WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Система та принципи банківського кредитування - Реферат

Система та принципи банківського кредитування - Реферат

складається:
-з головних елементів - суми, які виплачуються безпосередньокредитору, проценти, витрати на оформлення застави, комісії;
-додаткових елементів - гроші, які виплачуються позичальником третім особам, зокрема за гарантію або поручництво;
-прихованих елементів, тобто елементів, пов'язаних із одержанням і використанням кредиту, що не входять до кредитноїугоди (вимушені депозити у певному проценті від позики; втрати, спричинені вимогою страхування кредиту, тощо).
У свою чергу, винагорода банку за кредит складається з двох головних елементів: процента за користування позикою та комісії за відкриття кредитної лінії (commitment fee), яка враховує витрати, пов'язані з оформленням позики, перевіркою її забезпечення, аналізом кредитоспроможності та індексацією платежів.
Вартість кредиту це сума, яку позичальник платить кредитору за користування кредитом. Вартість кредиту можна розрахувати за формулою:
де Клім - сума наявних грошей, що перебувають в обігупротягом певного періоду;
Тсер - середній термін кредиту;
ro - загальна річна ставка процента, тобто основна ставка за кредитом плюс комісії (у процентах річних), а також інші витрати, пов'язані з отриманням кредиту, наприклад, страхові внески, плата за юридичні та інші послуги.
За користування кредитом позичальник вносить плату у вигляді процентів річних від суми позики. Ставка процентів встановлюється кожним банком індивідуально так, щоб покривалися витрати банку для залучення кредитних ресурсів. Маржа - різниця між ставкою, за якою банк нараховує проценти на суму виданих клієнтам кредитів, і ставкою, за якою банк сам сплачує проценти за залучені кредитні ресурси.
Спроможність клієнта своєчасно повертати позики банку оцінюється в процесі аналізу балансу господарської організації щодо ліквідності, ефективності використання виробничих фондів, а також вивчення перспектив розвитку господарства та здатності клієнта до інновацій.
Строковий принцип. Кредит надається на певний термін, обумовлений у кредитному договорі. Строковий принцип означає, що кредит необхідно не тільки повернути, а й повернути у точно визначений термін. Дотримання строків - це та обов'язкова умова, за порушення якої кредит починає втрачати своє реальне значення. Ця умова може бути сформульована в кредитному оговорі як:
1) встановлення терміну повного повернення позики;
2) встановлення графіка повернення позики;
3) встановлення тривалості періоду користування позикою.
Термін кредиту залежить від багатьох факторів:
* цільового призначення кредиту;
співвідношення попиту на кредити і кредитної пропозиції;
*суми кредиту;
*національного законодавства;
*традиційної практики кредитування;
*кредитної політики банку;
*характеру виробничої діяльності позичальника та швидкості обороту оборотного капіталу. Кредити на технічне переозброєння й розширення діючих підприємств та їх реконструкцію надаються в межах нормативних строків будівництва, освоювання й окупності об'єкта.
Для визначення ефективності кредиту розраховують його повний та середній терміни.
Повний термін кредиту розраховується за формулою
Тп = Ппід.+ Ппіл + Ппог.
Де :
Тп - повний термін кредиту;
Пвик. - період використання;
Ппіл. - пільговий (граційний) період;
Ппог.. - період погашення.
Під пільговим періодом розуміють відкладання погашення позики.
Проте певний термін не показує, протягом якого часу в розпорядженні позичальника була вся сума позики. Виходячи у цього, з метою порівняння ефективності різних кредитів застосовується поняття середнього терміну, що показу,на який період у середньому припадає ця сума позики.
Т сер.=1/2 ПВик.+Ппіль+1/2Ппог.
Середній термін кредиту за нерівномірного використанння чи погашення розраховується за формулою
де НЗ - непогашена заборгованість (на певну дату).
Середній термін кредиту, як правило, є меншим за повний. Вони збігаються, якщо кредит надається відразу в повному обсязі й погашається одноразово. Якщо використання й погашення кредиту відбувається нерівномірно, то визначити середній термін можна лише приблизно.
Фактична тривалість періоду користування позикою встановлюється від дати її видачі до дати повного повернення включно.
У зобов'язаннях банку щодо умов надання кредиту зазначається або термін одноразового надання кредиту, або період, протягом якого позику буде видано, або графік поступового надання кредиту.
У світовій практиці застосовуються такі методи розрахунку моменту початку погашення кредиту на фінансування інвестиційних проектів:
1)дата першої поставки обладнання;
2)дата кожної поставки обладнання;
3)дата останньої поставки обладнання;
4)середньозважена дата поставки;
5) дата закінчення шефмонтажних робіт або дата пуску обладнання в експлуатацію.
Банки можуть відстрочити повернення позики, стягуючи за це підвищений процент. Від дотримання строкового принципу кредитування залежить можливість надання банком нових кредитів, оскільки одним із важливих кредитних ресурсів є повернуті позики. Порушення строкового принципу позичальником призводить до переростання його строкової кредитної заборгованості у прострочену. Нові кредити таким фірмам, як правило, не надаються.
Принцип забезпечення. Комерційні банки переважну більшість кредитів надають під забезпечення. Це означає, що для гарантії повернення позики використовується застава майна (майнових прав).
Розмір позики під заставу визначається у процентах від ринкової вартості застави на момент укладання кредитної угоди. Перевищення ціни застави над сумою кредиту є гарантією компенсації ризику втрати, пов'язаного зі зміною ціни застави. Вартість майна (майнових прав) позичальника, оформлених для застави, має бути не меншою за розмір кредитної заборгованості і вільною від зобов'язань позичальника щодо інших кредиторів.
Зауважимо, що забезпечення - це тільки остання лінія захисту для банку, відтак рішення про надання кредиту завжди має виходити з переваг проекту, що фінансується, а не тільки з привабливості забезпечення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи, 1996.
2. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. - К.: КНЕУ,2001.-602с.
3. Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-510.
4. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України, -2000.- №9.
5. Синбченко М. І. Кон'юнктурна теорія грошей. М. І. Туган - Барановського.//Фінанси України. - 2000.- №9.
6. Мельничук О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики.// Фінанси України, 2000, -№7.
7. Жан - Поль Бландіьєр. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці.// Фінанси України, 2000, - №8.
8. Остапець А. І. Остапець Л. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку.// Фінанси України, 2000 - №8.
9. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996. - Розд. 1.
10. Деньги / Сост. А. А. Чухно. - К., 1997.
11. ВСТУП до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. - К.: Лібра,
12. 1998.-Розд. 2.
13. Жуков Е. Ф. Обшая теория денег и кредита. - М.: Банки и биржи.
14. Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г. И. Кравцовой. - Минск: Меркаванне,1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...