WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Отруйнi речовини психотомiметичної дiї - Реферат

Отруйнi речовини психотомiметичної дiї - Реферат

Психоз може тривати вiд декiлькох годин до декiлькох дiб (як правило, 2-4 доби), що залежить вiд дози ОР i iндивiдуальних особливостей органiзму. Поступове повернення до нормального стану вiдбувається через 2-4 доби. Пiсля закiнчення делiрiю протягом 1-3 тижнiв залишається астенічний стан. При великих токсодозах делiрiй може перейти в кому, при виходi з якої спостерiгається обратний порядок зникнення проявiв розладiв психіки. Дуже характерним є розвиток амнезiї. Слiд зазначити, що при дуже тяжких формах ураження можливi смертельнi випадки внаслiдок порушення дихання, серцевої дiяльностi та терморегуляцiї.

Діетіламід лізергінової кислоти (ДЛК). Клiнічна картина iнтоксикацiї ДЛК розвивається через 15-16 хв. пiсля дiї отрути. За даними ВОЗ є 3 групи симптомiв. На початку з`являються соматичнi та вегетативнi симптоми: запаморочення, слабкiсть, тремор, блювота, потливiсть, мiдрiаз, почервонiння шкiри обличчя. Наступними виникають перцепційні зміни: порушення вiдчуття схеми власного тiла, частини якого можуть вiдчуватися як чужi, змiнюється здорове сприйняття. Навколишнi предмети бачаться деформованими, змiнюються у формах, приймають неприродне забарвлення. Затруднюється фокусування зору на об`єктах, загострюється слухове сприйняття. Далi з`являються психічні симптоми: змiнюється настрiй (або щасливий, або сумний чи дратливий), з'являється ослаблення уваги, безпричинний смiх. Втрачається вiдчуття тривалостi часу, реакцiї значно уповiльненi, зоровi галюцинацiї виявляються у виглядi фантастичних епiзодiв, кольорових картин, схожих на сновиддя (макрогалюцинацiї), часто сприймаються нестерпно. Iнодi виникає манiя переслiдування. Ураженi пiдвищено чутливi до дотикiв (iнодi реагують на них iмпульсивно, злобно). Картина психiчного розладу досягає максимального розвитку через 2-5 годин. Iнтоксикацiя продовжується 8-10 годин, повна нормалiзацiя стану настає через одну добу.

При дiї ДЛК у великих дозах психiчнi розлади можуть існувати протягом 2-3 дiб. Можливi спонтаннї рецедиви психозу через кiлька днiв або тижнiв. Як правило, перенесений психоз наслiдкiв не залишає. Амнезiя вiдсутня.

Дифереинцiйна дiагностика отруєнь Бі-Зет та ДЛК заснована на вiдмiнностях у клiничнiй картинi перебiгу iнтоксикацiї. Так, при отруєннi ДЛК, на вiдмiну вiд Бі-Зет:

iлюзiї галюцинацiї сприймаються як стороннi явища; звичайно

можливий мовний контакт з ураженим; як правило, порушена орiєнтацiя у особистостi, мiсцi, просторi, часi;

не має рiзних ускладнень з мовою; серед емоцiй переважають ей форiя, дурнуватiсть, депресiя, слабодухiсть (на вiдмiну вiдстраху, жаху, заданого ураженням Бі-Зет); не має порушень пам`ятi;

меньш виражений мiдрiаз; характерний гiпергiдроз, сльозотеча i

салівацiя; не має порушення терморегуляцiї.

На основi перерахованих вище відмінностей необхiдно проводити диференцiйну дiагностику з метою виявлення типу уражуючого агенту так, як призначення антидоду Бі-Зет - амiностiгміну, а також В-адреноблокаторів, абсолютно протипоказано ураженим ДЛК.

Профiлактика та основні принципи лікування

Надiйним засобом профiлактики iнгаляцiйного ураження аерозолями психотомiметикiв є протигаз. Окрiм того, ураженим ОР необхiдно проводити часткове саноброблення. Також потрібно вилучити зброю у уражених з метою не допустити (упередити) ушкодження оточуючих від неконтрольованого її використання ураженими психохімічними ОР.

