WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Суть і функції кредиту. Cтруктура кредиту - Курсова робота

Суть і функції кредиту. Cтруктура кредиту - Курсова робота

Рис. 4. Динаміка заборгованості за кредитами суб'єктів господарювання (за строками погашення)

Кредити банків використовувалися суб'єктами господарювання в основному на забезпечення потреб своєї поточної діяльності. На кінець 2002 року залишки заборгованості за кредитами, наданими в поточну діяльність, порівняно з початком року збільшилися на 46.8% і становили 38.9 млрд. грн., або 94.9% від загального обсягу. У структурі заборгованості за цими кредитами в розрізі видів діяльності частка кредитів, наданих для здійснення експортно-імпортних операцій, була найбільшою (14.7%), хоча в цілому за рік залишки заборгованості за кредитами на зазначені цілі скоротилися на 1.6% і на 01.01.2003 р. становили 6.1 млрд. грн. Обсяг заборгованості за кредитами, наданими для внутрішніх торговельних операцій, зріс зарік на 37% і становив 4 млрд. грн., або 9.8% від загальної суми заборгованості за кредитами, наданими в поточну діяльність. Високими темпами зростали кредити овердрафт, заборгованість за якими збільшилася на 60.1 %, але їх частка в загальному обсязі заборгованості за кредитами в поточну діяльність була незначною і на кінець 2002 року становила 2.8% .

Рис. 5. Динаміка обсягів заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами банків (за цільовими вкладеннями)

Позитивним у 2002 році було зростання обсягів кредитів, які надавалися суб'єктам господарювання на інвестиційні потреби.

Частка довгострокових кредитів у загальній заборгованості за кредитами, наданими на будівництво та освоєння землі, купівлю будівель і споруд, становила 84.5%.у Упродовж 2002 року кредитну підтримку отримували суб'єкти господарювання сільського господарства, мисливства та лісового господарства. У цілому за 2002 рік залишки заборгованості за кредитами, отриманими сільськогосподарськими підприємствами, зросли на 54.7% і на 01.01.2003 р. становили 2.6 млрд. грн., або 6.3% у загальній сумі заборгованості. Поряд з цим слід зазначити, що, враховуючи сезонність виробництва, заборгованість цих позичальників за кредитами за серпень – грудень 2002 року скоротилася на 16.2%. Більша частина кредитів надавалася сільгоспвиробникам на строк до 1 року (на 01.01.2003 р. – 77.8%).

Частки кредитів, які надавалися суб'єктам господарювання транспорту й будівництва, залишалися незначними - відповідно 3.8 та 2.1% і порівняно з початком року зменшилися на 0.6 і 0.2 процентного пункту.

Незважаючи на очевидний прогрес в розвитку кредитування господарських суб'єктів у 2003 році обсяги кредитування виявилися ще далекими від потреб сектора, а кредитні механізми не є досконалими, ні з точки зору захисту інтересів позичальників, ні з точки зору безпеки фінансових установ що надають кредити. Фінансування державних програм здійснилося не в повному обсязі через недовиконання дохідної частини бюджету. Крім того, під час оформлення банківських кредитів позичальникам не вистачає знань і досвіду, аби правильно представити стан і можливості свого бізнесу та оцінити правомірність вимог, що висувають до них кредитні установи. З іншого боку, через недосконалість законодавчої бази та повільність судової системи, кредитні установи мають надто обмежені можливості щодо стягнення проблемних та безнадійних боргів, а отже високі ризики кредитування вони компенсують тим, що висувають жорсткі вимоги до позичальників та високими відсотковими ставками.

Висновки

Отже, причиною виникнення кредиту була необхідність одного товаровиробника продати свій товар, а покупця – купити його, коли він ще не отримав гроші за свій товар. Проте з розвитком суспільного відтворення з'явилося чимало інших чинників, що зумовлюють необхідність кредиту. Центральне місце серед них посідає коливання потреб у коштах і джерелах їх формування, які виникають у юридичних і фізичних осіб та держави.

Сутність кредиту полягає не в масі позиченої вартості, а в тих економічних відносинах, які виникають у зв'язку з рухом вартості на засадах зворотності та платності. Ці відносини характеризуються низкою специфічних рис, які конституюють явище кредиту і відрізняють його від інших економічних явищ. Основними принципами кредитування є: цільове спрямування позички; строковість позички; поверненість кредитору позиченої вартості; забезпеченість позички і платність користування позиченими коштами.

Під формою кредиту слід розуміти найбільш загальний прояв його сутності, що не зачіпає внутрішньої структури кредиту і не пов'язаний з конкретною характеристикою її окремих елементів. З цих позицій правомірно виділяти дві форми кредиту – грошову та товарну, які тісно пов'язані між собою і є двома сторонами вартісної форми кредиту. Подібні форми можуть мати й інші економічні інструменти (фінанси, торгівля), проте це не суперечить сутності форми як найбільш загального, контурного прояву економічного явища. Такий контур можуть мати й інші вартісні явища.

Функції кредиту є одним з найскладніших дискусійних питань теорії кредиту. Загальновизнаною є функція перерозподілу вартості через механізм кредитування. Ця функція досить яскраво виражає призначення та роль кредиту. Існування її не викликає сумніву.

Друга функція пов'язана з призначенням кредиту в грошовій сфері. Але у формулюванні її мають місце істотні розбіжності від емісійної до заміщення справжніх грошей. Такий різнобій можна пояснити ототожненням авторами функцій кредиту з функціями банків, що неправомірно. Тому другу функцію кредиту краще зводити до створення передумов для ефективного регулювання обороту грошей в інтересах забезпечення стабільності грошей і повного забезпечення потреб обороту в платіжних засобах.

Є достатньо підстав для виділення і таких функцій кредиту, як контрольно-стимулююча та функція капіталізації вільних грошових доходів.

У своїх проявах кредит розмаїтий, тому в теорії і на практиці розрізняють цілий ряд форм і видів кредиту, їм властиві свої особливості. З розвитком людського суспільства чільне місце займає та чи інша форма або навіть вид кредиту. Але на будь-якому етапі розвитку людства кредит відіграє досить важливу роль. У перші роки існування України як незалежної держави кредитні відносини в ній розвивались суперечливо і поки що не відповідають суспільним потребам.

Джерела використаної літератури

 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. Професора Б.С. Івасіва. – К: КНЕУ, 1999. – 404 с.

 • Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб., і доп. / М.І. Савлук , А.М. Мороз, М.Ф Пудовкін та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

 • Гроші, банки та кредит: у схемах та коментаріях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 • Зуб Г. Сучасний стан розвитку кредитування в аграрному секторі економіки та державна політика // Welcome. – 2002. – №2-3. – с.4-8.

 • М.М. Александрова, С.О. Маслова Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

 • Молахова О. Тенденції розвитку та напрямки вдосконалення кредитування підприємницької діяльності в Україні // Наукові записки: серія: Економіка. – 2002. – №12. – с.160-163.

 • Паперикац Л. Актуальні проблеми та перспективи розвитку та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України // вісник НБУ. – 2003. – №1. – с.46-50.

 • Перспективи розвитку внутрішніх ринків та кредитна політика в Україні // Економіка і кредитування. – 2002. – 31. – с.142-156.

 • Рудина А. Особливості банківського кредитування на сучасному атапі еономічних перетворень // Наукові записки. Чортків. – 2001. – Вип.1. – с.98-100.

 • Савлук М.І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України // Фінанси України. – 1997. – №2.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...