зазначеною функцією вартість існує абстрактно. Отже, функціональне призначення грошей як міри вартості нероздільно пов'язане з категорією – – "ціна", що є грошовим виразом вартості товару.

Функція міри вартості виражає відношення товару до грошей як до загального еквівалента. Отже, гроші реалізують функцію міри вартості ідеально, тобто на основі мисленого прирівнювання товару, що продається, до уявної кількості грошей. Однак для визначення ціни товарів цього недостатньо. Потрібний масштаб (стандарт вартості) для їх порівняння або одиниця виміру матеріальної субстанції загального еквівалента. Виміряти величину вартості товарів у грошах, дати її кількісну оцінку можна саме з допомогою масштабу цін, який забезпечує якісну єдність об'єкта (товари) і засобу виміру (гроші). Це обумовлює ще одну принципову особливість функції міри вартості: вона реалізується лише в органічному поєднанні з масштабом цін. При цьому наголосимо: якщо міра вартості – – економічна функція грошей, що не залежить від волі держави, то масштаб цін — суто технічна функція грошей. Він має юридичний (декретний) характер, залежить від волі держави і слугує для вираження не вартості, а ціни товару. Через масштаб цін ідеальна, уявна ціна товару як показник величини вартості перетворюється у прейскурантну, або ринкову, ціну, виражену в національних грошових одиницях.

Грошова одиниця встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, який слугує для вимірювання та відбиття цін усіх товарів. Уряд кожної країни встановлює свою власну міру вартості. Наприклад, у США грошовою одиницею є долар, у Німеччині – – марка, в Мексиці – – песо, в Україні –гривня.

Отже, гроші виступають у ролі масштабу вартості та рахункової одиниці, що дає можливість здійснювати економічний облік національного продукту.

У процесі розвитку товарно–грошових відносин механізм міри вартості періодично змінюється. В умовах золотого стандарту всі товари прирівнювалися до золотого еквівалента й одержували ціну як певну вагову кількість цього металу, тобто ціни визначалися за ваговим масштабом і були відносно стійкими.

В епоху карбування монет виник масштаб цін, який спочатку збігався з ваговим. Так, в Англії грошова одиниця фунт стерлінгів дорівнювала фунту срібла, а монета карбувалася вагою 1/240 фунта срібла.

Масштаб цін визначався державою як вагова кількість монетарного товару (золота чи срібла), що законодавча визнавалася за грошову одиницю. За золотомонетного стандарту грошова одиниця прирівнювалася до визначеної вагової кількості дорогоцінного металу: гроші виступали у формі золотих або срібних монет. Наприклад, у США за долар у 1900 р. було прийнято 1,50463 г. чистого золота. Відповідно до цього визначався і валютний паритет окремих національних грошових одиниць. Якщо у 1913 р. один долар СІЛА відповідав у обігу 1,5 г. а англійський фунт стерлінгів – 7,3 г золота, то валютне співвідношення становило 1 і 4,87.

За грошової системи, яка базувалася на золоті, внутрішня вартість грошей безпосередньо залежала від вартості золота, звідси і з'явився вислів "грошовий товар". Центральні банки були зобов'язані купувати і продавати золото за фіксованою ціною, що виражалася в національній валюті. Наприклад, до 1933 р. унція золота (31,1 г) коштувала 20,67 дол. Ціни товарів за золотого стандарту і вільного ринкового ціноутворення змінювалися прямо пропорційно змін вартості товару й обернено пропорційно вартості золота. Золотий вміст грошової одиниці мав реальне значення в умовах обігу золотих грошей та розмінних на золото грошових знаків, оскільки на його основі визначалася ціна золота та курс національної валюти. В сучасних умовах, коли в обігу перебувають нерозмінні на золото паперові гроші, золотий вміст грошової одиниці втратив своє значення і держави перестали його законодавче встановлювати. Офіційний масштаб цін замінений фактичним, який формується стихійно, в процесі ринкового обміну. Ямайська валютна система, введена в 1976-1978 pp. офіційно скасувала розмін грошових знаків на золото, і масштаб цін визначається фактично під впливом попиту та пропозиції, слугує для зіставлення вартості товарів за допомогою ціни.


 
 

Цікаве

Загрузка...