WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Загальні питання медичної військової радіології - Реферат

Загальні питання медичної військової радіології - Реферат

Примітка*: таблиця складена за даними Мілько В.І., Лазаря А.П., Назимка М.Ф., 1980 р.

Основні одиниці та методи вимірювання іонізуючого

випромінювання

Загальною властивістю ядерних випромінювань є здібність викликати збудження і іонізацію атомів і молекул середовища, крізь яке вони проходять (повітря, вода, біологічнітканини тощо). При цьому частина енергії випромінювань поглинається даними середовищами. На цій властивості і засновано вимірювання доз цих випромінювань.

При вимірюванні дози іонізуючих випромінювань розрізняють експозиційну дозу випромінювань у повітрі і дозу випромінювань, яку поглинули тканини організму (або інші об`єкти).

У військовій практиці за одиницю експозиційної дози прийнята несистемна одиниця - рентген (Р). Рентген - це така доза іонізуючих випромінювань, яку в 1 см3 повітря при температурі 00 С і тиску 760 мм. рт. ст. спотворює 2,08 * 109 пар іонів з поглинанням 88 ерг енергії на 1г повітря. Утворюючими одиницями є мілірентген (1 мР = 10-3 Р) і мікрорентген (1 мкР = 10-6 Р).

Військові дозиметричні прилади (рентгенметри, рентгенметри-радіометри) вимірюють радіацію у вигляді потужності доз вимірювань, тобто експозиційну дозу за одиницю часу (годину). Тому рівень радіації на місцевості і ступінь зараження радіонуклідами об`єктів навколишнього середовища вимірюється в Р/год, мР/год, мкР/год.

Виміряти рівень радіації - це виміряти потужність експозиційної дози гамма-випромінювання дозиметричними приладами на висоті 1 м від поверхні землі і не ближче 1 м від великих об`єктів. Ступінь радіоактивного забруднення - це потужність експозиційної дози, виміряною дозиметричною апаратурою на відстані 1-1,5 см від об`єкту по гама- і бета-випромінюванню.

Поглинута доза - це середня енергія, яка передана випромінюванням деякому об`єму речовини, поділена на масу речовини у цьому об`ємі. Одиницею вимірювання поглинутої дози прийнята рентгенівська адсорбована доза (Рад). Рад - це така кількість іонізуючого випромінювання любого виду, при дії якого кілограм опроміненої маси отримує кількість енергії, яка дорівнює 0,01 джоуль (Дж).

Є таке співвідношення: 1рад = 0,01 Дж/кг = 100 ерг/г.

Зараз поглинуту дозу у медичній практиці виражають в греях (Гр): 1Гр = 1 Дж/кг = 100 ерг/кг.

Також, у військовій радіології використовується в якості поглинутої дози-рентген (визначення цього поняття подано вище). Для гамма-випромінювання в середньому по всьому енергетичному спектру до 3 Мев. 1 рентген відповідає поглинутій дозі в біологічній тканині, рівної 0,97 рад.

Для оцінки радіаційної загрози хронічного опромінення особового складу використовується еквівалентна доза, яка визначається як добуток поглинутої дози на коефіцієнт якості випромінювання. Коефіцієнт якості (чи відносна біологічна ефективність) - це безграничне число, яке залежить від здібності заражених частинок передавати свою енергію середовищу. Значення коефіцієнту різних видів іонізуючих випромінювань спектральним складом при хронічному опроміненні всього тіла наведені у таблиці 14.2.

Еквівалентна доза і коефіцієнт якості використовуються тільки при дозах опромінення до 25 бер (біологічного еквіваленту рада (бер)) в рік.

Бер - це співвідношення поглинутої рентгенівської адсорбованої дози до коефіцієнту якості:

1 Рад

1 бер = ----------- ,

Q

де Q - коефіцієнт якості.

Для переходу від експозиційної дози фотонного випромінювання до біологічної еквівалентної дози використовується наступне співвідношення:

1 Р = 0,97 рад = 0,97 бер

Таблиця 14.2.

Коефіцієнт якості (відносна біологічна ефективність) окремих видів іонізуючих випромінювань із невідомим спектральним складом на

тканинному рівні

Вид випромінювання

Коефіцієнт якості (Q)

Рентгенівське і гама-випромінювання

1

Електрони і позитрони, бета-випромінювання

1

Нейтрони з енергією менше за 20 КеВ

3

Нейтрони з енергією 0,1 - 10 МеВ

10

Протони з енергією менше за 1 МеВ

10

Альфа-випромінювання з енергією менше за 10 МеВ

20

Важкі ядра віддачі

20

При експозиційній дозі 1Р один грам повітря поглинає 88 ерг енергії. У тих самих умовах м`які тканини поглинають 95 ерг, а кісткова тканина 180 ерг. В зв`язку з цим при переході від експозиційної дози до поглинутої використовують наступні рівняння:

для виявлення поглинутої дози у повітрі

Д пог = Д експ * 0,88 рад;

для виявлення поглинутої дози у м`яких тканинах

Д пог = Д експ * 0,95 рад;

для виявлення поглинутої дози в кістковій тканині

Д пог = Д експ * 1,8 рад

В табл. 14.3 надані основні дані щодо експозиційних і поглинутих доз, які застосовуються у медицині.

