WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Походження та суть кредиту - Реферат

Походження та суть кредиту - Реферат

вартість. Спрямовані в обіг гроші або речі забезпечують позичальнику зростання вартості, тобто є капіталом. Додана вартість, що створюється у процесі виробництва, служить виробнику дже-релом сплати відсотків за кредит. Якщо кредит надається для задоволення особистих потреб громадян, то це передбачає одержання ними у майбутньому доходів від теперішньої, минулої чи майбутньої участі в процесі суспільного виробництва.
Як бачимо, сутність кредиту складна і має різні площини аналізу, її пізнання ускладнено великою кількістю проявів кредиту, особливості яких затушовують його суть. В зв'язку з цим в економічній літературі обґрунтовуються різні точки зору на природу кредитних відносин.
В світовій економічній науці теорія кредиту розвивалася за двома основними напрямами. Натуралістична концепція тлумачила кредит як спосіб перерозподілу існуючих цінностей, її представники вважали, що кредит не може створювати капітал, він тільки переносить його від кредитора до позичальника. При цьому стадія акумуляції тимчасово вільних капіталів є необхідним атрибутом кредитних відносин.
Пасивну роль кредиту не сприймають прихильники капіталотворчої теорії. Вони вважають, що кредит не тільки переносить, але й створює капітал, відіграє вирішальну роль в розвитку економіки. Основні положення цієї концепції зводяться до наступного. Виходячи з нерівномірності кругообігу і обороту капіталу природною є поява відносин, які усувають невідповідності між часом виробництва і часом обороту коштів, вирішують відносні протиріччя між часом накопичення коштів і необхідністю їх використання у господарстві. Такими відносинами є кредит.
Кредит є обов'язковим атрибутом народного господарства. Його беруть не тому, що позичальник бідний, а тому, що у нього в силу певних причин в певній мірі не вистачає власних ресурсів.
Суспільство зацікавлене, по-перше, в тому, щоб уникнути марного нагромадження грошей в скарбах; по-друге, в тому, щоб економіка розвивалась безперервно в розширених масштабах.
Разом з тим кругообіг і оборот капіталу не в повній мірі пояснює об'єктивну необхідність кредиту. Нерівномірність їх лише характеризує факт вивільнення коштів в одній ланці народного господарства і наявності потреби їх в іншому місці. Таким чином, в кругообігу і обороті закладена можливість виникнення кредитних відносин.
Для того, щоб можливість кредиту стала реальністю, потрібні принаймні дві умови:
o учасники кредитної угоди - кредитор і позичальник - повинні виступати як юридичне самостійні суб'єкти, що матеріально гарантують виконання зобов'язань, які випливають з економічних зв' язків;
o кредит стає необхідним в тому випадку, коли відбувається збіг інтересів кредитора і позичальника.
Для того, щоб кредитна угода відбулася, потрібно, щоб її учасники проявили взаємний інтерес до кредиту. Ці інтереси не є чимось суб'єктивним, регульованим в кінці кінців волею учасників виробничих відносин. Будь-який інтерес, який породжує дії, обумовлений перш за все об'єктивними процесами, конкретною ситуацією.
Кредит (від латинського "creditum" - позика, борг) - це економічні відносини між суб'єктами ринку з перерозподілу вартості на засадах поверненості, строковості і платності (рис. 7.1.1.).
Рушійним мотивом такого перерозподілу є отримання додаткового доходу кожним із суб'єктів кредитних відносин.
Рис. 7.1.1. - Економічна сутність кредиту
Надання кредиту не є самоціллю, а закономірно поєднано з його поверненням. Поверненість кредиту - це його основа.
Основні характеристики кредиту:
- поверненість;
- строковість;
- платність.
Суть кредиту полягає в тому, що це рух вартості на засадах поверненості в інтересах реалізації суспільних потреб (рис. 7.1.2.).
Рис. 7.1.2. - Схема зв'язку кредиту з іншими економічними категоріями
Характерні ознаки кредиту в ринковій економіці:
- позичальниками, як правило, виступають суб'єкти господарювання, а кредиторами - банківські установи;
- гроші, надані в позику, використовуються позичальником як капітал (на виробничі потреби);