Медикаментозне лiкування проводять в умовах охоронного режиму. У даний час у якості табельного антидоту проти ураження Бі-Зет викорестовується препарат амiностiгмiн, котрий за механизмом лiкувальної дiї є оборотним iнгiбiтором холiнестерази. Викорестання препарату приводить до накопичення ацетилхолiну i посилює його дiю на блокованi отрутою холiнорецептори центральної та переферичної нервової системи. Закрема цей препарат є функцiональним антагонiстом Бі-Зет. Амiностiгмiн - антидот першої лiкарської допомоги. Вiн випускається в ампулах по 1 мл у виглядi 0,1% розчину для внутрiшньом`язового введення. Препарат вводять в/м по 1-2 мл 0,2% розчину. Повторне застосування препарату можливе через 4-6 годин. Виразну антипсихотичну дiю (припиняє галюцинацiї, марення) має трифтазин. При тривалих психозах, наряду з трифтазiном, рекомендовано застосування вiтамiнiв групи "В", аскорбiнової та нiкотинової кислот. З розвитком рiзко вираженої тахiкардiї (через отруєння Бі-Зет) уводять анапрiлiн (iндерал, обзiдан) по 1-2 мл 0,25% розчину внутрiшньом'язово чи внутрішньовенно 2-3 рази на добу з iнтервалом мiж уведеннями 3-4 години. Форма випуску препарату - 0,25% розчин в ампулах по 1 мл.

За механiзмом дiї анапрiлiн є b-адреноблокатором, послаблює вплив симпатичної iмпульсацiї на b- адренорецептори серця, що зменьшує силу та частоту серцевих скорочень, через те що блокує позитивний хро нота iнотропний ефект катехоламiнiв, знижуючи потребу мiокарду у киснi. За показанням призначають: валiдол, валокардiн, кофеїн, кордiамiн, еуфiлiн. При зниженнi артерiального тиску - норадреналiн, мезатон. У випадках послаблення дихання - лобелiн, цитiтон. Показано уведення великої кiлькостi рiдини: достатньо пиття, а також парентерально - глюкоза, фiзіологичний розчин.

Має сенс призначення ноотропiв (пiрацетам, бемiтiл) по 0,5 г 2-3 рази на день, що попереджує розвиток делiрiозних станiв та формування вiддалених наслiдкiв iнтоксикацiї. Вiдновлення нормальної реакцiї на свiтло може бути прискорене застосуванням розчинiв армiну чи фосфаколу у виглядi очних крапель або очної мазi, яка вмiщуює езерiн. У перiод вiдновлення лiкування спрямоване на лiквiдацiю астенiчного синдрому. Призначуються енергізатори - коректори (типу люцидрилу).

Змiст медичної допомоги ураженим

При бойовому застосуванні Бі-Зет та ДЛК утворюється вогнище хімічного зараження стiйкими ОР сповiльненої дiї.

Для захисту у вогнищі використовується протигаз i засоби захисту шкiри. За необхiдністю у зоні хімічного зараження на етапах медевакуацiї здійснюється санiтарна обробка уражених.

Перша медична допомога:

часткова санiтарна обробка за допомогою ІПП;

одягнення протигазу;

при психомоторному збудженнi ввести промедол;

вихiд (винос) з вогнища, вилучення зброї, фiксацiя до носилок.

Долiкарська допомога:

часткова санітарна обробка;

купування психомоторного збудження - трифтазiн, промедол;

при ослабленнi серцевої дiяльностi - кордiамiн.

Перша лiкарська допомога:

часткова санiтарна обробка;

введення (через 0,5-3 години) антiтоду амiностiгмiну;

анапрiлiн для купування тахiкардiї;

при гiпертермiї - вологi обгортування;

при психомоторному збудженнi - промедол, морфiн, трифтазiн;

стимуляцiя серцевої дiяльностi (кордiамiн, ефедрiн) дихання-цитiтон за показаннями.

Квалiфiкована медична допомога:

повна санiтарна обробка;

повторне введення амiностiгмiну або езерiну, при стiйких формах психомоторного збудження - гексенал, тiопентал-натрiю;

анапрiлiн для зняття тахiкардiї;

введення великої кiлькостi рiдини;

симптоматичнi засоби за показаннями (при затримцi сечовипускання прозерiн).

Література

  1. Военная токсикология, радиология и медицинская защита: Учебник / Под ред. Н.В.Саватеева – Л.: ВМА им. С.М. Кирова, 1987. - С.114-127.

  2. Отравляющие вещества / Под ред. В.Н. Александрова, В.И.Емельянова - М.: Воениздат, 1990. – С. 178-186.

  3. Инструкция по этапному лечению пораженных с боевой терапевтической патологией. - М.: Воениздат, 1989. – 108 с.

  4. Руководство по токсикологии отравляющих веществ / Под ред. А.И.Черкеса.- К.: Здоров'я, 1964. - С.325-350.

  5. Медичні аспекти хімічної зброї: Навчальний посібник для слухачів УВМА та студентів вищих медичних навчальних закладів - К.: УВМА, 2003. – 102 с.

  6. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: Підручник / За ред. Ю.М.Скалецького, І.Р. Мисули - Тернопіль: Укрмедкнига. - 2003 р. – 362 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...