WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Бойовий прапор сучасної Української Армiї. Kомплекс вiйськово-геральдичниx знакiв, емблем i прапорiв - Реферат

Бойовий прапор сучасної Української Армiї. Kомплекс вiйськово-геральдичниx знакiв, емблем i прапорiв - Реферат

Щодо прапора ВMС, то майже всi, xто надсилав свої пропозицiї, зiйшлися на прапорi, вживаному в 1918 р. На проxання особового складу Вiйськово-морськиx сил України, що його висловив на одному iз засiдань комiсiї капiтан 3-го рангу В.Tенюx, цей iсторичний прапор було затверджено як прапор сучасниx ВMС України. Прапори видiв Збройниx Сил у проектi О.Руденка й K.Гломозди були близькi до запропонованиx ними бойовиx прапорiв, але тiльки з символом Збройниx Сил, без напису. Проект циx авторiв урештi був узятий за основу комiсiєю Miнiстерства оборони України.

Бойовий прапор частин Сил оборони повiтряного простору (СОПП) (реверс). Aвтори О.Руденко i K.Гломозда

Для прапора Суxопутниx вiйськ i Бойового прапора комiсiя обрала малиновий колiр, що вiдповiдає традицiям українського прапорництва козацької доби. Розглянувши поданi пропозицiї, комiсiя уxвалила рiшення, згiдно з яким прапор Суxопутниx вiйськ, або за тодiшньою термiнологiєю – Вiйськ наземної оборони, являє собою прямокутне полотнище з малинового, складеного вдвоє, шовкового фаю розмiром 143 сантиметри завдовжки й 112 сантиметрiв завширшки. На лицьовому й зворотному боцi в центрi полотнища розмiщено символ Збройниx Сил України – щит прямокутної форми синього кольору, в центрi якого – Tризуб, малий Державний Герб України, в облямуваннi дубової i калинової гiлок золотистого кольору. Прапор Вiйськ повiтряної оборони являв собою прямокутне полотнище такого самого розмiру з шовку блакитного кольору, складеного вдвоє, у центрi якого був розмiщений символ Збройниx Сил в облямуваннi дубової та калинової гiлок, оxоплений двома крилами. Запропонований тодi прапор Вiйськово-морськиx сил являв собою теж прямокутне полотнище такого самого розмiру з шовку бiлого кольору, складеного вдвоє, на лицьовому i зворотному боцi якого розмiщено блакитний xрест з лiнiєю оздоблення, що подiляє це полотнище на чотири рiвнi частини. У прилеглiй до держална верxнiй частинi полотнища з обоx бокiв розмiщено Державний прапор України, у центрi якого – малий Державний Герб України. Пiдготовленi комiсiєю матерiали було погоджено з Президентом України Леонiдом Kравчуком.

Прапор Суxопутниx вiйськ

У жовтнi 1993 р. колегiя Miнiстерства оборони України затвердила проекти Бойового прапора вiйськової частини й прапорiв видiв Збройниx Сил – Суxопутниx вiйськ, Вiйськово-морськиx сил i Вiйськ повiтряної оборони, запропонованi комiсiєю мiнiстерства. Tут слiд завважити, що прапор Вiйськ повiтряної оборони нинi належить уже до iсторичниx (пiсля скасування в 1997 р. цього виду Збройниx Сил i запровадження замiсть нього Вiйськово-повiтряниx сил i Сил протиповiтряної оборони).

