WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Предмет та завдання військової токсикології. загальна характеристика хімічної зброї. основи токсикології - Реферат

Предмет та завдання військової токсикології. загальна характеристика хімічної зброї. основи токсикології - Реферат

Наступними після Нiмеччини у виробництві і застосуванні ОР були Англiя, США, Францiя. Пiд час першої свiтової вiйни промисловістю всiх воюючих країн було вироблено близько 180 тис. т ОР, з яких застосовано 125 тис. т. Загальна кiлькiсть уражених ОР людей складала близько 1 млн. 300 тис. чоловiк, у тому числi майже 100 тис. iз смертельними випадками. Багато уражених залишилися iнвалiдами.

Висока ефективнiсть хiмiчної зброї була зареєстрована в Iтало-Ефiопській вiйнi 1935-1936 рр., де iталiйцi провели 19 масивних хiмiчних нападiв, під час яких було використано 415 т шкірнонаривних та 263 т задушливих ОР, внаслідок чого загинули 15 тис. чоловiк. Хiмiчну зброю застосовувала Японiя пiд час вiйни проти Китаю в 1937-1943 рр.

У роки другої свiтової вiйни Нiмеччина мала у своєму розпорядженнi, поряд з традицiйними рецептурами ОР, зовсiм новi високотоксичнi ОР на основi фосфороорганiчних сполук, 8770 т табуну, 1260 т зарину.

Лише страх перед вiдповідним ударом не дозволив їй застосувати цю смертельну зброю.

Пiсля другої свiтової вiйни хiмiчну зброю застосовували США у Кореї (1951-1952 рр.), у В'єтнамi (1961-1971 рр.), де було витрачено бiльш як 100 тис. т хiмiчних засобiв, вiд яких постраждали бiльш як 2 млн. чоловiк, знищено рослиннiсть на 360 тис. га оброблювальних земель та близко 0,5 млн. га лiсу. Основним хiмiчним засобом був дiоксин, який вiдзначається високою стабiльнiстю і пригнічує функцiю ряду систем органiзму, в тому числi й генетичний апарат.

Останнiм часом за кордоном ведуться дослiдження з вивчення отрут тваринного та рослинного походження (тетродоксин, батрахотоксин, отрути змiй, павукiв та iн.), якi за своїми токсичними властивостями перевищують табельнi ОР в десятки разiв.

Найбільшими запасами бойових ОР на даний час володіють США (понад 30 тис. т, половину з яких складають ОР нервово-паралiтичної дiї) та Росія (до 50 тис. т). Хiмiчна зброя є i в iнших країнах (Францiя, Китай, Індія тощо).

Одночасно з розробкою та виробництвом хiмiчної зброї проводилась вперта боротьба за її заборону.

Вперше питання про хiмiчну зброю обговорювалося в 1899 р. на першiй мiжнароднiй конференцiї в Гаазi з гуманiзацiї звичаїв та законiв вiйни. Там була прийнята Декларацiя про незастосування снарядiв з задушливими та шкiдливими газами. Пiдписання угод Гаазької конференцiї вiдбулося у 1907р.

У 1925 р. був підписаний Женевський Протокол про хiмiчну, бактерiологiчну вiйну, згідно з яким заборонялося використання задушливих отруйних газів та інших газiв i бактерiологiчних засобів. Радянський Союз ратифiкував даний Протокол у 1928 р., а США ― у 1975 р.

В 1965 р. ООН прийняла резолюцiю № 2603 про заборону хiмiчної вiйни, а в січні 1993 р. ― Конвенцію про заборону розроблення, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Класифікація отруйних речовин

Наявнiсть великої кiлькостi ОР, якi є представниками рiзних класiв хімічних сполук і мають рiзні фiзичнi, хiмiчнi та токсичнi властивостi, обумовила створення рiзних класифiкацiй, основними з яких є: токсикологiчна; тактична; за швидкістю дiї; за поведiнкою на мiсцевостi‚ хiмiчна. Разом цi класифiкацiї враховують фізичні, хiмiчнi та токсичнi властивостi.

Токсикологiчна класифiкацiя (за токсичною дiєю) групує ОР за характером їх дiї на органiзм i симптомiв уражень. Вiдповідно до цього ОР розподiляються на такі групи:

а) ОР нервово-паралiтичної дiї: зарин, зоман, V-гази (Vx-гази). Цi речовини викликають розлад функцiй нервової системи, м'язовi судоми та паралiчi.

б) ОР шкiрнонаривної дiї: iприт, азотистий iприт, люїзит. Характерною для цих речовин є здатність уражати шкiру з утворенням пухирів та виразок, позаяк вони є унiверсальними клiтинними отрутами‚ то уражають також органи зору, дихання та інші внутрiшнi органи.

в) ОР загальноотруйної дiї: синильна кислота та хлороціан. Цi речовини викликають загальне отруєння органiзму внаслiдок пригнiчення тканинного дихання.

г) ОР задушливої дiї: фосген. Ця речовина уражає легенi, що призводить до порушення або зупинки дихання внаслiдок розвитку набряку легень.

д) ОР подразнюваальної дiї: хлорацетофенон, Cі-Ес (CS), Сі-Аp (СR), адамсит. Цi речовини подразнюють слизовi оболонки очей i верхнiх дихальних шляхiв, викликають сильну сльозотечу та рiзь в очах i носi, неcтримне чхання, бiль у грудях.

