WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Гроші та кредит - Курсова робота

Гроші та кредит - Курсова робота

та валютного контролю є Національний банк України (НБУ), який у своїй діяльності
використовує такі методи регулювання валютного курсу: валютна інтервенція, девальвація, ревальвація, встановлення валютного коридору. Важливою складовою діяльності НБУ в галузі валютного регулювання та валютного контролю є складання та регулювання платіжного балансу.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Закон України "Про банки та банківську діяльність"; Затв. постановою ВРУ № 2121-14 від 7.12.2000 // ВВР України. - 2001. - № 5-6. - С 30.
2. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів"; Затв. постановою ВРУ № 475/96-ВР від 30.10.96 // ВВР України. - 1996. - №51. - С 292.
3. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу"; Затв. постановою ВРУ № 1202/12 від 18.06.91 // ВВР України. - 1991. - № 38. - С 508.
4. 4.Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" зі змінами та допов. № 932-XIV від 14.07.99 // Голос України. - 1999. - 11 серп.
5. Положення НБУ "Про кредитування"; Затв. постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95 // Дод. до Вісн. НБУ. - 1995. - № 10. - С 23.
6. Закон України "Про Національний банк України"; Затв. постановою ВРУ № 679-14 від 20.05.99 // ВВР України. - 1999. - № 29. - С 238.
7. Положення НБУ "Про порядок створення та реєстрації комерційних банків"; Затв. постановою Правління НБУ № 77 від 27.03.96 // Дод. до Вісн. НБУ. - 1996. - № 5. - С 3.
8. Інструкція про безготівкові розрахунки в України в національній валю-ті; Затв. постановою Правління НБУ № 135 від 29.03.01 // Дод. до Вісн. НБУ. - 2001. - № 4. - С 3.
9. Інструкція НБУ "Про порядок регулювання та діяльності банків в Ук-раїні"; Затв. постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 // Дод. до Вісн. НБУ. - 2001. - № 9. - С 3.
10. Інструкціїпро організацію роботи з готівкового обігу установами банків України; Затв. постановою Правління НБУ № 69 від 19.02.01 // Дод. до Вісн. НБУ. - 2001. - № 3. - С 3.
11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні; Затв. постановою Правління НБУ № 72 від 19.02.01 // Дод. до Вісн. НБУ. - 2001. - № 3. - С 29.
12. Антонов Н., Пессель М. Денежное обращение, кредит и банки. - М., 1995. - 270 с.
13. АчкасовА. И. Международные валютно-кредитные отношения: два пути развития. - М., 1998. - 176 с.
14. Банки и банковские операции / Под ред. Е. Жукова. - М., 1997. - 471 с.
15. Банківська енциклопедія / За ред. А. Мороза. - К., 1993. - 328с.
16. Банковская энциклопедия / Под ред. С. Лукаш. - Днепропетровск, 1994.- 249 с.
17. Банковское дело / Под ред. О. Лаврушина. -М., 1992. - 428 с.
18. Банковское дело: Учебник / Под ред. С. Колесникова. -М., 1995. - 480 с. 19.Бровкова Е., Продиус И. Финансово-кредитная система государства. -К, 1997. - 224 с.
19. Валютне регулювання в Україні: Довідник / Упоряд. С. Колтун, Т. Латиська. - К., 1996. - 200 с.
20. Вступ до банківської справи: Навч. посіб. / Відп. ред. М. Савлук. - К., 1998. - 344 с.
21. Гальчинський А. Сучасна валютна система. - К., 1993. - 189 с.
22. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.посіб. - К., 1996. - 413с.
23. Голуб А., Семенюк А., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. - Львів, 1997. - 206 с.
24. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посіб. - К., 1996. - 180 с.
25. Гроші та кредит / За ред. М. Савлука. - К., 2001. - 614 с.
26. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. Івасіва. - Тернопіль, 2000. - 702 с.
