WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Функції і типи комерційних банків - Реферат

Функції і типи комерційних банків - Реферат

різних країнах, здійснюючи операції на міжнародних ринках позичкових капіталів;
національні, які функціонують в масштабах країн;
міжрегіональні, що обслуговують потреби у кредитно-фінансових послугах кількох регіонів;
регіональні, масштаби операцій яких обмежуються рамками певного регіону країни.
Серед критеріїв класифікації комерційних банків важлива роль належить формі власності, що визначає особливості формування статутного фонду банку та порядок управління ним. Відповідно до цього критерію розрізняють наступні типи банків: державні, приватні та змішані.
У державних банків капітал повністю належить державі в особі центральних органів влади й управління, зокрема, міністерству фінансів або галузевим відомствам, які виступають засновниками банків. Створення таких банківських установ має на меті, як правило, реалізацію певних загальнонаціональних програм розвитку тих чи інших галузей або регіонів. Державні банки можуть бути створені також місцевими органами влади. Основним завданням таких муніципальних банків є кредитно-фінансове обслуговування місцевого господарства.
Приватні банки можуть бути створені у формі: акціонерних товариств відкритого чи закритого типу, капітал яких формується шляхом емісії акцій; товариств з обмеженою відповідальністю, та повних товариств, що створюються на основі пайових внесків юридичних та фізичних осіб.
Змішаний тип організації банку передбачає можливість поєднання державної і приватної форм власності на його капітал у різних співвідношеннях відповідно до інтересів господарюючих суб єктів та держави у реалізації певних програм.
Основною формою організації банківського бізнесу в сучасних умовах є акціонерна, оскільки вона дозволяє найкраще організувати управління банком та має широкі можливості щодо залучення додаткового капіталу.
Організаційна та функціональна структура комерційного банку
Вибір оптимальної структури банку найважливіша умова його успішної комерційної діяльності. Вона визначається характером, обсягом банківських операцій. Оскільки в банківській системі переважна більшість функціонує універсальних банків, які виконують практично всі види кредитних, розрахункових, фінансових операцій для своїх клієнтів, тому розглянемо структуру універсального банку. При цьому слід мати на увазі: як немає двох одинакових людей, так немає двох одинакових банків, кожний з них буде мати свою, притаманну тільки йому організаційну структуру. Але серед багатьох р_зноманітних організаційних структур є те, що буде характерним, притаманним всім банкам, те, що складає типову структуру універсального комерційного банку (див. мал. 12.1.).
Збори акціонерів (учасників)
Рада банку
Ревізійна
комісія
Правління банку
Голова правління
Управління банку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Малюнок 12.1. Типова організаційна структура комерційного банку
Організаційна структура комерційного банку визначається двома основними моментами:
1. Структурою органів управління.
2. Структурою функціональних підрозділів і служб банку.
Органи управління банком
До органів управління банком відносять:
" збори акціонерів
" раду банку
" правління банку на чолі з Головою правління.
Основними (найвищим) органом управління комерційного банку є Збори акціонерів (учасників) банку.
Цей орган збирається, як правило, 1 раз на рік і здійснює загальне керівництво діяльністю (приймає і вносить зміни до Статуту банку, затверджує річний звіт про роботу банку, визначає основні напрямки його роботи і т.п.).
Збори обирають Раду банку та її Голову, а також назначають Голову правління банку.
Рада банку та її Голова обираються на 5 років із представників засновників та акціонерів банку і здійснюють загальне керівництво діяльністю банків в період між Зборами акціонерів. Засідання Ради банку збирають, як правило, 1 раз на квартал.
Правління банку є виконавчим органом банку, здійснює керівництво і управління поточною діяльністю банку. Воно збирається не рідше 2 разів у місяць.
Голова Правління банку керує всією діяльністю банку, представляє банк в інших організаціях, підписує договори та інші документи від імені банку, несе персональну відповідальність за його роботу.
Ревізійна комісія банку є його контролюючим органом, формується із представників акціонерів (учасників), затверджується рішенням Зборів акціонерів (учасників).
Основними функціональними підрозділами, що безпосередньо здійснюють банківські операції та обслуговують клієнтів, є управління банку. Як правило, в універсальному комерційному банку 9 управлінь (див. мал. 21).
1. Управління прогнозування діяльності банку реалізує управлінські функції банку з метою забезпечення основних принципів його діяльності ліквідності, рентабельності, надійності.
Це управління включає 3 основні підрозділи (відділи):
відділ розробки основ комерційної діяльності банку, вдосконалення управління: виробляє акти ділової політики банку, визначає конкретні завдання для кожного управління банку, розробляє баланси банку, визначає його кредитний потенціал, розробляє основні напрямки удосконалення діяльності банку;
відділ організації госпрозрахункової діяльності банку: проводить прогнозування доходів і видатків банку, аналізуючи фактичні доходи і видатки в порівнянні із запланованими, намічає конкретні заходи щодо підвищення доходів банку та зменшення його видатків, аналізує рентабельність роботи банку і перспективи її підвищення;
відділ по управлінню ліквідністю банку: вирішує комплекс питань, пов язаних із визначенням поточної і перспективної ліквідності банку.
2. Управління маркетингу і зв язків із клієнтурою в умовах ринкової економіки займає надзвичайно важливе місце, відповідає за залучення нової клієнтури до банку, розробляє і сприяє впровадженню нових операцій та банківських послуг, вивчає коньюктуру ринку, надає організаційну та консультаційну допомогу клієнтам.
В ньому можуть бути своєрідні відділи:
зв язків з клієнтурою;
послуг і реклами;
ринкової коньюктури.
3. Кредитне управління є найважливішим і найкрупнішим підрозділом кожного банку, оскільки основною функцією комерційного банку та основним джерелом його прибутку є надання різного роду позик.
В рамках кредитного управління можуть створюватись такі відділи:
відділ загальної організації кредитних операцій;
відділ короткотермінового кредитування;
відділ довготермінового кредитування і фінансування;
відділ кредитування населення;
відділ міжбанківських операцій;
відділ нетрадиційних банківських операцій.
Відділ загальної організації кредитних операцій виробляє кредитну політику банку, методи її реалізації в залежності від конкретної економічної ситуації, розробляє загальні методи кредитування та визначення кредитоспроможності клієнта, вивчає кредитні ризики і розробляємеханізм їх страхування.
Відділ короткотермінового кредитування вивчає потреби клієнтів у короткотермінових позиках, вивчає

 
 

Цікаве

Загрузка...