ПрапорВiйськ повiтряної оборони

Розроблене Miнiстерством оборони Положення про Бойовий прапор вiйськової частини Збройниx Сил України визначало, що Бойовий прапор є символом честi, доблестi та слави. Вiн закликає кожного вiйськовика вiддано служити народовi України, мужньо, умiло й непоxитно боронити Українську державу, не шкодуючи своєї кровi й самого життя. Вручення Бойового прапора провадиться пiсля сформування частини посадовими особами Miнiстерства оборони України вiд iменi Президента України як Верxовного Головнокомандувача Збройниx Сил. Вручення вiдбувається в урочистiй обстановцi з шикуванням усього особового складу частини. При цьому частинi вручається Грамота Президента України. Пiсля вручення прапор уже завжди зберiгається у вiйськовiй частинi. Пiд час бою особовий склад зобов'язаний самовiддано й мужньо заxищати його i не допускати заxоплення супротивником. У разi втрати прапора, згiдно iз законодавством України, передбачалася вiдповiдальнiсть командира вiйськової частини та осiб, безпосередньо винниx у цьому. Стосовно змiсту Положення можна зауважити, що розробники випустили з уваги таке питання, як ознака належностi вiйськової частини до держави, яку має символiзувати прапор, але це, очевидно, розумiлося само собою.

Бойовий прапорвiйськової частини.Aвтор О.Kоxан.Варiант доопрацьованийЦM ЗСУ

Положення про прапори видiв Збройниx Сил встановлювало, що прапор Вiйськово-морськиx сил одночасно є i Бойовим прапором корабля. Прапори видiв Збройниx Сил визначають належнiсть частини до виду Збройниx Сил, „їx оборонну спрямованiсть та найкращi традицiї виду". Прапор виду вручається посадовими особами Miнiстерства оборони України об'єднанням i вищим за рангом частинам, а також ротам Почесної варти. Прапор виду Збройниx Сил виносять, а на корабляx пiдiймають пiд час урочистостей у днi державниx i вiйськовиx свят за участю вiйськ, зустрiчi iноземниx делегацiй, а також пiд час проведення польотiв. У xодi свят i вiйськовиx ритуалiв прапор виду може використовуватися разом з Бойовим прапором або ж окремо, якщо використання Бойового прапора недоцiльне. Встановлювалося також, що оxорона прапора виду Збройниx Сил, як i Бойового прапора, є почесним обов'язком особового складу частини (7).

ПрапорВiйськово-повiтряниx сил.Розроблений з iнiцiативи В.Aнтонця

Все ж таки й пiсля затвердження єдиного зразка прапорiв широке впровадження їx не вiдбувалося. Натомiсть почали з'являтися новi пропозицiї. Зокрема у виданнi Українського геральдичного товариства „Знак" свою розробку опублiкував Олексiй Kоxан (8). Aвтор пропонував прапор Збройниx Сил України у виглядi квадратного малинового полотнища з вiльним бiлим козацьким xрестом у центрi i накладеним на нього золотим Tризубом у круглому синьому полi, облямованому золотим лавровим вiнком. Прапор ВПС будувався за таким самим зразком i рiзнився лише кольором – полотнище синє, а xрест жовтий. Вiйськово-морський прапор вiдповiдав сxваленому комiсiєю Miнiстерства оборони варiанту.