27. ДемківськийА. Сучасний вексельний обіг. - К., 1996. - 138 с.
28. Деньги / Сост. А. Чухно. - К., 1997. - 509 с.
29. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Кравцовой. - М., 1994. - 411 с.
30. Дошн Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная поли-тика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др. - СПб., 1994. - 496 с.
31. Жукове. Услуги коммерческих банков: зарубежный опыт и практика. - М., 1995. - 69 с.
32. Калина А., Кащеев А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособ. - К., 1997. - 224 с.
33. Красавина Л. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. - М., 1994. - 592 с.
34. Круглое В. Основы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: Учеб. для вузов. - М., 1998. - 432 с.
35. Лазутін В. Гроші та грошовий обіг. - К., 1998. - 168 с.
36. Лисенков Ю., Фетюхина Ю. Ринок цінних паперів: основні поняття і тер-міни. - К, 1996. - 168 с
37. Луців Б. Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту: Навч. посіб. - К., 1993. - 72с
38. Лысенко Ю., Ляшко В. Вексель в хозяйственном обороте. - К., 1994. - 156 с.
39. Львов Ю. Банки и финансовый рынок. - СПб., 1995. - 528 с.
40. ЛяшенкоВ. Фондовые индексы и рейтинги. -Донецк, 1998. - 320 с.
41. Макконел К, Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. - М., 1992. - 400 с.
42. Маркова О., Сахарова Л., Сидоров В. Коммерческие банки и их операции. - М., 1995. - 287 с.
43. Мендрул О., Шевчук І. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. - К., 1998. - 152 с.
44. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. - К, 1998. - 963 с
45. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини. - К, 1992. - 145 с
46. Національний банк та грошово-кредитна політика / За ред.Ю. Мороза, М. Пуховкіної. - К, 1999. - 368 с
47. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е. Жукова. - М., 1995.- 473 с.
48. Основы банковского дела / Под ред. А. Мороза. - К., 1994. - 330 с.
49. Поляков, Московкина А. Основы денежного обращения: Учеб. пособ. -М., 1995. - 351с.
50. Пятенко С. Кредитно-денежная политика в США. - М., 1993. - 220 с.
51. Сакс Д., Ларрен Ф. Макроэкономика: глобальный подход. - М., 1996. - 847 с.
52. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для вузов / Под ред. Дробозиной. - М., 1997. - 386 с.
53. ФіліпенкоА. Міжнародні валютно-фінансові відносини. -К., 1997. - 246 с.
54. Фондовый рынок: Терминол. слов.-справ. / Под ред. Ю. Лисенкова. - К., 1997. - 266 с.
55. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. - 1995. - № 1.
56. Геєць В. Питання теорії і практики макроекономічної стабілізації в аспекті переходу від економічної кризи до зростання // Вісник НБУ. - 1997. - № 9.
57. Мусієнко Т. Проблеми міжнародних розрахунків країн СНД та перспек-тиви їх розв'язання // Банківська справа. - 1995. - №1.
58. Никитин С. Теории инфляции и их эволюция // Деньги и кредит. - 1995. - №1.
59. Савлук М. Грошово-кредитна політика як фактор економічної стабілізації в Україні // Вісник НБУ. - 1997. - № 4.
60. Савлук М., Сугоняко О. Чи вистачає грошей в економіці України? // Вісник НБУ. - 1997. - № 8.
61. Симановский А. О направлениях и инструментах денежной политики // Деньги и кредит. - 1992. - № 6.
62. Ющенко В. Проблеми ремонетизації економіки України // Вісник НБУ. - 1997. - № 6.
63. Ющенко В. Монетарна політика України: результати і перспективи // Вісник НБУ. - 1996. - № 4.
64. Ющенко В., Лисицький В. Курсоутворення в Україні та уроки інших країн із перехідною економікою // Вісник НБУ. - 1997. - № 7.

 
 

Цікаве

Загрузка...