- джерелом позикового процента є прибуток на позичені гроші;
- кредит використовується як механізм перерозподілу капіталів у суспільному виробництві та для вирівнювання норми прибутку (рис.7.1.3.).
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУ, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬ ЙОГО ВІД ІНШИХ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ
Рис. 7.1.3. Особливості кредиту, що відрізняють його від інших економічних категорій
Суб'єкти:
кредитор - сторона, що передає вартість у грошовій формі чи натуральній формі іншому суб'єкту ринку на засадах поверненості, строковості і платності;
позичальник - сторона, що одержує позику.
Об'єкти - грошові чи матеріальні цінності, щодо яких укладається кредитна угода.
Слід мати на увазі, що для формування кредитних відносин потрібен ряд передумов: достатній рівень розвитку товарного виробництва, висока ефективність господарювання економічних агентів, існування довіри між ними та наявність механізмів захисту прав кредитора.
Важливо навчитись розрізняти методи перерозподілу коштів в суспільстві: фінансовий (бюджетний) та кредитний, засвоїти переваги та недоліки кожного з них, розібратись у сферах їх застосування. Так, фінанси формуються в процесі розподілу вартості на засадах зміни власності, рух грошей не є зворотним і платним, визначається переважно неринковими, адміністративними чинниками;
Кредит же акумулює вільні кошти на добровільних засадах, при русі коштів власником вартості завжди залишається кредитор. Кредитні кошти надаються на принципах платності, повернення ,строковості, забезпеченості , цільового призначення.
Розглядаючи необхідність кредиту, треба звернути увагу на нерівномірність кругообігу капіталу та особливості її прояву на підприємствах із сезонним та несезонним характером виробництва.
Треба пам'ятати, що кредитні відносини розвиваються відповідно до кругообігу капіталу на мікро- та макрорівнях, починаючи з формування кредитних ресурсів і завершуючи погашенням заборгованості.
Для розширення діючого чи організації нового виробництва кредит необхідний не лише на відновлення об'єктів основного капіталу, а й на будівництво чи придбання нових. Адже власних коштів для цього суб'єкти підприємницької діяльності майже не мають. Значні коливання доходів та видатків населення також зумовлюють необхідність кредиту.
Завдяки кредиту:
- зменшується час на задоволення господарських та особистих потреб;
- він виступає як опора сучасної економіки, невід'ємний елемент економічного розвитку;
- кредитори мають можливість отримати додаткові грошові кошти при передачі певної суми вільних ресурсів позичальнику.
Виконання кредитом певних функцій (перерозподільна, емісійна, контрольно-стимулююча, капіталізація вільних грошових доходів) дає змогу йому відігравати надзвичайно велику роль у розвитку економіки і суспільства в цілому.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи, 1996.
2. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. - К.: КНЕУ,2001.-602с.
3. Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-510.
4. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України, -2000.- №9.
5. Синбченко М. І. Кон'юнктурна теорія грошей. М. І. Туган - Барановського.// Фінанси України. - 2000.- №9.
6. Мельничук О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики.// Фінанси України, 2000, -№7.
7. Жан - Поль Бландіьєр. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці.// Фінанси України, 2000, - №8.
8. Остапець А. І. Остапець Л. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку.// Фінанси України, 2000 - №8.
9. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996. - Розд. 1.
10. Деньги / Сост. А. А. Чухно. - К., 1997.
11. ВСТУП до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. - К.: Лібра,
12. 1998.-Розд. 2.
13. Жуков Е. Ф. Обшая теория денег и кредита. - М.: Банки и биржи.
14. Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г. И. Кравцовой. - Минск: Меркаванне,1994.
15. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Прогресе, 1978.
16. Косолапов А. Г. Грошово-кредитна політика - гарант стабілізації економіки України // Фінанси України. - 1997. - № 7.

 
 

Цікаве

Загрузка...