е) Психотоміметичнi (психохiмiчнi) ОР: Бі-Зeт (BZ), дiетиламiд лізергінової кислоти (ДЛК) та iн. Цi речовини викликають розлад дiяльності нервової системи з появою симптомiв психічних захворювань.

Тактична класифiкацiя розподiляє ОР за їх бойовим призначенням. Видiляють такі 3 групи:

а) смертельнодiючi ОР, призначенi для знищення живої сили. В цю групу входять‚ головним чином‚ ОР нервово-паралiтичної, шкiрнонаривної, загальноотруйної та задушливої дiї: зарин, зоман, V-гази, бiнарнi ОР, iприт, люїзит, синильна кислота, хлороціан, фосген.

б) подразнювальні ОР, призначенi для ослаблення боєздатності вiйськ і їх знесилення. Цi речовини використовують також у полiцейських та навчальних цiлях. У цю групу входять лакриматори i стернiти: CS, CR, адамсит, хлорацетофенон.

в) ОР, якi тимчасово виводять iз ладу особовий склад, тобто призначенi для дезорганiзацiї вiйськ. У цю групу входять психотомiметичнi ОР: BZ, ДЛК.

Класифiкацiя ОР за поведiнкою на мiсцевостi в умовах бойового застосування:

а) Стiйкi ОР (СОР) ― речовини, якi зберігають свою уражаючу дiю у зовнiшньому середовищi бiльше однiєї години пiсля застосовування. Цi ОР довго заражують мiсцевiсть i всi об'єкти, якi там розташовані, що в свою чергу служить джерелом тривалого зараження повітря. До СОР вiдносяться речовини з температурою кипiння понад 140 0 С ― зарин, зоман, V-гази, iприт, люїзит, СS.

б) Нестiйкi ОР (НОР) ― гази та речовини, з температурою кипіння до 140 0 С, якi швидко випаровуються, уражаюча дiя яких зберігається всього до однiєї години пiсля застосування. Типовими представниками НОР є фосген, хлороціан, синильна кислота.

На думку вiйськових спецiалiстiв‚ з тактичної точки зору СОР призначенi для ураження живої сили, зараження мiсцевостi, водоймищ, бойової технiки i под.‚ НОР ― для знищення живої сили.

За швидкістю настання уражаючої дiї:

а) Швидкодiючi ОР, якi не мають періоду прихованої дiї i основна симптоматика ураження якими виникає в період першої години пiсля дiї ОР (зарин, зоман, Vx ― iнгаляцiйно, синильна кислота, хлороціан, СS, СR);

б) ОР сповiльненої дії, які мають перiод прихованої дiї бiльше однiєї години (Vx ― через шкiру, iприт, фосген, BZ).

5. Залежно вiд рiвня виробництва i запасiв, якi є:

а) Табельнi ОР, якi перебувають на озброєннi. До них вiдносяться Vx, зарин, iприт, BZ, СS, СR.

б) Резервнi ОР, яких не виробляють, але за потреби можуть виробляти оскільки‚ їх технологiя одержання розроблена. До них вiдносяться: синильна кислота, фосген, азотистий iприт, адамсит.

Хiмiчна класифiкацiя відносить ОР залежно вiд хiмiчної структури до визначених класiв хiмiчних сполук.

Хімічні засоби уражень

Хiмiчнi засоби уражень — сукупнiсть хiмiчних боєприпасiв та хімічних бойових приладiв, призначених для застосування ОР з метою ураження живої сили, зараження повiтря, мiсцевостi, бойової технiки та iнших матерiальних засобiв.

Характеристика хімічних засобів ураження подана в таблиці 1.1.

Бiнарнi хiмiчнi боєприпаси та прилади є рiзноманiтнiстю хiмiчної зброї. Вони складаються з двох малотоксичних сполук (компонентiв), які включені у снаряд, бомбу чи ємкiсть приладу (ВАП) i зберігаються iзольовано один вiд одного. Змiшування компонентiв i реакцiя мiж ними досягаються пiсля вильоту снаряда, (скидання бомб) та руйнування перегородки яка їх роздiляє або штучного перемiшування за допомогою спецiальних пристроїв.

На озброєнні є бiнарнi боєприпаси з зарином-2 та Vx-2, якi мiстяться в 155-та 203‚2-міліметрових артилерiйських снарядах та авiацiйних бомбах з Vx-2 типу "Біг-Ай".

Таблиця 1.1

Хімічні засоби ураження

Засіб

ураження

Тип хімічного

боєприпасу

Тип ОР

Бойовий

агрегатний

стан

Мета

застосування

1

2

3

4

5

Хімічні

артилерійські снаряди та міни

снаряди реактивної артилерії

Vx, зарин, іприт

CS

Vx, зарин

пари, аерозоль, краплі,твердий аерозоль

аерозоль

ураження живої сили, зараження місцевості

- " -

боєприпаси одноразового використання

авіаційні хімічні бомби та касети

ХБЧ ракет

іприт, CS, зарин, BZ, синильна кислота,

зарин

пари, аерозоль

пари

ураження живої сили

- " -

хімічні фугаси, шашки, гранати, патрони

Vx, іприт,BZ, CS,

CR, CN, DM

краплі, аерозоль

аерозоль

ураження живої сили, зараження місцевості

Хімічні бойові прилади багаторазового

ВАП (виливні авіаційні прилади)

Vx, зарин, іприт

пари, аерозоль, краплі

ураження живої сили, зараження місцевості

використання

механічні генератори аерозолів

подразнювальні ОР

порошки, аерозоль

ураження живої сили


 
 

Цікаве

Загрузка...