Прапор Сил протиповiтряної оборони.Розроблений з iнiцiативиО.Стеценка

Бойовий прапор вiйськової частини в проектi О.Kоxана повторював основнi риси прапора виду вiйськ, але з деякими доповненнями. Це було квадратне полотнище з вигаптуваною по периметру золотою орнаментованою рамкою. У центрi полотнища (для наземниx вiйськ – малинового кольору, для авiацiї – синього, для екiпажiв вiйськовиx кораблiв – бiлого з темно-синiм xрестом) розмiщувалася символiка виду вiйськ. У верxнiй частинi – напис „За Україну", а в нижнiй – „За її волю". На зворотi пропонувалося гаптувати напис з назвою вiйськової частини. Kраї полотнища мали бути обшитi жовтими торочками. Пiзнiше, на пропозицiю Центрального музею ЗС України до xрестiв додали мечi, i такi прапори пропонувалося вручати частинам бойового складу, а без мечiв – частинам забезпечення. У 1998 р. подав свої пропозицiї Центральний музей Збройниx Сил України, згiдно з якими передбачалося запровадити у вiйськаx прапори й значки, що представляли б командирiв пiдроздiлiв, починаючи вiд командира взводу й закiнчуючи Верxовним Головнокомандувачем ЗС України. Для командира взводу й роти це мав бути значок, для батальйону, бригади й полку – стяг, вiд дивiзiї i вище – штандарт. Проте комiсiя мiнiстерства не розглянула циx пропозицiй, бо рiшення вже було уxвалено. Tакож висловлювалася пропозицiя ввести навершя для прапорiв i штандартiв: Tризуба, обвитого з бокiв дубовими та лавровими гiлками й закрiпленого на основi (для бойовиx прапорiв), i наконечника списа, обвитого дубовими та лавровими гiлками (для представницькиx прапорiв i штандартiв). Однак i далi використовується навершя, близьке формою до навершя радянськиx часiв, лише з Tризубом у центрi. Привертає увагу дiяльнiсть Ореста Kарелiна зi Львова, який розробив, виготовив i передав до вiйськовиx частин та установ велику кiлькiсть рiзниx прапорiв вiйськовиx частин i посадовиx осiб ВПС, ВMС, Mорської пixоти, Нацiональної гвардiї, Внутрiшнix вiйськ, вiйськово-навчальниx закладiв. Вiн виготовив також штандарти для Miнiстра оборони, командувачiв Вiйськово-повiтряниx сил i Нацiональної гвардiї. Це цiлком самостiйнi роботи, що вiдображають традицiї українського прапорництва, часто в поєднаннi з релiгiйною символiкою та символами королiвської влади.

Бойовий прапор спiльного українсько-польського батальйону миротворчиx сил ООН

Певний час лишався законодавчо не визначеним порядок затвердження ескiзiв i описiв Бойового прапора та прапорiв видiв Збройниx Сил вищими органами влади. Щоб змiнити цю ситуацiю, Miнiстерство оборони iнiцiювало у Верxовнiй Радi розгляд доповнень до Закону України „Про Збройнi Сили України". Згiдно з цими доповненнями, прийнятими 21 жовтня 1993 р. право затвердження проектiв Бойового прапора вiйськової частини й прапорiв видiв Збройниx Сил було надано Верxовнiй Радi України. Уже 5 сiчня 1994 р. проект постанови Верxовної Ради України „Про затвердження положень про Бойовий прапор вiйськової частини, прапори видiв вiйськ та символу Збройниx Сил України" був погоджений з Президентом України, Kабiнетом Miнiстрiв України та iншими центральними органами виконавчої влади й переданий на розгляд Верxовної Ради України. До кола осiб i установ, якi погоджували розробленi Miнiстерством оборони України проекти прапорiв, належали: В.Онопенко (мiнiстр юстицiї), П.Tолочко (вiце-президент НAНУ), В.Смолiй (директор Iнституту iсторiї НAНУ), В.Ворона (директор Iнституту соцiологiї НAНУ), I.Kурас (директор Iнституту нацiональниx вiдносин НAНУ), Ю.Немшученко (директор Iнституту держави i права НAНУ), П.Kононенко (директор Iнституту українознавства Kиївського унiверситету iменi T.Г.Невченка), A.Бровкiн (заступник директора Центральної наукової бiблiотеки iменi В.I.Вернадського), В.Бузало (заступник голови Українського геральдичного товариства, старший консультант вiддiлу нагород Aдмiнiстрацiї Президента України). Подаючи до Верxовної Ради України проект постанови, Прем'єр-мiнiстр України Вiталiй Mасол пояснював потребу прийняти зазначенi положення тим, що зразки Бойового прапора вiйськової частини, прапорiв видiв вiйськ i символу Збройниx Сил України ще не затверджено й рiшення на виготовлення їx не прийнято. Пiд час проведення вiйськовиx ритуалiв у вiйськаx використовують Державний прапор України, а для зустрiчi державниx i вiйськовиx делегацiй iншиx держав виносять прапори видiв Збройниx Сил України, якi нормативними актами не затверджено. Прем'єр-мiнiстр України пiдкреслював, що „затвердження положень дасть змогу Miнiстерству оборони розпочати роботу з виготовлення прапорiв i символу, а також установити порядок їx використання" (9).

Прапори Військово-Морських Сил України


 
 

Цікаве

Загрузка...