Таблиця 14.3

Основні дози випромінювання, які використовуються у медицині

та їх кількісне значення.

Види

Характеристика доз випромінювань (опромінень)

випромінювань

експозиційна

поглинута

біологічна

еквівалентна

гама- і рентгенівське

Всі інші

рентген

Біологічний еквівалент рада, бер

Рад, Гр

Біологічний еквівалент рада, бер

Біологічний еквівалент рада, бер

Перехідні рівняння

Д погл=Д експ К погл

Д біол=Д погл

Кя (ВБЕ)

Д екв=Д біол К1 К2 ...

Кn

Примітка: Д погл - поглинута доза; Д експ - експозиційна доза; К погл - кофіцієнт поглинання; Д біол - біологічна доза; КЯ - кофіцієнт якості випромінювання; ВБЕ - відносна біологічна ефе ктивність; Д екв - еквівалентна доза; К1, К2... Кn - коефіцієн ти, пов`язані з варіабільністю умов опромінення.

Вказані вище одиниці широко застососуються у військовій медицині радіології. Однак їх офіційно рахують частково устарівшими (позасистемними).

Системними одиницями є:

одиниця експозиційної дози гама- і рентгенівського випромінювання

з енергією ЗМеВ - кулон/кг (Ки * Кг-1);

одиниця поглинутої дози всіх видів випромінювання - джоуль/кг

(Дж * кг-1).

Перехід від позасистемних до системних одиниць експозиційної і поглинутої доз випромінювань може бути проведений, виходячи з наступних співвідношень:

1Р = 2,58 * 10-4 Кл/кг

1рад = 10-2 Дж/кг

Окрім одиниць доз випромінювань у медичній практиці використовують одиниці активності радіоактивних ізотопів, які утворюються після ядерного вибуху чи після аварії на АЕС і випадають на місцевість у великій кількості. Цей показник використовують при визначенні ступеню радіоактивного забруднення об`єктів навколишнього середовища, яке визначається за допомогою одиниці радіоактивності - кюрі. Кюрі (Ки) - це така кількість радіоактивних речовин, у якій виникає 3,7 * 1010 розпадів за секунду. Кюрі відповідає активності 1 г радія - 226 з періодом напіврозпаду 1600 років.

Найбільш частіше в практиці використовується таке поняття як питома активність. Питома активність - це активність на одиницю об`єму (1 л) чи маси (1 кг) речовини, чи розчину (Ки/л, Ки/кг).

Загальна класифікація дозиметричних приладів та методи визначення іонізуючих випромінювань

В умовах ядерної війни чи в разі руйнування ядернонебезпечних об`єктів необхідно виконувати три основних види дозиметричних вимірів: вимір рівнів радіації на зараженій території і виялення межі кордонів зараження території за допомогою індикаторів радіоактивності, рентгенметрів, рентгенметрів - радіометрів; вимір ступеня радіоактивного зараження шкірних покривів, обмундирування, озброєння, бойової техніки, транспорту, споруд, води, продовольства тощо за допомогою рентгенметрів - радіометрів; вимір дози радіації, отриманої особовим складом і населенням при находженні на зараженій території або в ядерному вогнищі за допомогою індивідуальних дозиметрів.

Для цих цілей застосовуються різні дозиметричні прилади (табл. 14.4)

Таблиця 14.4

Класифікація дозиметричних приладів

Прилад

Призначення

Яку дозу вимірює

Одиниці вимірю-вання

Індикатори радіоактивності

(ДП-64)

Для постійного радіацій-ного спостереження і спо-віщення про радіоактивне зараження місцевості

Потужність експозиційної дози (ПЕД)

Звуковий і світловий сигнал при рівні радіації до 0,2 Р/год

Рентгенметри

(ДП-3 Б)

Вимірювання рівнів радіації на місцевості

ПЕД

Р/год

Рентгенметри-радіометри (ДП-5 В, ВПД-1, ВПД-12)

1. Вимірювання рівнів радіації на місцевості

2. Визначення ступеню радіоактивного зараження людей і об`єктів навко-лишнього середовища

ПЕД

мкр/год, мр/год, Р/год, Ки/кг (л)

Індивідуальні дозиметри, комплект (ДП-22В), (дозиметри ДКП-50А) ДП-70 МП,

ІД-1, ІД-11

Вимірювання доз опромінення людей

Поглинуту дозу

Р, рад


 
 

Цікаве

Загрузка...