WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Оптимізація грошових потоків вугільних шахт на основі моделі максимізації чистого грошового потоку - Реферат

Оптимізація грошових потоків вугільних шахт на основі моделі максимізації чистого грошового потоку - Реферат


>0 зменшує ріст неплатежів за реалізовану вугільну продукцію
0 зменшує ріст заборгованості держави за податковими розрахунками
0 зменшує здійснення витрат майбутніх періодів, тобто оплата в грошовій формі
0 зменшує витрачання коштів на придбання запасів
0 збільшує ріст неплатежів за придбані матеріали; послуги, які було зроблено сторонніми організаціями
0 збільшує надходження коштів за цільовим фінансуванням на придбання устаткування для оснащення нових лав
0 збільшує надходження коштів у вигляді державної підтримки на капітальне будівництво, відшкодування регресних позовів
<0 зменшує використання коштів на капітальне будівництво, відшкодування регресних позовів
Зміна всіх елементів ЧГП визначається на основі балансу підприємства. Як видно з таблиці 1, елементи, що належать до активу балансу, збільшують величину ЧГП, якщо їхнє значення на кінець періоду менше, ніж на початок, і, відповідно, зменшуються при збільшенні значення на кінець періоду. Водночас залежність між величиною ЧГП і значеннями елементів - складових пасиву балансу, прямо пропорційна: при збільшенні значення елементів на кінець періоду в порівнянні з початком величина ЧГП збільшується і, навпаки, при зниженні - зменшується.
У систему обмежень (2 - 9) було включено найбільш впливові показники оцінки фінансового стану підприємства, що безпосередньо впливають на обсяг і структуру грошових потоків. Межі зміни показників у системі обмежень (2 - 22) визначалися на основі економіко-статистичних і факторно-аналітичних методів.
У складі елементів чистого грошового потоку крім керованих елементів (10-22) було визначено низку некерованих. Серед них: інші доходи (витрати) від операційної діяльності; зміна на кінець періоду в порівнянні з початком відповідно інших оборотних активів, витрат майбутніх періодів, доходів майбутніх періодів, розміру забезпечень; величина реалізованих необоротних активів; отримані і реалізовані фінансові інвестиції; інші надходження та інші платежі від інвестиційної і фінансової діяльності.
Оптимізація елементів грошових потоків повинна здійснюватися з урахуванням технічного, технологічного, економічного і фінансового стану вугільних шахт у рамках прийнятої стратегії управління грошовими потоками.
Розроблена економіко-математична модель оптимізації обсягу і структури грошових потоків була реалізована в умовах шахти "Краснолиманська". Вихідні дані для реалізації моделі було взято з основних форм звітності, а також матеріалів аналітичного обліку.
При оптимізації обсягу і структури грошових потоків була поставлена мета підвищити фінансову стійкість шахти "Краснолиманська", скоротивши розмір дебіторської і кредиторської заборгованості. Досягнення цієї мети здійснювалося шляхом вирішення ряду задач. Перелік основних задач та критерії їх оцінки представлено нижче:
- збільшення обсягів видобутку згідно з планом розвитку виробництва. Критерій оцінки: ріст показників рентабельності та прискорення оборотності обігових коштів;
- зниження виробничих витрат згідно з планом собівартості. Критерій оцінки: поліпшення рівня якості та ліквідності чистого грошового потоку
- скорочення обсягів виробничих запасів. Критерій оцінки: прискорення оборотності обігових коштів.
Отже, підвищення фінансової стійкості повинне відбуватися одночасно з поліпшенням інших показників фінансово-господарської діяльності шахти.
Також для досягнення поставленої мети була проведена оцінка складу заборгованості за термінами її погашення в розрізі конкретних постачальників виробничих запасів і покупців вугільної продукції; окремо проаналізована заборгованість за товари, роботи, послуги.
Оптимізація обсягу і структури грошових потоків здійснювалася з використанням програми Microcoft Excel "Пошук рішення".
Результати й оцінка оптимізації обсягу і структури грошових потоків шахти "Краснолиманська" наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Оцінка результатів оптимізації обсягу і структури грошових потоків шахти "Краснолиманська" за 2003 рік
Найменування показників Умовні позна-чення Значення показників Відхилення оптимальних значень від фактичних
фактичні оптима-льні
Чистий грошовий потік, тис.грн. ЧГП -4744 65 4809,01
Загальний коефіцієнт покриття Кпок 1,42 1,46 0,04
Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості Ккз/дз 5,65 5,78 0,14
Оборотність активів Оба 3,34 3,59 0,25
Оборотність дебіторської заборгованості Обдз 26,83 30,28 3,45
Оборотність кредиторської заборгованості Обкз 4,75 5,24 0,48
Рентабельність продаж Рпр -0,14 -0,11 0,04
Рентабельність операційних витрат Роп.в. -2,39 -1,88 0,51
Рівень якості чистого грошового потоку від операційної діяльності РЯЧГП(оп.д.) 17,51 12,12 -5,40
Обсяг готової вугільної продукції, тис. т ГВП 1112,45 1176,10 63,65
Ціна вугільної продукції з ПДВ, грн./т Ц 233,36 233,36 0,00
Собівартість реалізованої вугільної продукції, грн./т Срп 210,86 204,35 -6,51
Адміністративні витрати, тис. грн. Вадм 4432,00 4524,14 92,13
Витрати на збут продукції, тис. грн. Взб 72,00 70,57 -1,43
Амортизаційні відрахування, тис. грн. АВ 43691,00 43691,00 0,00
Зміна дебіторської заборгованості, тис. грн.
-3394,00 -3903,10 -509,10
Зміна поточних зобов'язань, тис. грн.
9234,00 7387,20 -1846,80
Зміна запасів, тис. грн.
11091,00 10536,45 -554,55
Придбані необоротні активи, тис. грн. НАп 27537,00 27357,00 -180,00
Отримані позики, тис. грн. По 0,00 0,00 0,00
Як показали розрахунки, у результаті максимізації величини ЧГП з урахуванням реалізації запланованих стратегічнихзаходів було поліпшено значення показників оцінки фінансового стану шахти "Краснолиманська". Так, величина чистого грошового потоку від операційної діяльності була збільшена на 4627 тис. грн., що призвело до росту загального коефіцієнта покриття, поліпшення ліквідності грошових потоків. З таблиці 2 випливає, що розмір кредиторської заборгованості необхідно знизити на 20%, а також поповнити оборотні кошти шляхом скорочення дебіторської заборгованості на 509,1 тис. грн. При цьому з'являється можливість направити на розвиток виробництва вільні кошти в сумі 65 тис. грн.
На основі проведених досліджень було розроблено наступні рекомендації зі скорочення величини дебіторської заборгованості на шахті "Краснолиманська", які також можна використовувати на інших шахтах:
" визначення критичного рівня дебіторської заборгованості;
" проведення моніторингу термінів оплати з метою недопущення перевищення критичного рівня дебіторської заборгованості;
" подання заяви в арбітражний суд для порушення справи про банкрутство неплатоспроможних дебіторів;
" застосування різних форм рефінансування дебіторської заборгованості: факторинг, форфейтинг, оформлення заборгованості векселем.
Незважаючи на те, що ріст кредиторської заборгованості збільшує значення чистого грошового потоку, шахта повинна прагнути до зниження розміру зобов'язань по цій заборгованості з метою зменшення ризику можливого банкрутства, підтримки кредитного рейтингу, одержання цінової знижки у випадку здійснення своєчасної оплати чи авансових платежів.
Таким чином, проведене дослідження показало, що в сучасних умовах керівники вугільних шахт повинні прагнути до оптимізації обсягу і структури грошових потоків. Це досягається на основі розробленої економіко-математичної моделі максимізації чистого грошового потоку, яка враховує можливості вугільної шахти щодо поліпшення економічних і фінансових показників. Крім того, у процесі оптимізації грошових потоків вирішується цілий комплекс задач по ефективному управлінню операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Вовченко А.Р., Кузьмич О.Ю., Носко В.Ф. Финансовое обоснование и пути восстановления платежеспособности предприятий угольной промышленности // Уголь Украины. №2. - 2003. - с. 12-14.
2. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. - 246 с.
3. Бланк И.А. Управление активами. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 720 с.
4. Лытнев О. Н. Основы финансового менеджмента: Уч. пособие / Калининградский гос. ун- т. - Калининград, 2000.Ч. 1 - 2000. - 119с.

 
 

Цікаве

Загрузка...